Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

Teachers' blogs and their functionalityin the opinion of authors and users

Abstract:

W czasach dynamicznie rozwijającej się techniki, urządzenia elektroniczne są coraz częściej wykorzystywane przez dzieci i młodzież do wypełniania swojego wolnego czasu. Komputer podłączony do sieci internetowej oraz atrakcyjna ofertacyberprzestrzeni sprawiają, że nastolatkowie spędzają w wirtualnym świecie wiele godzin. Blogi nauczycieli, o interesującej tematyce i ciekawej formie przekazu, mogą być dobrą alternatywą dla młodych ludzi podczas wyboru odwiedzanych stron internetowych.Ze względu na ciągły i gwałtowny wzrost blogów oraz użytkowników Sieci, problematyka dotycząca blogosfery jest niezwykle aktualna. Blogerzy to zazwyczaj ludzie kreatywni, otwarci, elastyczni, mający umiejętność wychwytywania różnych nowości oraz podążania za nowoczesnymi trendami. Dzięki temu, blogosfera cieszy się nieustającą popularnością oraz może rozwijać się w sposób dynamiczny, dając użytkownikom Sieci możliwości nieograniczonego i wielostronnego rozwoju.Przedmiotem projektowanych badań uczyniono problematykę funkcji blogów prowadzonych przez nauczycieli. Poznanie tych funkcji jest ważne, gdyż blogi stanowią nowy rodzaj praktyki edukacyjnej, nowego środka komunikacji masowej nauczycieli z uczniami, rodzicami czy innymi nauczycielami. Tymczasem problematyka blogów nieczęsto bywa podejmowana w badaniach empirycznych, stąd też badania takie są potrzebne z uwagi na poznawcze aspekty blogów, których analiza może dostarczyć informacji o nauczycielach, edukacji oraz problemach, jakie te środowiska nurtują. Praktyczna strona tych poszukiwań ma związek z wykorzystaniem wyników badań m.in. w sferze edukacji i zawodu nauczyciela, jak również w szerszym odbiorze społecznym. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy i drugi rozdział to rozdziały teoretyczne. W rozdziale pierwszym skupiono się na roli i kompetencjach nauczyciela w procesie dydaktycznym, działalności innowacyjnej w pracy nauczyciela, wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kontekście kształcenia oraz obszarach edukacyjnego zastosowania Internetu. Rozdział drugi przedstawia charakterystykę blogów, ich historię, cechy oraz rodzaje, a także określa znaczenie blogów nauczycieli i możliwości wykorzystania ich w procesie edukacji. Ponadto, w rozdziale tym, zaprezentowano także stan badań empirycznych nad podjętą problematyką badawczą.Trzeci rozdział zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Badania zostały przeprowadzono głównie za pomocą Internetu. Wykorzystano przede wszystkim metodę sondażu diagnostycznego, posługując się techniką ankiety i analizy dokumentów. Uzupełniająco zastosowano metodę jakościowej analizy treści. Użycie powyższych metod umożliwiło pogłębienie wiedzy z zakresu podjętej tematyki badawczej oraz pozwoliło wyczerpująco opisać zagadnienia sformułowane w obrębie problemów szczegółowych.
Rozdział czwarty prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Badania doprowadziły m.in. do charakterystyki autorów blogów, wyłonienia głównych motywów pisania i czytania blogów, określenia funkcji blogów oraz korzyści płynących z blogowania. W rozdziale piątym dokonano charakterystyki czytelników blogów nauczycieli. Określono motywy oraz częstotliwość czytania blogów, a także wyłoniono najciekawsze elementy blogów, przyciągające uwagę użytkowników. Rozdział szósty prezentuje jakościową analizę zawartości blogów nauczycieli, uwzględniając następujące kategorie: nazwa bloga, sylwetka autora, autentyczność bloga, poruszane tematy, forma bloga, odbiór bloga przez czytelników oraz oryginalność bloga. W rozdziale siódmym opisano funkcjonalność blogów nauczycieli w aspekcie ich specyfiki. Określono jakie znaczenie mają treści, rodzaje oraz zakres blogów w ich użyteczności. Natomiast w rozdziale ósmym wyłoniono główne funkcje blogów nauczycieli prezentując przykłady ich realizacji. W ramach podsumowania uogólniono badania własne i sformułowano wnioski końcowe. Ponadto wskazano możliwości praktycznego wykorzystania blogów nauczycieli w sferze edukacji, jak i szerszym odbiorze społecznym. Szybkie tempo przemian cywilizacyjnych oraz dynamiczny rozwój technologii mobilnej, ma duży wpływ na współczesną edukację. Konieczne jest więc wprowadzenie wielu zmian we współczesnej szkole, aby dostosować ją do wymagań cyfrowej rzeczywistości. Od nauczyciela oczekuje się poszukiwania oryginalnych, niekonwencjonalnych oraz efektywnych metod nauczania z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przeprowadzone badania pomogą zrozumieć zasady blogowania i określić znaczenie blogów w procesie kształcenia. Co więcej mogą być rzetelnym i cennym źródłem wskazówek, w jaki sposób wykorzystać blogi nauczyciele w sferze edukacji jak i szerszym kręgu społecznym.

