Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Elektromiografia powierzchniowa mięśnia prostownika grzbietu u dzieci ze skoliozą w młodszym wieku szkolnym

Alternative title:

Surface electromyography of the erector spinae muscle in younng school children with scoliosis

Abstract:

Skoliozy stanowią jeden z największych problemów w dziedzinie ortopedii. Towarzyszące im zaburzenia równowagi mięśniowej, a w szczególności mięśni prostowników grzbietu, mają niewątpliwy wpływ na postępujący charakter skrzywienia kręgosłupa. Jednym z badań służących do rejestrowania pracy tej grupy mięśniowej jest elektromiografia powierzchniowa. Istotą leczenia skolioz jest często możliwość przewidzenia, które skrzywienie będzie progresywne, a które nie. Stąd więc próby wykorzystania badania SEMG do prognozowania progresji skolioz idiopatycznych.
Celem badań była ocena związków między napięciem prostownika grzbietu, a skoliozą u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
W badaniach wzięło udział 251 dzieci z województwa świętokrzyskiego, w tym 113 dziewczynek, stanowiących 45,02% ogółu badanych i 138 chłopców, których procentowy udział wyniósł 54,98%. Dobór badanych był mieszany, po wcześniejszym ustaleniu kryteriów, jakim powinny odpowiadać poszczególne grupy. Badaniami objęto dzieci w wieku 7 i 8 lat, z roczników 2008 i 2009. Pomiarów dokonano przy pomocy trzech urządzeń: Tanita MC-980, Diers Formetric III 4D oraz Noraxon TeleMyo DTS.
W niniejszych badaniach skolioza została stwierdzona u 41% dzieci. Ponadto postawy skoliotyczne zdiagnozowano u 56%, a postawę prawidłową u 3%. Skoliozę wykryto u 62% badanych dziewcząt i 46,5% chłopców, co potwierdza teorię o częstszym występowaniu skolioz i postaw skoliotycznych u dziewcząt. Ponadto w podziale z uwzględnieniem lokalizacji skrzywienia stwierdzono częstsze występowanie zarówno skolioz, jak i postaw skoliotycznych u dziewcząt oraz chłopców w odcinku piersiowym, co jest zgodne z pomiarami innych badaczy, którzy w swoich pomiarach również wskazywali na ten odcinek kręgosłupa. W przypadku analizy kierunku skrzywienia u dziewcząt, nieznacznie częściej występował on lewostronnie niż prawostronnie. Pomiary u chłopców wykazały najpowszechniejsze występowanie kierunków najpierw lewostronnego, a następnie prawostronnego. W badaniach liczby łuków zarówno u dziewcząt jak i chłopców najczęstsze były skrzywienia jednołukowe. Wartości kątów skoliozy różniły się istotnie między grupami postaw skoliotycznych, skolioz oraz postaw prawidłowych. Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości kątów skoliozy wystąpiło w grupie skolioz u dziewcząt. U chłopców było nieco mniejsze.
WNIOSKI: Badania wykazały istotny związek występujący pomiędzy napięciem (amplitudą i częstotliwością SEMG) prostownika grzbietu, a skoliozą. Większym skoliozom towarzyszył wzrost tego napięcia. Bez względu na pozycję podczas badania w odcinku piersiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wypukłej skrzywienia kręgosłupa. Z kolei w odcinku lędźwiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wklęsłej skrzywienia kręgosłupa. Wyjątkiem było badanie w pozycji stojącej, gdzie większe napięcie wystąpiło po stronnie wypukłej skrzywienia. Ponadto wystąpił istotny związek między napięciem (amplitudą i częstotliwością SEMG) prostownika grzbietu, a kierunkiem, lokalizacją i liczbą łuków skoliozy. Ogółem u dzieci ze skoliozą wystąpiły istotnie wyższe wartości amplitudy oraz częstotliwości SEMG prostownika grzbietu.

Scoliosis is one of the main problems for the field of orthopaedics. The accompanying disorders of muscle balance, mainly erector spinae muscles, have an undoubted influence on the progressive nature of the spinal curvature. Surface electromyography is one the studies which is used to record the work of this muscle group. Often, the essence of scoliosis treatment, is the ability to predict which curvature will progress and which will not. Hence, attempts have been made to use the SEMG analysis to predict the progression of idiopathic scoliosis.
The aim of the study was to analyse the relationship between the erector spinae tension and scoliosis in young school children.
The study included 113 (45.02%) girls and 138 (54.98%) boys from Świętokrzyskie Voivodeship, totalling 251 subjects. The selection was mixed and random, after determining the criteria that should be met by individual groups. The analysis involved children aged 7 and 8, born in 2008 and 2009. Measurements were examined via three methods: Tanita MC-980, Diers Formetric III 4D and Noraxon TeleMyo DTS.
In this study, scoliosis has been found in 41% of children. In addition, 56% were diagnosed with scoliotic posture, and 3% with correct posture. . Scoliosis was detected in 62% of the examined girls and 46.5% boys, which confirms the theory that scoliosis and scoliotic postures are more common in girls. In addition, according to the location of the curvature, more frequent occurrence of scoliosis and scoliotic posture was found both in girls and boys in the thoracic segment, which is consistent with the measurements of other researchers who also pointed to this segment of the spine. In case of analyzing the direction of the curvature in girls, it was slightly more frequent to the left side than to the right. Measurements in boys showed the most common occurrence first to the left, and then to right directions. In the study of the number of curvatures, single curvatures were most common both in girls and boys. Values of scoliosis angles differed significantly between the groups of scoliotic postures, scoliosis and correct postures. The largest absolute differences of the scoliosis angle values occurred in girls scoliosis group. In boys it was slightly smaller.
CONCLUSIONS: Studies have shown a significant relationship between tension (amplitude and frequency of SEMG) of the erector spinae muscle and scoliosis. Greater scoliosis was accompanied by an increase of this tension. Regardless of the position during the examination, in the thoracic spine greater tension of the erector spinae occurred on the convex side of the spine. In turn, in the lumbar spine a greater tension of the erector spinae occurred on the concave side of the spine. The exception was the test in standing position, where the greater tension occurred on the convex side. In addition, there was a significant relationship between the tension (amplitude and frequency of SEMG) of the erector spinae and the direction, location and number of scoliosis curvatures. Overall, children with scoliosis had significantly higher values of the SEMG amplitude and frequency of the erector spinae.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4837

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

25.01.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Wilczyński, Jacek Stanisław

Reviewer:

Mucha, Dariusz ; Wilk-Frańczuk, Magdalena Anna

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 22, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5183

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information