Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Madonna - dualizm semantyczny

Tytuł odmienny:

Madonna - semantic dualism

Abstrakt:

W mojej pracy doktorskiej pt. Madonna - dualizm semantyczny odnoszę się do malarskich przedstawień kobiecych w formie aktu. Problemem artystycznym podejmowanym przeze mnie jest analiza dualizmu utrwalonych w kulturze przedstawień kobiecych oscylujących między sacrum a profanum. W pracy malarskiej starałam się połączyć oba aspekty stawiając tym samym tezę, że pełny obraz kobiety to połączenie kontrastujących ze sobą wizerunków. Odwołuję się do symboli, które przenikają do naszego życia, a które odnoszą się do sposobów postrzegania roli kobiety w różnych kontekstach, w tym kulturowych i historycznych. W obu częściach pracy - opisowej i malarskiej podjęłam próbę połączenia refleksji na temat przedstawień wizerunku kobiety w kulturze i sztuce oraz własnych doświadczeń, co daje podstawy do tego, że moją wypowiedź artystyczną traktuję jako swego rodzaju zapis siebie.Temat Madonny, który podejmuję w pracach malarskich należy do najstarszych przedstawień w sztuce. Podejmując go starałam się jednak wydobyć nowy jego aspekt wynikający ze zmiany perspektywy tworzenia kobiecego wizerunku, który wynika z tego, że w dawnym malarstwie zwykle temat ten podejmowany był przez tworzących mężczyzn. Zmiana optyki na „kobiecą”, pozwalającą na spojrzenie „od wewnątrz” daje zupełnie inne możliwości przedstawienia Madonny postrzeganej dużo bardziej osobiście, nawet intymnie. Dla mnie temat ten jest pretekstem do rozważań nad uniwersalnymi zagadnieniami własnej, kobiecej tożsamości, a także kompatybilności wizerunku kobiety tworzonego przez artystkę/kobietę z utrwalonymi wyobrażeniami powszechnymi.W pierwszej części pracy staram się wyjaśnić terminy oraz przybliżyć teorie, które mnie inspirowały.
Odwołuję się do drugiej i trzeciej fali feminizmu. Przywołuję przykłady różnorakiego traktowania spraw duchowości i wpływu koloru na ich postrzeganie. Korzystam z opracowań psychoanalityków takich, jak dr Clarissa Pinkola Estes, która opisuje instynktowną naturę kobiet czy dr Davida R. Hawkinsa, który opisuje człowieka w kontekście teorii kwantowej i przepływu energii. W tej części pracy opieram się na założeniu, że cały wszechświat zbudowany jest z energii oraz rozważam, jaki wpływ ma to na rozwój mojej sztuki. W drugiej części odwołuję się do inspirujących mnie praktyk artystycznych. Kolejno opisuję twórców, którzy w warstwie formalnej lub treściowej pośrednio mogą mieć wpływ na moje malarstwo. W kolejnej części pracy opisuję sposób realizacji, wybór podobrazi i technik malarskich. Podaję powody wyboru kolorystyki prac oraz pierwotnego znakowania, w symbolice którego najpełniej odnajduję zapis dla własnych emocji. W warstwie formalnej pracy malarskiej badałam wpływ koloru na charakter przedstawienia kobiety jako współczesnej Madonny rozpatrując je w aspekcie wielowarstwowości znaczeń związanych ze zmianą palety barwnej. Odnosiłam się do obszarów znaczeń symbolicznych koloru, ale również do jego oddziaływania fizycznego. W pracach wykorzystałam dotychczasową praktykę artystyczną oraz wiedzę z zakresu psychofizjologii widzenia i antropologii kultury, w tym odniesień do znaczeń eksplorujących kontekst kulturowy postrzegania kobiety. Sięgałam po różnorodne środki wyrazu i techniki artystyczne, aby uzyskać autorskie rozwiązania, tak w zakresie podjętego tematu, jak i w kwestiach formalnych. W swoich pracach łączyłam kolaż i malarstwo, formy określałam za pomocą plamy koloru łączonej z linią rysunku, sięgałam po ekspresyjny gest i precyzyjne studium. Celem moich działań było jak najwyraźniejsze pokazanie, iż dwoistość na poziomie narracji wiąże się z dwoistością formy, a pełna odpowiedź na postawione przeze mnie tezy może być wyrażona w sprzecznościach. W podsumowaniu piszę o jedności znaczeniowej dualizmu formalnego i narracyjnego podczas pracy nad wizerunkiem kobiety jako współczesnej Madonny oraz o stopieniu się materii mojego osobistego doświadczenia z materią malarską. Pracę nad cyklem doktorskim potraktowałam jako podróż w głąb siebie. Jednocześnie odwołując się do opracowań psychoanalityków i filozofów, na które natknęłam się podczas badań, starałam się nakreślić dualny, niekiedy niejednoznaczny i stojący w sprzeczności z dotychczasowymi przedstawieniami obraz Madonny. Celem moim było zwrócenie uwagi na dychotomię odczuć tego, co jest kobiece i tego, co za kobiece zwykło uchodzić. Ważnym jest dla mnie również przesłanie, iż przedstawienie kobiety w sztuce tej podwójnej natury nie może pomijać.
