Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Motywy uczestniczenia dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu : perspektywa pedagogiczna

Tytuł odmienny:

Motives of participation of adults in contiuning education using e-learning : pedagogic perspective

Abstrakt:

Dysertacja doktorska podejmuje problematykę motywów, dla których osoby dorosłe decydują się na uczestniczenie w edukacji ustawicznej z wykorzystanieme-learningu, uwzględniając przy tym kontekst aksjologiczny. Ponadto tematyka dysertacji doktorskiej odnosi się również do czynników korzystania z technologii, jaką jeste-learning.Rozdział pierwszy dysertacji doktorskiej poświęcony został przedstawieniu zagadnienia edukacji ustawicznej w świetle literatury przedmiotu. Na wstępie omówiona została geneza edukacji ustawicznej oraz wyjaśnione samo pojęcie. W sposób szczególny zwrócono również uwagę na funkcje, jakie spełnia edukacja ustawiczna i zadania, jakie przed nią stoją. Następnie szczegółowo poruszono kwestię podstawy prawnej i organizacji edukacji ustawicznej zarówno na gruncie polskim, jak również z punktu widzenia europejskiego ustawodawstwa. W pierwszej części pracy przedstawiona została także charakterystyka osób i grup, do których adresowana jest oferta edukacji ustawicznej, a także określono formy, w jakich edukacja ustawiczna może być realizowana.Drugi rozdział opracowania odnosi się do problematyki motywacji i motywów uczestnictwa dorosłych w edukacji ustawicznej. W rozdziale tym zaprezentowane zostało ujęcie definicyjne motywacji i motywu. Dokonano również przeglądu wybranych teorii motywacji edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Teorii Potrzeb Claytona Aldefera. W rozdziale drugim omówione zostały też zagadnienia związane z obszarem pracy zawodowej, środowiska społecznego a także procesu samorealizacji, w kontekście kolejno: motywów pragmatycznych, społecznych i intelektualnych uczestniczenia osób dorosłych w edukacji ustawicznej. Swoje miejsce znalazło tutaj również omówienie znaczenia perspektywy aksjologicznej tychże obszarów w ujęciu, klasyfikacji wartości, m.in. Edwarda Sprangera i Ryszarda Jedlińskiego. Rozdział trzeci zawiera opis koncepcji kształcenia na odległość w edukacji ustawicznej dorosłych. Na pierwszy plan wysuwa się tu szczegółowe zaprezentowanie specyfiki uczenia się dorosłych. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na systemy kształcenia w edukacji ustawicznej, a sama koncepcja kształcenia na odległość omówiona została w perspektywie e-learningu. Następnie przybliżono problematykę e-learningu wraz ze wskazaniem jego uwarunkowań. W ostatnim podrozdziale trzeciej części opracowania wskazane zostały czynniki korzystania z e-learningu w ujęciu Uogólnionego Modelu Akceptacji Technologii i Korzystania z nich Venkatesha UTAUT. Kolejna - czwarta część dysertacji doktorskiej odnosi się do metodologicznych założeń badań własnych. Określone zostały tu: przedmiot i cele badań, problemy i hipotezy badawcze a także zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz określono teren badań i dobór próby badawczej, a także wskazano na metody analizy materiału empirycznego. W dalszej kolejności dokonano analiza wyników badań własnych.
Scharakteryzowana została tu populacja osób badanych oraz zanalizowane zostały uzyskane wyniki badań ilościowych i jakościowych w zakresie motywów pragmatycznych, społecznych i intelektualnych uczestniczenia dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu. Analiza wyników badań własnych dotyczyła również systemu wartości osób badanych, ich czynników korzystania z e-learningu, a także związków pomiędzy motywami uczestniczenia badanych dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu a preferowanymi przez respondentów wartościami oraz związku pomiędzy motywami uczestniczenia badanych dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu a czynnikami korzystania z niego. Następnie podjęto się omówienia uzyskanych wyników badań własnych, a także skonfrontowania ich z doniesieniami płynącymi z dotychczasowych badań w tym obszarze. Całość opracowania wieńczy podsumowanie podjętych rozważań na temat motywów uczestnictwa dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej oraz sformułowanie wniosków, płynących z analizy uzyskanych wyników badań własnych. Jako efekt podjętych rozważań przedstawiony został model uczestniczenia dorosłych w edukacji ustawicznej z wykorzystaniem e-learningu, stanowiący implikację praktyczną dla teorii i praktyki pedagogicznej. W końcowej części dysertacji doktorskiej zamieszczono bibliografię zawierającą spis wykorzystanej w opracowaniu literatury polskiej oraz zagranicznej, aktów prawnych oraz źródeł internetowych. W końcowej części opracowania zamieszczono także spis tabel i spis rysunków oraz załączniki.

