Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wsparcie społeczne i pedagogiczne rodzin i dzieci z autyzmem

Tytuł odmienny:

Social and pedagogical support for families and children with autism

Abstrakt:

Autyzm jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń w rozwoju dziecka, które dotyka całej rodziny. Życie tej grupy społecznej prędzej czy później zostaje podporządkowane jednostce dotkniętej niepełnosprawnością. Niewątpliwie sytuacja rodziców dzieci z autyzmem jest niezmiernie trudna. Muszą się oni zmagać z brakiem możliwości porozumiewania się ze swoją pociechą, a także z niemożnością wykształcenia się prawidłowych więzi i relacji między nimi. Stres u rodziców wywołuje także nieharmonijny przebieg rozwoju dziecka, gdzie okresy poprawy przeplatają się ze stagnacją bądź regresem. Jednym z czynników, który w ogromnym stopniu dezorganizuje życie rodziny są trudne zachowania dziecka - są one sprzeczne z przyjętymi normami, a także czasami niebezpieczne dla jednostki oraz otoczenia. Prowadzą one do tego, iż dziecko jest odrzucane przez społeczeństwo. Ponadto brak zrozumienia i akceptacji „inności” dziecka z autyzmem powoduje, iż jego rodzice unikają kontaktu z pozostałą rodziną, znajomymi czy sąsiadami. Sytuacja ta często przyczynia się do wycofywania się danej grupy społecznej z kontaktów z innymi ludźmi. Co więcej prowadzi do wyczerpania sił, braku energii oraz rezygnacji z podejmowania jakichkolwiek działań przez rodziców dziecka z autyzmem.Praca doktorska nosi tytuł „Wsparcie społeczne i pedagogiczne rodzin i dzieci z autyzmem”. Głównymi teoriami wiodącymi pracy są: teoria wsparcia społecznego Stanisława Kawuli, który postrzega je jako szczególny rodzaj i sposób pomagania osobom znajdującym się w sytuacji trudnej, przede wszystkim w celu mobilizowania ich sił i zasobów, aby mogli radzić sobie z własnymi problemami oraz teoria trajektorii choroby Anselma Staussa, gdzie przewlekła choroba somatyczna jest identyfikowana z trajektorią wprowadzającą chaos i dezorganizację do codziennego życia. Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie: jakie wsparcie społeczne i pedagogiczne otrzymują rodziny i dzieci z autyzmem w środowisku zamieszkania. Badaniem zostały objęte rodziny z dzieckiem z autyzmem zamieszkujące wybrane miasta województwa świętokrzyskiego, a także specjaliści pracujący z jednostkami z niepełnosprawnością. W rozdziale I części teoretycznej przedstawiona została definicja autyzmu według różnych autorów, jego etiologia, klasyfikacja, a także charakterystyczne symptomy. Przedmiotem analizy była także charakterystyka dzieci zmagających się z tym zaburzeniem. Kolejny rozdział ukazuje wsparcie społeczne i pedagogiczne jako główne czynniki warunkujące poprawne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z autyzmem. Wyjaśniono w nim pojęcie wsparcia, przedstawiono jego klasyfikację oraz źródła. Analizie poddano znaczenie wsparcia dla rodziny dziecka dotkniętego autyzmem. Autorka dokonała przedstawienia rewalidacji jako jednej z form terapii, gdzie omówione zostały niektóre z metod pracy z dzieckiem z omawianym zaburzeniem. Rozdział III został poświęcony ukazaniu rodziny jako grupy społecznej, która odgrywa niezmiernie ważną rolę w społeczeństwie. Wyjaśniono pojęcie rodziny, przedstawiono jej najważniejsze funkcje, a także dokonano charakterystyki rodziny z dzieckiem z autyzmem. Autorka poddała analizie dotychczas przeprowadzone badania w zakresie wsparcia społecznego oraz pedagogicznego rodzin i dzieci z autyzmem. Rozdział IV to założenia metodologiczne badań. Badaniem zostali objęci rodzice dzieci z autyzmem oraz specjaliści pracujący z daną grupą społeczną. Wykorzystany został typ badań ilościowo - jakościowych. Ostatnim rozdziałem pracy jest analiza wyników przeprowadzonych badań, a po nim zamieszczono podsumowanie i wnioski oraz bibliografię i aneks. Przeprowadzone badania pokazały, że rodziny z dzieckiem z autyzmem nie otrzymują wsparcia adekwatnego do ich potrzeb. Często mogą oni liczyć jedynie na pomoc ze strony najbliższej rodziny. Autorka przedstawiając wyniki badań odpowiada na postawione problemy badawcze i weryfikuje hipotezy, ale też szuka rozwiązań, które przyniosłyby pozytywne zmiany w funkcjonowaniu rodzin z dzieckiem z autyzmem. Praca doktorska jest uzupełnieniem wiedzy teoretycznej w zakresie wsparcia społecznego i pedagogicznego rodzin i dzieci z autyzmem, ale również jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak pomóc badanej grupie społecznej, czy też jak modyfikować pracę pomocową, by była ona bardziej efektywna.

