Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Współpraca cywilno-wojskowa w kształtowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

Alternative title:

Civil-military cooperation in shaping Poland's international image

Abstract:

Zmieniające się dynamicznie środowisko bezpieczeństwa globalnego wymusza ukierunkowanie polityki zagranicznej Polski na przeciwdziałanie zagrożeniom poza granicami naszego państwa. Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w misje zagraniczne, w których największą rolę oprócz zagrożeń militarnych odgrywa środowisko cywilne i związane z nim wyzwania o charakterze społeczno-politycznym, ekonomicznym, kulturowym czy religijnym, musi być ukierunkowane w stronę zintegrowanego planowania operacji, w celu pełnej realizacji zadań w ramach działalności elementów bojowych i współpracy cywilno-wojskowej. Powołane do życia komponenty współpracy cywilno-wojskowej, realizując zadania w wielowymiarowym środowisku operacji, biorą udział w procesie stabilizacji i odbudowy regionów zdestabilizowanych, stanowią wiarygodny element umacniania bezpieczeństwa i pokoju w ramach operacji promując polskie interesy poprzez usprawnianie mechanizmów koalicyjnych i sojuszniczych, jako narzędzia polityki zagranicznej w kształtowaniu wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. W niniejszej dysertacji przedmiotem badań stała się współpraca cywilno-wojskowa realizowana przez poszczególne elementy CIMIC w ramach największych operacji w Iraku i Afganistanie w kontekście kształtowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast celem przeprowadzonych badań było przedstawienie ewaluacji elementów współpracy cywilno-wojskowej w kształtowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w obszarze współpracy cywilno-wojskowej oraz koalicyjne i sojusznicze Zespoły Odbudowy Prowincji w Iraku i Afganistanie. Rozprawa ma charakter pracy interdyscyplinarnej i stanowi uzupełnienie stanu badawczego dotyczącego współpracy cywilno-wojskowej w realizacji zadań poza granicami państwa. Analizy zaprezentowane w rozprawie doktorskiej obejmują okres od wydarzeń z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, jako ważnego przełomu w dziejach współczesnego świata, a w konsekwencji rozpoczęcie zaangażowania Polski w działania w Iraku oraz Afganistanie - jedne z większych, jak się ocenia, rejonów stabilizacji w XXI wieku. W okresie tym Siły Zbrojne RP realizując zadania podczas operacji „Enduring Freedom” i ISAF w Afganistanie od 2002 do 2014 roku oraz „Iraqi Freedom” w Iraku od 2003 do 2011 roku wspierały globalną koalicję, wspierając realizację celów strategiczno-politycznych naszego kraju w wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych. W niniejszej rozprawie wykorzystano zróżnicowane metody badawcze, ze względu na interdyscyplinarny charakter opracowania. Do zweryfikowania hipotezy i realizacji wyznaczonego celu przyjęto holizm metodologiczny, łącząc metody z różnych dyscyplin naukowych, m.in.: polityki i administracji, bezpieczeństwa, prawa, historii oraz socjologii. W pracy zastosowano między innymi następujące metody badawcze: abstrahowanie, analizę, analogię, dedukcję, indukcję, porównanie, segmentację, syntezę, uogólnienie. Wśród metod empirycznych został zastosowany sondaż diagnostyczny (wywiad ekspercki), który pozwolił na poznanie opinii i poglądów dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia, pracowników wojska, dyplomatów, ekspertów i specjalistów realizujących lub też monitorujących zadania w ramach elementów współpracy cywilno-wojskowej.
Badania wykazały, iż czynniki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoich obywateli z jednoczesnym wzmocnieniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej, poprzez realizację zadań sojuszniczych i koalicyjnych u boku ważnego partnera strategicznego (USA) stały się najważniejszymi argumentami skłaniającymi polityków do podjęcia decyzji związanych z kreowaniem stabilnego środowiska bezpieczeństwa globalnego. Jednocześnie siły zbrojne RP realizując zadania wsparcia interwencji w ramach operacji ISAF oraz Iraqi Freedom wpłynęły na zbudowanie solidnego filaru koalicji przeciwstawiającej się międzynarodowemu terroryzmowi. Wnioski z przeprowadzonych badań w istotny sposób przedstawiają miejsce i rolę jaką Zespoły Odbudowy Prowincji, bazujące na doświadczeniach państw koalicyjnych biorących udział w operacji ISAF oraz Iraqi Freedom poprzez różne struktury PRT realizujące zadania zgodnie z założeniami polityczno-militarnymi, powinny pełnić na arenie międzynarodowej. Odnosząc się do doświadczeń z kolejnych operacji oraz zmian polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie, a przede wszystkim doświadczeń respondentów należy stwierdzić, że współpraca cywilno-wojskowa realizowana przez elementy dedykowane temu obszarowi, wsparta właściwą analizą i doświadczeniem buduje nowy format operacji, ukierunkowanych przede wszystkim na stabilizowanie sytuacji, nie tylko bezpieczeństwa, ale również politycznej i gospodarczej, poza granicami naszego państwa. W konsekwencji przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że badania pozwoliły zrozumieć wiele współzależności zachodzących w dynamicznie zmieniającym się środowisku, a co najważniejsze zobrazować możliwości rządu RP i SZ RP w realizacji zadań poza granicami państwa w ramach operacji stabilizacyjnych, w procesach wsparcia administracji oraz rozwoju krajów objętych konfliktami. Przewidywana użyteczność przedstawionych w pracy rozwiązań wynika z jednej strony bezpośrednio z rangi podejmowanych problemów i związanych z nimi potrzeb teorii i praktyki, z drugiej zaś jest realną wartością prezentowanych tez i postulatów. Ponadto zaprezentowane w pracy wyniki badań wyznaczają nowe kierunki kształtowania polityki zagranicznej RP, a tym samym mogą stać się wyznacznikiem dla odpowiednich służb i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Niniejsza dysertacja może stanowić istotny wkład w prognozowanie zmian w obszarze współpracy cywilno-wojskowej realizowanej poza granicami państwa, a także w opracowaniu strategii kształtowania pozytywnego wizerunku RP na arenie międzynarodowej, poprzez udział polskich żołnierzy w misjach stabilizacyjnych.