The doctoral dissertation undertakes the issue of motives, for which adults decide to participate in continuing learning using e-learning, taking account axiological context. Furthermore the subject of doctoral dissertation also refers to factors of using such technology as e-learning.The first chapter of doctoral dissertation was devoted to presenting the issue of continuing education in the light of literature of the subject. At the beginning the genesis of continuing education and the explanation of the concept itself were discussed. Particular attention was also paid to functions of continuing education and tasks, which it fulfils. Next the issue of legal basis and organisation of continuing education was touched on in detail as well in Poland as from the viewpoint of European legislation. In the first part of the work, the characteristics of persons and groups to which the offer of continuing education is addressed, was presented and the forms were defined, in which continuing education can be carried out.The second chapter of the study refers to the issue of motivation and motives of participation of adults in continuing education. In this chapter the definition of motivation and motive was presented. The review of chosen theories of educational motivation with particular taking into account of Theory of Needs of Clayton Aldefer was also performed. In the second the issues related to the area of professional work, social environment and the process of self-fulfilment in the context of: pragmatic, social and intellectual motives of participation of adults in continuing learning were discussed. The importance of axiological perspective of these areas in the depiction of among other things Edward Spranger and Ryszard Jedliński were also touched on here.The third chapter includes the description of the concept of distance learning in continuing education of adults. Detailed presentation of the specificity of adult learning comes to the fore. Subsequently attention was paid to education systems in continuing learning and the concept of distance learning itself was discussed in the perspective of e-learning. Next the issue of e-learning was brought closer together with the indication of conditions. In the last subchapter of the third part of the study the factors of using of e-learning in the depiction of Generalized Acceptance Model UTAUT of Venkatesh were indicated.The next - fourth part of doctoral dissertation refers to methodological assumptions of own research. They are determined here: the subject and objectives of research, research problems and hypotheses and also variables and indicators. Research methods, techniques and tools were described and research area and the selection of samples were defined. Subsequently the analysis of results of own research was conducted. The population of researched persons was characterized and obtained results of quantitative and qualitative results in the scope of pragmatic, social and intellectual motives of participation of adults in continuing education using e-learning were analysed.
The analysis of results of own research concerned also the value system of researched persons, their factors of using e-learning and also connections between motives of participation in continuing education and values preferred by respondents and the connection between motives of participation in continuing education and factors of using e-learning. Then the discussion of obtained results of own research and also confronting them with information resulting from present research in this area was undertaken. The whole study is crowned by the summary of made considerations on motives of participation of adults in continuing education using e-learning from the viewpoint of pedagogic theory and practice and formulating conclusions resulting from the analysis of obtained results of own research. The model of participation of adults in continuing education using e-learning, which is practical implication for pedagogic theory and practice was also presented. The final part of the doctoral dissertation includes a bibliography containing a list of Polish and foreign literature and legal acts and Internet sources used in the study, as well as a list of tables and figures and appendices.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6108

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.05.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Koziej, Sławomir

Recenzent:

Kiedrowicz, Grzegorz ; Walat, Wojciech Piotr

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Pedagogika

Wydział:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

8 gru 2022

Data dodania obiektu:

8 gru 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6541

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji