Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

НОМИНАТИВНАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ВОЛИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ : ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ; The nominal verbalization of volitional functions in Russian language : the functional-pragmatic analysis

Abstract:

Praca doktorska zatytułowana „Werbalizacja nominatywna funkcji wolitywnych w języku rosyjskim. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna” [Номинативная вербализация волитивных функций в русском языке. Функционально-прагматический анализ] poświęcona jest badaniu sposobów werbalizacji konceptualizowanych stanów i aktów wolitywnych jako przejawów wyrażania informacji podmiotowych. Głównym celem praktycznym niniejszej pracy jest analiza funkcjonalno-pragmatyczna zebranych jednostek leksykalnych występujących we współczesnym języku rosyjskim pod względem onomazjologicznym oraz szczegółowe rozpatrzenie przypadków ich użycia dyskursywnego. Teoretyczne zadanie dotyczyło określenia i zakwalifikowania funkcji wolitywnych jako funkcji psychologicznych i lingwosemiotycznych, a następnie ustalenie ich korelacji z innymi funkcjami psychicznymi człowieka. Przeprowadzona analiza pozwoliła zdefiniować termin „wola” i „wolitywność” w jego czysto naukowym pojmowaniu. Zadaniem dodatkowym jest typologizacja funkcji wolitywnych pod względem temporalnym (kauzalno-teleologicznym) i lokalnym (immanentno-transcendentnym), a także pod względem semantycznym i formalnym. Scharakteryzowane zostały synergetyczne stany oraz cybernetyczne stany i akty wolitywne wyrażane w mowie i języku. Efektem tych badań jest określenie zakresu oraz wariantywności werbalizowanych stanów i aktów wolitywnych na poziomie treści lub formy oraz ustalenie miejsca i charakteru ich występowania. Praca doktorska składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy rozdział teoretyczny zatytułowany „Konceptualizacja funkcji przejawów woli jako problem naukowo-filozoficzny” poświęcony jest analizie procesów i mechanizmów informacyjnych i komunikatywno-semiotycznych zachodzących u człowieka oraz wyodrębnieniu interesującej nas funkcji wolitywnej. Dodatkowo dokonany został przegląd różnych filozoficznych, psychologicznych i lingwistycznych rozważań dotyczących pojęcia „wola” i „wolitywność”. Rozdział drugi „Typologizacja funkcji wolitywnych” zawiera funkcjonalną typologizację synergetycznych i cybernetycznych wolitywnych stanów i aktów oraz opis sposobu powstawania aktu woli i wolitywnego czynu. Rozpatrzone zostało również pojęcie wiary i określone jako forma ontologicznej modalności. W rezultacie skonceptualizowane zostały wszystkie kluczowe wolitywne stany i akty uczestniczące w całym procesie wolitywnej działalności, od powstania wolitywnego odczucia, poprzez celowe i świadome ukierunkowanie woli, następnie wolitywnej deklaracji, aż do aktu fizycznego lub informacyjnego działania. W trzecim rozdziale praktycznym „Nominacja pojęć o wolitywnych stanach i aktach we współczesnym języku rosyjskim” przedstawione zostały wyniki onomazjologicznej analizy środków leksykalnych współczesnego języka rosyjskiego za pomocą których dokonywana jest werbalizacja konceptualizowanych funkcji wolitywnych, tj. pojęć o synergetycznych i cybernetycznych wolitywnych stanach i aktach, a także opisana została ich korelacja z innymi funkcjami informacyjnymi. W podsumowaniu zawarte są główne wnioski z przeprowadzonego badania. W bibliografii znajduje się spis wszystkich publikacji naukowych, encyklopedycznych i słownikowych oraz spis stron internetowych na których oparto badania w niniejszej pracy. Praca doktorska stanowi próbę zebrania i kognitywnego uporządkowania głównych funkcji wolitywnych psychiki ludzkiej oraz przeanalizowania najbardziej podstawowych i wyraźnych środków leksykalnych, które występują we współczesnym rosyjskim językowym i pojęciowym obrazie świata.


The doctoral thesis entitled "The nominal verbalization of volitional functions in Russian language. The functional-pragmatic analysis” is devoted to the research of ways of verbalizing conceptualized states and volitional acts as an expression of subjective information. The main practical goal of this thesis is a functional-pragmatic analysis of the collected lexical units that are present in contemporary Russian language in terms of onomasiology and detailed examination of cases of their discursive use. The theoretical task refers to defining and classifying volitional functions as a psychological and linguosemiotic functions, and then to establish their correlation with other psychological functions of humans. The analysis has allowed to define scientific meaning of "will" and "volition". An additional task is to typologize volitional functions in temporal (causal-teleological) and local (immanent-transcendent), as well as semantic and formal way. The synergetic and cybernetic states as well as volitional acts which are expressed in speech and language have been also characterized. The result of these studies is to determine the scope and variability of verbalized states and volitional acts at the level of the content or the form, and determine the place and capability of their occurrence. The doctoral thesis consists of the introduction, three chapters, the ending and bibliography. The first theoretical chapter is titled "Conceptualization of the function of will manifestations as a scientific and philosophical issue" is devoted to the analysis of informative and communicative-semiotic processes and mechanisms related to the human and the isolation of the specific volitional function. Additionally a review of various philosophical, psychological and linguistic considerations connected to the terms of "will" and "volition" has been made. The second chapter is titled "The typologization of volitional functions" and contains a functional typologization of the synergetic and cybernetic volitional states and acts as well as a description of forming an act of will and volitional deed. The concept of the faith has been also considered and defined as a form of ontological modality. As a result, all the key volitional states and acts involved in the entire process of volitional activity have been defined, from the emergence of volitional feeling, through the purposeful and conscious orientation of the will, then volitional declaration, to the act of physical or informative action. The third practical chapter is titled "The nomination of concepts of volitional states and acts in contemporary Russian language" and presents an onomasiological analysis of the lexical means in contemporary Russian language. These lexical means help to make a verbalization of the conceptualized volitional functions such as the concepts of synergetic and cybernetic volitional states and acts. Their correlation with other informative functions has been also described. The summary includes the main conclusions of the study. The bibliography contains a list of all scientific, encyclopedic and dictionary publications as well as a list of websites which the research in this thesis is based on. The doctoral thesis is an attempt to collect and cognitively arrange the main volitional functions of the human psyche and analyze the most basic and explicit lexical means that occur in contemporary Russian language and conceptual image of the world.

Additional notes:

Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8687

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

rus

Degree name:

doktor

Date obtained:

21.10.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Leŝak, Oleg (1962- )

Field:

Dziedzina nauk humanistycznych

Scientific disciplines:

Językoznawstwo

Faculty:

Wydział Humanistyczny

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Mar 14, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information