Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczno-empiryczne i praktyczne

Contributor:

Wojciechowska, Mariola. Red. ; Żeber-Dzikowska, Ilona. Red.

Abstract:

Celem publikacji jest przedstawienie analizy przeobrażeń w przestrzeni pomocy społecznej i pracy socjalnej, które wpisują się w dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata. W zakresie rozważań zostały ujęte diagnozy zmiany indywidualnego i społecznego funkcjonowania jednostki zarówno w wymiarze osobistym jak i środowiskowym. Interdyscyplinarna naukowa refleksja podjęta w publikacji obejmuje konteksty teoretyczno-badawcze dotyczące między innymi stanu pracy socjalnej, działania instytucji pomocowych, czy też podejmowania pozainstytucjonalnych działań wspólnotowych. Ważnym uzupełnieniem ujęcia teoretycznego pracy jest nawiązanie do aktualnego, praktycznego wymiaru pracy socjalnej uwzględniającego nowe formy pomocy i wsparcia. Adresatami publikacji są oprócz środowisk naukowych podmioty podejmujące działania ukierunkowane na rozwiązania problemów społecznych – nauczyciele, psychologowie, pracownicy socjalni, duchowni, studenci. Osoby te pracują na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (seniorów, chorych, uzależnionych, samotnych, dotkniętych skutkami pandemii Sars-Cov-2) Monografia może być wykorzystana do kształcenia kadr zatrudnionych po to aby rozwiązywać problemy w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Table of contents:

Spis treści
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ROZDZIAŁ I INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PRACY SOCJALNEJ
Interdisciplinary contexts in social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wanda Dróżka Mistrzostwo osobiste podstawą nowoczesnego profesjonalizmu. Kontekst pracy socjalnej Personal mastery is the basis of modern professionalism. The context of social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zbigniew Formella Miejsce młodego człowieka w dzisiejszym świecie: od potencjału osobowościowego do uwarunkowania środowiskowego The place of a young person in today’s world: from personality potential to environmental conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bożena Matyjas Praca socjalna w środowisku lokalnym. Teoretyczne i empiryczne odniesienia do pedagogiki społecznej Social work in local environment. Theoretical and empirical references to social pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Halina Mielicka-Pawłowska Socjoekologiczne podstawy pomocy społecznej. Socio-ecological foundations of social assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ROZDZIAŁ II INDYWIDUALNE I INSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY JAKOŚCI DZIAŁAŃ POMOCOWYCH I ICH REZULTATÓW
Individual and institutional actions aimed at improving the quality of aid activities and their results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Edyta Lichomska-Milewska Państwo opiekuńcze a dobroczynność. O ewolucji pomocy społecznej Welfare state and charity. About the evolution of social assistance . . . . . . . . . . . . . 87
Andrzej Kościołek, Szymon Ciupa Miasto inteligentne a problemy społeczne A smart city juxtaposed to social problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Anna Strumińska-Doktór, Małgorzata Jagodzińska Działalność pedagogiczna instytucji pomocowych wspierana przez samorządy terytorialne na przykładzie dzielnic Warszawy Pedagogical activity of aid institutions supported by local governments on the example of the districts of Warsaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wioletta Praszek Organizacje typu non-profit jako wsparcie dla działalności pomocy społecznej w Polsce Non-profit organizations as a support for social work activity in Poland . . . . . . . . 147

ROZDZIAŁ III
ZNANE I NIEZNANE OBSZARY PRACY SOCJALNEJ
Known and unknown areas of social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Marcin Dzik, Robert Karyś, Daniel Zając, Filip Kuzincow, Mariola Wojciechowska Internet jako narzędzie realizacji zadań zawodowych przez pracownikow socjalnych The internet as a tool for social workers to carry out professional tasks . . . . . . . . . 169
Kotowski Bartłomiej, Łata Krystian Fandomy trzeciego wieku. Od świata realnego do wirtualnych aktywności Third Age Fandoms. From the real world to virtual activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Monika Wojtkowiak Pomoc w sytuacji zagrożenia – potrzeby, wyzwania, wnioski Emergencyassistance – needs, challenges, conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Sabina Pawlas Podejście rozwojowe w onkologicznej pracy socjalnej Developmental approach in oncological social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Renata Miszczuk Postrzeganie potrzeb osob starszych przez studentow Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Perceived needs of the elderly by students of Jan Kochanowski University in Kielce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Patrycja Jagusińska Opieka senioralna – wyzwanie XXI wieku Senior care – the challenge of the 21st century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Karolina Klimczyk-Miśtal Postrzeganie osob z niepełnosprawnością przez studentow kierunku praca socjalna Perception of persons with disabilities by social work students . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Paulina Forma Pomoc i wsparcie rodzinie w kryzysie. Implikacje teoretyczne i praktyczne Help and support for the family in crisis. Theoretical and practical implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Iwona Bujarska Rodzina wielodzietna w systemie pomocy społecznej Multi-child family in the social service system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
ROZDZIAŁ IV ROLA I ZNACZENIE PRACY SOCJALNEJ W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ
The role and significance of social work in the addiction prevention . . . . . . . . . . . . . . 305
Ilona Żeber-Dzikowska, Kinga Przybyszewska Oddziaływanie terapeutyczne na funkcjonowanie osob wspołuzależnionych Therapeutical impact on co-alcoholics’ functioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Marta Wilk Picie alkoholu i uprawianie hazardu – wybrane problemy uzależnień i terapii Alcohol drinking and gambling – selected problems of addiction and therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
ROZDZIAŁ V PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO, MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA Professionalization in the job of a social worker, possibilities and limitations . . . . . . 345
Sylwia Kowalska-Myśliwiecka, Maria Bernat, Jerzy Bugliński, Katarzyna Kijewska Satysfakcja z pracy zawodowej pracownika socjalnego i czynniki ją kształtujące Job satisfaction of a social worker and factors that shape it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Pająk Eryk Ryzyko wypalenia zawodowego w profesjonalnej pracy socjalnej Risk of the job burnout in professional social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Cyran Marta Losy absolwentow kierunku praca socjalna The fate of graduates of the field of study: social work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Aleksandra Pięta Przyszłość pracy socjalnej jako profesji The future of social work as a profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

434 s.

ISBN:

978-83-67580-14-4

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10640 ; doi:10.25951/8451

Language:

polski

Type:

tekst

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 13, 2024

In our library since:

Jun 13, 2024

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/8451

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information