The dynamically changing global security environment forces Poland's foreign policy to focus on counteracting threats outside our borders. The involvement of the Polish Armed Forces in foreign missions, in which the greatest role, apart from military threats, is played by the civilian environment and related challenges of a social, political, economic, cultural or religious nature, must be directed towards integrated planning of operations, in order to fully implement tasks within the framework of combat elements and civil-military cooperation (CIMIC). The established components of civil-military cooperation, performing tasks in the multidimensional environment of the operation, take part in the process of stabilization and reconstruction of destabilized regions. Moreover, they are a credible element of strengthening security and peace within the operation. These actions lead to promoting Polish interests by improving coalition and allied mechanisms, as a tool of foreign policy in shaping Poland’s international image. The subject of this dissertation is civil-military cooperation implemented by individual elements of CIMIC within the framework of the largest operations in Iraq and Afghanistan in the context of shaping Poland's international image. The aim of the research was to present an evaluation of the elements of civil-military cooperation in shaping Poland's international image based on previous experience in the area of civil-military cooperation and allied Provincial Reconstruction Teams in Iraq and Afghanistan.The dissertation is an interdisciplinary study which complements the research on civil-military cooperation in the implementation of foreign tasks. The analyses presented in the dissertation cover the period since the events of September 11th 2001 in the United States, as an important breakthrough in the history of the modern world, and, as a consequence, the beginning of Poland's involvement in Iraq and Afghanistan - one of the largest regions of stability in the 21st century. During this period, the Polish Armed Forces, carrying out tasks during operations "Enduring Freedom" and ISAF in Afghanistan from 2002 to 2014 and "Iraqi Freedom" in Iraq from 2003 to 2011, supported the global coalition, supporting the implementation of strategic and political goals of our country in fulfilling its international obligations. Due to the interdisciplinary nature of the study different research methods were used in this thesis. In order to verify the hypothesis and achieve the set goal, a methodological holistic approach was adopted by combining methods from various scientific disciplines, including: politics and administration, security, law, history and sociology. The following research methods were used in this study: abstraction, analysis, analogy, deduction, induction, comparison, segmentation, synthesis, generalisation. Among the empirical methods, a diagnostic survey (expert interview) was used, which made it possible to get to know the opinions and views of commanders of particular levels of command, military personnel, diplomats, experts and specialists performing or monitoring tasks within the elements of civil-military cooperation.
The research has shown that the factors related to ensuring the security of its citizens and at the same time strengthening Poland's international position, through the implementation of allied and coalition tasks at the side of an important strategic partner (the USA), have become the most important arguments for politicians to make decisions related to creating a stable global security environment. At the same time, the Polish Armed Forces, by implementing the tasks of supporting interventions under the ISAF and Iraqi Freedom operations, have contributed to building a solid pillar of the coalition opposing international terrorism. The conclusions of the study significantly illustrate the place and role that the Provincial Reconstruction Teams (PRT) should play in the international arena. It is based on the experience of the coalition member states participating in the ISAF operation and Iraqi Freedom through various PRT structures performing tasks in accordance with political and military assumptions. Referring to the experience of subsequent operations and rotations of Polish military contingents in Iraq and Afghanistan, and above all the experience of the respondents, it should be stated that civil-military cooperation implemented by elements dedicated to this area, supported by appropriate analysis and experience, builds a new format of operations, aimed primarily at stabilizing not only the security, but also political and economic international situation. As a consequence of the conducted research, it can be concluded that the research allowed to understand many interdependencies taking place in a dynamically changing environment. Moreover, the research allowed to illustrate the capabilities of the government of the Republic of Poland and the Polish Armed Forces in the implementation of the international tasks within the framework of stabilisation operations, in the processes of support for administration and development of conflict-affected countries. The expected usefulness of the solutions presented in this thesis results, on the one hand, directly from the importance of the problems undertaken and the related needs of theory and practice, and, on the other hand, is the real value of presented thesis and postulates. Moreover, the research results presented in this study set new directions for shaping the foreign policy of the Republic of Poland, and thus may become a determinant for appropriate services and institutions responsible for shaping Poland's international image. This dissertation may constitute an important contribution to forecasting changes in the area of civil-military cooperation implemented abroad, as well as to developing a strategy for shaping a positive image of the Republic of Poland on the international arena through the participation of Polish soldiers in stabilization missions.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4885

Call number:

000472Dr

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

16.09.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Kozub, Marian Stanisław ; Kubicki, Radosław (1978- ). Promotor pomocniczy

Reviewer:

Bujwid-Kurek, Ewa Barbara ; Elak, Leszek

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Nauki o polityce i administracji

Faculty:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Location of original object:

BU Kielce

Object collections:

Last modified:

Nov 23, 2022

In our library since:

Nov 23, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5231

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information