Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wpływ plastrowania mięśni pośladkowych na wyprost stawu biodrowego chorych po niedokrwiennym udarze mózgu

Alternative title:

The impact of gluteal taping on the hip extension of patients after ischemic stroke

Abstract:

Po przebytym udarze mózgu obserwuje się niezdolność ruchową porażonej strony, różnice w określonych wzorcach funkcjonalnych. Podczas niewydolnych mięśni pośladkowych dochodzi do przeciążania pozostałych, działających synergistycznie mięśni. Zaburza to symetrię osi ruchu. Na poprawę symetryczności chodu może wpłynąć zastosowanie plastrów aplikowanych na mięśnie pośladkowe.
Celem głównym pracy jest wpływ plastrowania mięśni pośladkowych na wyprost stawu biodrowego chorych po niedokrwiennym udarze mózgu.W calu realizacji problemu badawczego objętych badaniem zostało 157 chorych z ŚCN- Kliniki Neurologii WSzZ w Kielcach, u których wystąpił udar mózgu. Grupę badaną stanowiło 54 chorych z aplikacją sztywną na mięśniu pośladkowym wielkim, 52 chorych z aplikacją placebo. Grupę kontrolną stanowiło 51 chorych bez aplikacji. Zarejestrowane dane podczas badania na Biodex Balance System SD i Biodex Gait Trainer 3 zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki różniące się istotnie statystycznie zaobserwowano podczas analizy długości kroku na Biodex Gait Trainer 3. Wykazano, iż zastosowanie prawidłowej aplikacji plastra wpływa pozytywnie na długość kroku lewej i prawej kończyny dolnej podczas wolnego chodu. W grupie z plastrem stwierdzono istotną (p<0, 05) różnicę długości kroku lewej i prawej kończyny dolnej podczas wolnego chodu. W pozostałych grupach brak istotnej różnicy (p>0, 05) . Wyprost biodra po zastosowaniu plastra właściwego zwiększył się z ok 3° do 7°, w grupie z placebo z ok 3° do 5°. W zastosowanym plastrowaniu sztywnym i placebo w grupach stwierdzono wysoce istotny (p<0,01) wzrost wyników wyprostu biodra po plastrowaniu w stosunku do wyników przed plastrowaniem. Wykazano, że plastrowanie grupy z plastrem i placebo wpływa na zmniejszenie się dolegliwości bólowych okolicy biodra po zastosowaniu aplikacji. W obu tych grupach stwierdzono wysoce istotny (p<0, 01) spadek oceny dolegliwości bólowych.
Wnioski: 1.Plastrowanie mięśnia pośladkowego wielkiego po stronie niedowładu poprawia symetryczność w dystrybucji obciążenia w zależności od niedowładu. 2.Po zastosowaniu plastrowania podczas normalnego chodu uzyskano najmniejszą różnicę długości kroku lewej i prawej kończyny dolnej. 3.Po zastosowaniu plastrowania podczas szybkiego chodu uzyskano taką samą długość kroku lewej i prawej kończyny dolnej. Najdłuższy krok uzyskano, u chorych z zastosowanym plastrowaniem po stronie niedowładu. 4.Różnice długości kroku między lewą a prawą kończyną dolną nie są istotnie skorelowane z wiekiem. Długość kroku podczas szybkiego chodu zmniejsza się wraz z wiekiem. 5.Podczas zastosowania plastrowania zwiększa się symetryczność i długość kroku w normalnym i szybkim chodzie. Bez zastosowania plastrowania chód cechuje się większą asymetrią.

After a stroke, the motor disability of the paralyzed side is observed, as well as differences in specific functional patterns. During failing gluteal muscles, the remaining muscles acting synergistically are overloaded. This disturbs the symmetry of the axis of motion. The use of patches applied to the gluteal muscles may improve the symmetry of gait. The main aim of the study is the effect of taping gluteus muscles on hip extension in patients after ischemic stroke. In order to implement the research problem, 157 patients from ŚCN- Department of Neurology WSzZ in Kielce, who suffered a stroke, were included in the study. The study group consisted of 54 patients with the rigid application of the gluteus maximus muscle, 52 patients with the placebo application. The control group consisted of 51 patients without application. The data recorded during the test on the Biodex Balance System SD and Biodex Gait Trainer 3 were subjected to statistical analysis. Statistically significantly different results were observed during the nsa Biodex Gait Trainer 3 stride length analysis. It has been shown that the correct application of the patch has a positive effect on the stride length of the left and right lower limbs during slow walking. In the group with the patch, there was a significant (p <0.05) difference in the stride length of the left and right lower limbs during slow walking. There was no significant difference in the remaining groups (p> 0.05). The hip extension after applying the proper patch increased from about 3 to 7, in the placebo group it increased from about 3 to 5. In the applied rigid taping and placebo groups, a highly significant (p <0.01) increase in hip extension scores after taping compared to the results before taping was observed. It has been shown that the groups with the patch and placebo reduce pain in the hip area after application. A highly significant (p <0.01) decrease in pain assessment was found in both groups. Conclusions: 1. Slicing of the gluteus muscle on the side of paresis improves symmetry in the distribution of the load depending on the paresis. 2. After taping during normal walking, the smallest difference in the stride length of the left and right lower limbs was obtained. 3. After taping while fast walking, the stride length of the left and right lower limbs was the same. The longest step was obtained, in patients with taping on the side of paresis. 4. Differences in stride length between the left and right lower limbs are not significantly correlated with age. The stride length of brisk walking decreases with age. 5. When taping is applied, symmetry and stride length in normal and fast walking increases. Without taping, the gait is more asymmetrical.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4805

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

21.03.2022

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Kotela, Ireneusz ; Pogorzelska, Justyna. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Chrościńska-Krawczyk, Magdalena Anna ; Golec, Joanna ; Rongies, Witold Jan

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 21, 2022

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5149

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information