In times of dynamically developing technology, electronic devices are increasingly used by children and teenagers to fulfill their free time. A computer connected to the Internet and an attractive offer of cyberspace make the teenagers spend many hours in the virtual world. Teachers' blogs about interesting subjects and interesting form of communication can be a good alternative for young people when choosing websites visited. Due to the continuous and rapid growth of blogs and Web users, the blogosphere issues are extremely timely. Bloggers are usually creative, open-minded, flexible people who have the ability to capture various new products and follow modern trends. Thanks to this, the blogosphere enjoys constant popularity and can develop dynamically, giving the network users the possibility of unlimited and multilateral development.The subject of the research being carried out was the problem of the blog functions of teachers. Getting to know these functions is important because blogs are a new type of educational practice, a new means of mass communication of teachers with students, parents or other teachers. Meanwhile, the problem of blogs is not often taken up in empirical research, hence such research is needed due to the cognitive aspects of blogs, the analysis of which may provide knowledge about teachers, education and problems that these communities are bothering about. The practical side of this search is related to the use of research results, including in the sphere of education and the teaching profession as well as in the wider social perception. The work consists of eight chapters. The first and second chapter are theoretical chapters. The first chapter focuses on the teacher's role and competences in the didactic process, innovative activities in teacher's work, use of information and communication technologies (ICT) in the context of education and areas of educational use of the Internet.The second chapter presents the characteristics of blogs, their history, features and types, as well as the importance of teachers' blogs and the possibilities of using themin the education process. In addition, this chapter also presents the state of empirical research on the research issues addressed.The third chapter contains methodological assumptions of own research. The research was carried out mainly via the Internet. First of all, the method of the diagnostic survey was used, using the technique of questionnaire and document analysis. The method of qualitative content analysis was complementary. The use of the above methods allowed to deepen the knowledge in the field of research subject taken and allowed to comprehensively describe issues formulated within specific problems.The fourth chapter presents the results of the conducted research. Research led, among others to characterize the authors of blogs, identify the main motives of writing and reading blogs, determine the functions of blogs and the benefits of blogging.The fifth chapter presents the characteristics of readers of teacher blogs.
The motives and the frequency of their reading were determined as well as the most interesting elements of blogs that attracted the users' attention.The sixth chapter presents a qualitative analysis of the content of teachers' blogs, including the following categories: the name of the blog, the author's profile, the authenticity of the blog, topics covered, the form of the blog, the readership of the blog and the originality of the blog.The seventh chapter describes the functionality of teachers' blogs in terms of their specificity. The importance of the content, types and scope of blogs in their usefulness was determined. In turn, in the eighth chapter, the main functions of teachers' blogs were presented, presenting examples of their implementation.As a summary, own research was generalized and final conclusions were formulated. In addition, the possibilities of practical use of teacher blogs in the sphere of education as well as wider social perception have been indicated.The fast pace of civilization changes and the dynamic development of mobile technology has a major impact on modern education. It is therefore necessary to introduce many changes in the modern school to adapt it to the requirements of digital reality. The teacher is therefore expected to search for original, unconventional and effective teaching methods using new information and communication technologies.The research will help to understand the principles of blogging and to determine the importance of blogs in the learning process. What's more, they can be a reliable and valuable source of tips on how to use blogs teachers in the sphere of education and the wider social circle.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6110

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

15.07.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Koziej, Sławomir

Reviewer:

Morbitzer, Janusz Piotr ; Wrońska, Marta Maria

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Pedagogika

Faculty:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Dec 8, 2022

In our library since:

Dec 8, 2022

Number of object content hits:

$number.toString().replaceAll("[0-9](?=(?:[0-9]{3})+(?![0-9]))", "$0 ")

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6543

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information