Object

Planned object

Title: Rola Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w realizowaniu polityki turystycznej w dobie globalizacji

Group publication title:

Rocznik Politologiczny

Abstract:

Niniejszy artykuł jest poświęcony jednej z najważniejszych organizacji, odgrywających istotną rolę w realizacji polityki turystycznej na świecie, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza istoty, zadań oraz statusu organizacyjno-prawnego tej organizacji. Jest nim również przedstawienie i przybliżenie najważniejszych jej działań. Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury tematycznej, dokumentów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych. Treść zasadniczą artykułu rozpoczyna wstęp, w którym został przedstawiony cel publikacji. Część druga przybliża najważniejsze zagadnienia związane z polityką turystyczną i jej realizacją na szczeblu międzynarodowym. Kolejna część przedstawia cele i zadania UNWTO. W części czwartej dokonano analizy struktury organizacyjnej UNWTO i przybliżono jej status prawny. Z kolei część piąta zawiera rozważania dotyczące najważniejszych działań i oceny działalności analizowanego w artykule podmiotu. Część ostatnią stanowi podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu. Aby zrealizować określony cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należą dokumenty wewnętrzne UNWTO i akty prawne. Pomocna była również literatura tematyczna. W podsumowaniu stwierdzono, że UNWTO jest bardzo ważną instytucją dla turystyki, działającą w skali globalnej, jednak ze względu na charakter jej działalności nie można jednoznacznie stwierdzić na ile skuteczne są jej działania.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 49-61

ISSN:

1731-4526

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4644

Language:

polski

Is part of:

Rocznik Politologiczny

Has part:

Rok 17 (2021)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information