Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Odległe skutki zakażenia HCV w kontekście leczenia przeciwwirusowego w Regionie Świętokrzyskim

Alternative title:

Long-term effects of HCV infection in the context of antiviral therapy in the Świętokrzyskie region

Abstract:

Wprowadzenie: Szacuje się, że około 1% populacji świata, czyli 71 milionów ludzi jest zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZW typu C) może powodować marskość, raka wątrobowokomórkowego (HCC), ale również, ze względu na pozawątrobowy tropizm HCV, być przyczyną innych ciężkich chorób. Jedyną drogą zapobiegania tym powikłaniom jest leczenie przeciwwirusowe, do 2016 roku oparte na stosowaniu interferonu. Cel: Celem rozprawy doktorskiej jest ocena częstości występowania odległych skutków zdrowotnych u chorych na PWZW typu C w zależności od leczenia przeciwwirusowego i jego skuteczności. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 750 pacjentów z rozpoznanym PWZW typu C, diagnozowanych i leczonych w Oddziale/Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w latach 2000-2009. Punktem czasowym kończącym obserwację była data 31 grudnia 2016 roku. Wyniki: Łączny czas obserwacji chorych wynosił 3665,2 osobolata. Średni czas obserwacji wynosił ponad 6 lat (0,5-20,5 lat). Średnia arytmetyczna wieku badanych wynosiła 37,4 (16-73) lat, wiek przy zakażeniu –19,7 (1-65) lat, czas trwania zakażenia – 17,6 (1-56) lat, BMI – 24,8 (16,1-38,3). Dominującą drogą zakażenia była transfuzja krwi (36,1%). Najczęściej występującym genotypem był Gt1 (82,3%). Spośród chorych, u których wykonano biopsję wątroby (n=712) większość (83,4%) prezentowała łagodny stopień włóknienia wątroby (staging: 0-2). Czynnikiem najsilniej związanym z zaawansowanym włóknieniem wątroby był wiek ≥40 lat przy rozpoznaniu (p<0.0001). W grupie chorych z przeciwwskazaniami do leczenia znamiennie częściej występowała otyłość (p=0.0139), cukrzyca (p=0,0164), nadmierna konsumpcja alkoholu (p=0.0164) oraz marskość (p=0.0001). Chorzy z przeciwwskazaniami do leczenia byli grupą o najwyższej częstości występowania wszystkich punktów końcowych. U osób leczonych znamiennie częściej występowało ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C (OWZW typu C) (p=0.01). Z 428 leczonych pacjentów 338 (78,9%) uzyskało trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR). Pacjenci ci mieli wysoce znamiennie (p<0.0001) mniejsze ryzyko wystąpienia zgonu (ogólnie), zgonu HCV-zależnego oraz zgonu HCV-niezależnego.
Wnioski: 1. Analiza danych kliniczno-demograficznych wykazała, że kohorta chorych z PWZW typu C z regionu świętokrzyskiego nie różni się znacząco od populacji zakażonych HCV z innych regionów Polski. 2. Wiek jest najsilniejszym niezależnym predyktorem progresji choroby wątroby dlatego osoby starsze z PWZW typu C powinny być ściślej monitorowane w kierunku odległych powikłań HCV. 3. Chorzy z przeciwwskazaniami do leczenia interferonowego są grupą obciążoną wieloma niekorzystnymi czynnikami, takimi jak: wiek ≥40 lat w momencie rozpoznania, wiek ≥40 lat w momencie zakażenia, alkohol, cukrzyca, otyłość oraz zaawansowany stopień włóknienia wątroby. Stąd też stanowią grupę o najbardziej niekorzystnym rokowaniu. 4. Jedynym czynikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia wszystkich punktów końcowych było zaawansowane włóknienie wątroby. 5. Jedynie skuteczna terapia chorych z PWZW typu C może zredukować odległe konsekwencje zakażenia HCV. 6. Należałoby rozważyć włączenie leczenia u osób z OWZW typu C.Introduction: It is estimated that about 1% of the world side, 71 million people have chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Chronic hepatitis C (CHC) can be repaired cirrhosis, hepatocellular carcinoma (HCC), but also, due to the extrahepatic tropism of HCV, be a response to other serious diseases. The only way to deal with these complications is antiviral interferon-based therapy until 2016. Aim: The aim of the doctoral dissertation is to assess the frequency of long-term health effects in patients with chronic hepatitis C depending on the antiviral treatment and its effectiveness. Material and methods: The study was conducted on the basis of a retrospective analysis of medical records of 750 patients with chronic hepatitis C, diagnosed and treated in the Department/Clinic of Infectious Diseases of the Regional Hospital in Kielce in the years 2000-2009. The end of the observation time point was 31st December 2016. Causes of death, incidence of hepatocellular carcinoma (HCC), and all-cause mortality including non-liver-related diseases, were analysed. Results: The total follow-up of the patients was 3665.2 person-years (PYs). The median follow-up duration was over 6 years (0.5-20.5 years). The median age of the subjects was 37.4 (16-73) years, age at infection – 19.7 (1-65) years, duration of infection – 17.6 (1-56) years, BMI – 24, 8 (16.1-38.3). The dominant route of infection was blood transfusion (36.1%). The most common genotype was Gt1 (82.3%). Of the patients who underwent liver biopsy (n = 712), the majority (83.4%) had mild liver fibrosis (staging: 0-2). Age ≥40 lat at diagnosis was the factor most strongly associated with advanced liver fibrosis (p <0.0001). In the group of patients with contraindications to treatment, obesity (p = 0.0139), diabetes (p = 0.0164), excessive alcohol consumption (p = 0.0164) and cirrhosis (p = 0.0001) occurred significantly more often. Patients with contraindications to treatment were the group with the highest incidence of all endpoints. Acute hepatitis C was significantly more frequent in the treated patients (p = 0.01). Of these 428 treated patients, 338 (78.9%) achieved sustained viralogical response (SVR). These patients had a highly significantly (p <0.0001) lower risk of all-cause mortality, HCV-dependent death, and HCV-independent death.
Conclusions: 1. Analysis of the clinical and demographic data showed that the patient population with chronic hepatitis C from the swietokrzyski region does not differ significantly from HCV-infected populations from other regions of Poland. 2. Age is the strongest independent predictor of the progression of liver fibrosis, therefore the elderly with chronic hepatitis C should be monitored more closely. 3. Patients with contraindications to interferon treatment are those with factors responsible for faster progression of liver fibrosis, such as: age ≥40 lat at diagnosis, age ≥40 lat at the time of infection, alcohol, diabetes, obesity, advanced liver fibrosis. Patients with contraindications to interferon treatment are the group with the most unfavorable prognosis. 4. Advanced liver fibrosis increases the risk of HCC, HCV-dependent death, and HCV-independent death. 5. Only effective therapy of patients with hepatitis C can reduce long-term consequences of HCV infection. 6. Treatment should be considered in people with acute HCV.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4809

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

19.07.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Zarębska-Michaluk, Dorota Anna

Reviewer:

Gładysz, Andrzej Władysław ; Małkowski, Piotr Mirosław

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 21, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information