Autism is one of the most serious disorders in the development of a child that affects the whole family. Sooner or later the life of this social group is subordinated to the individual affected by disability. Undoubtedly, the situation of parents of children with autism is extremely difficult. They have to deal with the inability to communicate with their child, as well as the inability to develop proper relationships between them. Stress in parents also causes a disgraceful course of child development, where periods of improvement are intertwined with stagnation or regression. One of the factors that greatly disorganizes family life are the child's difficult behavior - they are contrary to accepted standards, and sometimes dangerous to the individual and the environment. They lead to the child being rejected by society. In addition, the lack of understanding and acceptance of the "otherness" of a child with autism means that his parents avoid contact with family, friends or neighbours. This situation often contributes to the withdrawal of a given social group from contacts with other people. What's more, it leads to exhaustion, lack of energy and resignation from taking any action by parents of a child with autism. The doctoral dissertation is entitled "Social and pedagogical support for families and children with autism". The main leading theories of work are: the theory of social support of Stanisław Kawula, who perceives them as a special type and way of helping people in a difficult situation, primarily to mobilize their strength and resources to deal with their own problems, and the theory of trajectory of Anselm's disease Staussa, where chronic somatic disease is identified with a trajectory introducing chaos and disorganization into everyday life. The aim of this study was to answer the question: what social and pedagogical support do families and children with autism receive in the living environment. The study covered families with autistic children living in selected cities of the Świętokrzyskie Province, as well as specialists working with children with disabilities.
Chapter 1 of the theoretical part presents the definition of autism according to various authors, its etiology, classification, as well as characteristic symptoms. The subject of the analysis was also the characteristics of children struggling with this disorder. The next chapter shows social and pedagogical support as the main factors conditioning the proper functioning of a family with a child with autism. It explains the concept of support, presents its classification and sources. The importance of support for the family of an autistic child has been analyzed. The author presented revalidation as one of the forms of therapy, where some of the methods of working with a child with the disorder were discussed. Chapter III is dedicated to showing the family as a social group that plays an extremely important role in society. The concept of a family was explained, its most important functions were presented, and a family with an autistic child was characterized. The author analyzed the research carried out so far in the field of social and pedagogical support for families and children with autism. Chapter IV is the methodological assumptions of the research. The study covered parents of children with autism and specialists working with a given social group. The type of quantitative and qualitative research was used. The last chapter of the doctoral dissertation is the analysis of the results of conducted research, followed by a summary and conclusions as well as a bibliography and an annex. The research showed that families with children with autism do not receive support adequate to their needs. Often they can only count on help from their immediate family. The author, presenting the research results, answers the research problems and verifies hypotheses, but also looks for solutions that would bring positive changes in the functioning of families with children with autism. The doctoral dissertation supplements the theoretical knowledge in the field of social and pedagogical support for families and children with autism, but it is also an attempt to answer the question: how to help the studied social group or how to modify assistance work to make it more effective.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4838

Sygnatura:

000481Dr

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

5.10.2020

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Matyjas, Bożena

Recenzent:

Kantowicz, Ewa Teresa ; Nowak, Anna Katarzyna

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Pedagogika

Wydział:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Lokalizacja oryginału:

BU Kielce

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2022

Data dodania obiektu:

22 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5184

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji