Object

Planned object

Title: Poczucie sensu życia, natężenie depresji i radzenie sobie w sytuacjach stresowych u osób podejmujących zachowania ryzykowne

Abstract:

Przedmiotem niniejszej pracy są zachowania ryzykowne takie jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania seksualne. Zainteresowania autorek pracy koncentrowały się szczególnie wokół funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego osób podejmujących ryzykowne zachowani a szczególnie aspekcie sensu życia, natężenia depresji oraz stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wciąż jest niewiele badań poświęconych osobom uzależnionym oraz osobom podejmującym ryzykowne kontakty seksualne w aspekcie ich funkcjonowania psychicznego, toteż niniejsza pozycja może być przydatna w pracy psychologicznej, terapeutycznej, diagnozie kryminologicznej wobec osób podejmujących zachowania ryzykowne, uzależnionych, posiadających problemy z prawem. Może także być podstawą do podjęcia działań z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przestępczości w zakresie opracowania programów edukacyjno-korekcyjnych dla grupy osób przejawiających zachowania ryzykowne.
The subject of this study is risk behaviour such as addiction to psychoactive substances and risky sexual behaviour. The authors were particularly interested in the mental health functioning of people with risky behaviour, especially the meaning of life, the intensity of depression and coping styles in stressful situations. There is still little research on addicts and risky offenders in terms of their mental functioning, so this publication may be useful in psychological, therapeutic and criminological work with risky offenders, addicts and people in trouble with the law. It can also be the basis for activities in the area of broadly understood health prevention, crime prevention in the development of educational and correctional programmes for a group of people displaying risky behaviours.

Table of contents:

Wstęp 7
I. Zachowania ryzykowne 11
1.1. Uzależnienia od środków psychoaktywnych 17
1.2. Ryzykowne zachowania seksualne 33
1.3. Profilaktyka zachowań ryzykownych 44
II. Objawy, diagnozowanie i leczenie depresji 51
2.1. Wielowymiarowe skutki depresji 58
2.2. Ryzyko wykluczenia społecznego osób podejmujących ryzykowne zachowania i chorych na depresję 65
III. Sens życia i style radzenia sobie ze stresem jako ważne czynniki warunkujące zdrowie psychiczne 69
3.1 Psychologiczne ujęcie sensu życia 69
3.2. Stres i radzenie sobie ze stresem 74
IV. Metodologiczne podstawy badań 79
4.1. Cel i przedmiot badań 79
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 79
Hipotezy badawcze 80
4.3. Zmienne i ich wskaźniki 80
4.4. Narzędzia badawcze 82
4.5. Procedura badawcza 83
V. Wyniki badań 85
5.1. Natężenie depresji w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne 85
5.1.1. Dane socjodemograficzne osób uczestniczących w badaniu 85
5.1.2. Analiza wyników Skali depresji Becka (BDI-II) dla całej badanej grupy 90
5.1.3. Różnice wyników nasilenia depresji mierzonej Skalą Depresji Becka (BDI-II) w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i podejmujących ryzykowne zachowania seksualne 92
5.1.4. Różnice wyników nasilenia depresji mierzonej Skalą depresji Becka (BDI-II) według kryterium płci 94
5.1.5. Różnice wyników nasilenia depresji mierzonej Skalą depresji Becka (BDI-II) według kryterium wykształcenia 96
5.1.6. Różnice wyników nasilenia depresji mierzonej Skalą Depresji Becka (BDI-II) według kryterium stanu cywilnego 98
5.1.7. Różnice wyników nasilenia depresji mierzonej Skalą Depresji Becka (BDI-II) według kryterium posiadania dzieci 100
5.1.8. Różnice wyników nasilenia depresji mierzoną Skalą Depresji Becka (BDI-II) według kryterium sytuacji materialnej 102
5.1.9. Różnice wyników nasilenia depresji w badanych grupach mierzonej Skalą Depresji Becka (BDI-II) według kryterium miejsce zamieszkania 104
5.2. Poczucie sensu życia w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne 106
5.2.1. Dane socjodemograficzne osób uczestniczących w badaniu 107
5.2.2. Natężenie poczucia sensu życia w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i podejmujących ryzykowne kontakty seksualne 108
5.3. Różnice wyników nasilenia Poczucia sensu życia mierzonego Skalą PIL w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz podejmujących ryzykowne zachowania seksualne 113
5.3.1. Nasilenie Poczucia Sensu Życia w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i podejmujących ryzykowne zachowania seksualne dla poszczególnych skal PIL 115
5.3.2. Różnice wyników nasilenia Poczucia sensu życia mierzonego Skalą PIL według kryterium płci 119
5.3.3. Analiza wyników nasilenia Poczucia sensu życia mierzonego Testem PIL wg kryterium wieku 124
5.4. Style radzenie sobie w sytuacjach stresowych w grupie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i podejmujących ryzykowne kontakty seksualne 133
5.4.1. Dane socjodemograficzne osób uczestniczących w badaniu 134
5.4.2. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS) u osób w obydwu badanych grupach 135
5.4.3. Różnice w stylach radzenia sobie w sytuacjach stresowych w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i grupie osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne 140
5.4.4. Różnice w stylach radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS) przez osoby uzależnione od środków psychoaktywnych i podejmujące ryzykowne zachowania seksualne wg kryterium płci. 143
5.4.5. Różnice w stylach radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS) przez osoby uzależnione od środków psychoaktywnych i podejmujące ryzykowne kontakty seksualne wg kryterium wykształcenia 146
5 6. Wnioski z badań 151
Spis rysunków 153
Spis tabel 155
Spis wykresów 157
Piśmiennictwo 163

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

168 s.

ISBN:

978-83-67580-12-0

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/8450

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 16, 2023

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/8450

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information