In my doctoral dissertation entitled Madonna - semantic dualism I refer to female pictorial representations in the form of an act. The artistic problem I undertake is the analysis of the dualism of cultural representations of women oscillating between the sacred and the profane. In my painting work, I tried to combine both aspects, thus putting forward the thesis that the full image of a woman is a combination of contrasting images. I refer to symbols that permeate our lives and which relate to the perception of the role of women in various contexts, including cultural and historical. In both parts of the work - descriptive and painting, I made an attempt to combine reflections on the representation of the image of a woman in culture and art and my own experiences, which gives grounds for treating my artistic statement as a kind of a record of myself.The theme of Madonna, which I take up in my paintings, is one of the oldest representations in art. By undertaking it, however, I tried to bring out a new aspect of it resulting from the change in the perspective of creating a female image, which results from the fact that in old painting this topic was usually taken up by creating men. Changing the optics to "feminine", allowing you to look "from the inside" gives completely different possibilities of presenting Madonna perceived much more personally, even intimately. For me, this topic is a pretext to reflect on universal issues of my own female identity, as well as the compatibility of the image of a woman created by the artist / woman with established common images. In the first part of the work, I try to explain the terms and the theories that inspired me. I am referring to the second and third waves of feminism. I cite examples of different treatment of spiritual matters and the influence of color on their perception. I use the work of psychoanalysts such as Dr. Clarissa Pinkola Estes, who describes the instinctive nature of women, or Dr. David R. Hawkins, who describes man in the context of quantum theory and energy flow. In this part of the work, I am based on the assumption that the entire universe is made of energy, and I consider how this influences the development of my art. In the second part, I refer to the artistic practices that inspire me. Next, I describe the artists who, in terms of their formal or content, may indirectly influence my painting. In the next part of the work, I describe the method of implementation, the selection of canvas and painting techniques. I give the reasons for choosing the colors of the works and the original marking, in the symbolism of which I find the fullest record for my emotions. In the formal layer of the painting work, I investigated the influence of color on the character of the representation of a woman as a modern Madonna, considering it in the aspect of multilayered meanings related to the change of the color palette. I referred to the symbolic areas of color, but also to its physical impact. In my works, I used the artistic practice and knowledge in the field of psychophysiology of seeing and cultural anthropology, including references to meanings exploring the cultural context of perceiving a woman. I used various means of expression and artistic techniques to obtain my own solutions, both in terms of the topic and formal issues. In my works, I combined collage and painting, I defined forms with the help of a patch of color combined with the line of a drawing, I reached for an expressive gesture and precise study. The aim of my activities was to show as clearly as possible that duality at the narrative level is associated with duality of form, and the full answer to the theses I have put forward can be expressed in contradictions. In conclusion, I write about the semantic unity of formal and narrative dualism while working on the image of a woman as a modern Madonna and about the merging of my personal experience with the painting matter. I treated the work on the doctoral cycle as a journey into myself. At the same time, referring to the studies of psychoanalysts and philosophers, which I came across during my research, I tried to sketch a dual, sometimes ambiguous and contradictory image of the Madonna. My goal was to draw attention to the dichotomy of what is feminine and what used to be feminine. Another important message for me is that the representation of women in art cannot be omitted from this double nature.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje kolorowe

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4642

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

6.05.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Ziołowicz, Katarzyna (1969- )

Recenzent:

Piątek, Maria ; Winiarski, Artur

Dziedzina nauki:

Dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wydział:

Wydział Sztuki

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2022

Data dodania obiektu:

8 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4977

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji