Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich

Tytuł odmienny:

Conditions for using operation technique for state security in the light of the RP Constitution and European standards

Abstrakt:

Rozprawa doktorska z obszaru nauk o polityce i administracji napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jerzego Jaskiernia, promotor pomocniczy dr Adrian Mitręga. Prawie codziennie w środkach masowego przekazu społeczeństwo różnych krajów, także polskie dowiaduje się o licznych przypadkach działania Służb Specjalnych, organów powołanych do dbania o bezpieczeństwo swoich państw oraz liczną grupę przedsiębiorstw i osób prywatnych, które w celu uzyskania potrzebnej informacji zrobią wszystko i potrafią wykorzystywać bardzo wyrafinowane sposoby i urządzenia. Jednak oceny czy działania były słuszne, zgodne z prawem czy nie ,uzależnione są w większości od kreowanej polityki mocodawców posiadających media i inne źródła opiniotwórcze. Raz mówi się, iż osiągnięto sukces, innym razem piętnuje popełniane błędy i wręcz wskazuje przepisy naruszonego prawa. W zasadzie trudno się dziwić, gdyż w przeszłości tj. do roku 1990 wszystko co było związane z działaniem potocznie zwanych „Tajnymi Służbami”, było ściśle tajne i niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Obecnie sytuacja się zmieniła gdyż tajne jest tylko to, kto pozostaje w zainteresowaniu tych służb i jaki na niego zebrano materiał. Inna wiedza co do stosowania: siły, środki, metody i urządzenia jest ogólnie dostępna i nawet wykorzystywana przez osoby cywilne niezwiązane z organami ustawowo uprawnionymi do ich wykorzystywania. Celem dysertacji jest ukazanie, sposobu prowadzenia działań związanych z wykonywaniem czynności operacyjnych przez uprawnione organy administracji państwowej i nawet osoby prywatne. Co powoduje, że przy zbieraniu informacji sięga się w większości na pograniczu praw człowieka i obywatela po najgroźniejsze narzędzia - urządzenia techniczne mogące w sposób tajny (bez wiedzy osoby inwigilowanej) osiągnąć zamierzony cel operacyjny. W opracowaniu zostały omówione podstawowe pojęcia związane z tematem. Ukazana jest tak zwana „Kuchnia prowadzonych działań operacyjnych”, a w tym: przestrzeganie stosownych form, zasad, metod i środków pracy operacyjnej pozwalających na gromadzenie istotnych materiałów. Praca opisuje jak przedstawiała się ewolucja wykorzystania techniki operacyjnej na przełomie wieków istnienia ludzkości. Czym różniły się poszczególne jej etapy i jakie to miało znaczenie dla tamtych czasów. W jaki sposób oddziałują organizacje międzynarodowe państw sprzymierzonych: Rada Europy i Unia Europejska w świetle wydawanych ustaw, dekretów, dyrektyw i orzeczeń w zakresie stosowania Środków Techniki Operacyjnej. W ramach przeprowadzonej analizy dostępnych przepisów polskiego prawa wskazano organy państwa i w niektórych przypadkach osoby prywatne uprawnione do wykorzystywania tak poważnych środków. Ukazane są wyniki przeprowadzonej kwerendy dotyczącej stosowanej polityki wykorzystania techniki operacyjnej na przełomie lat od 1946 roku do czasów obecnych. Wskazana została rola, ktorą odgrywały uzyskane w ten sposób materiały w rządzeniu totalitarnym państwem i Rzeczpospolitą po okresie przemian polityczno-gospodarczych.
W pracy została udzielona odpowiedź na pytanie czy stosowane środki techniczne przez polskie służby w ostatnim 50-leciu mogą być uznane za sukces prowadzonych operacji czy wręcz ich porażkę ? Bardzo ważnym aspektem pracy jest omówienie rozwoju techniki operacyjnej na przełomie wieków, tendencji w jej zastosowaniu, mechanizmów międzynarodowej kontroli, oraz ewolucji znaczenia wykorzystywania jej dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Rozprawa składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy omawia ogólną charakterystykę techniki operacyjnej, wskazuje pojęcia z nią związane, opisuje: obowiązujące zasady, stosowane metody operacyjne, wykorzystywane Środki Techniki Operacyjnej oraz przedstawia znaczenie techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa. Rozdział drugi pokazuje ewolucję stosowania techniki operacyjnej na przełomie wieków oraz sposoby jej wykorzystania uzależniony od stopnia posiadanej wiedzy i dostępu do urządzeń technicznych w danym czasie. Rozdział trzeci omawia standardy jakie Rada Europy przekazuje swoim członkom w zakresie stosowania między innymi technik operacyjnych. Rozdział czwarty przedstawia jak oddziałuje Unia Europejska na państwa członkowskie w zakresie stosowania techniki operacyjnej. Rozdział piąty określa jakie źródła prawa w Polsce regulują możliwość stosowania inwigilacji operacyjnej, które instytucje mogą takie działania prowadzić i jaka jest nad tymi działaniami kontrola. Rozdział szósty pokazuje politykę stosowania czynności operacyjno-technicznych (w większości bardzo represyjnych nawet łamiących prawa człowieka i obywatela) przez organy bezpieczeństwa państwa w Polsce od II Wojny Światowej do czasów obecnych. Omawia rozwój techniki operacyjnej, tendencje w zakresie jej stosowania oraz mechanizmy prowadzonej kontroli dla zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W dysertacji podjęto próbę rozstrzygnięcia postawionych pięciu hipotez:. Hipoteza 1: Fakt funkcjonowania działań operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno-technicznych i operacyjno-analitycznych to dziedziny życia, o których coraz częściej mogą usłyszeć zwykli ludzie. Do niedawna takie zagadnienia zawarowane były specjalnymi klauzulami tajności do których miały dostęp tylko osoby o szczególnych uprawnieniach. Wśród instytucji i organów administracji państwowej, a nawet podmiotów prywatnych występują duże różnice tych samych pojęć. Pomimo, że dotyczą one tych samych zagadnień bardzo często posiadają inne nazewnictwo. Brak jest jednolitych osobnych przepisów określających możliwość stosowania czynności operacyjnych przez organy uprawnione. Jakie zasady, metody, środki techniki operacyjnej i formy pracy operacyjnej są wykorzystywane przez polskie służby dbające o bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny ? Czy stosowanie techniki operacyjnej przyczynia się do poprawienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Hipoteza 2: Wykorzystywanie technicznych środków operacyjnych nie jest wytworem ostatnich czasów tylko występuje we wszystkich okresach istnienia ludzi na świecie. Zawsze do zbierania informacji o ewentualnych zagrożeniach, przeciwnikach lub konkurentach ludzie (funkcjonariusze, żołnierze, agenci i szpiedzy) zatrudnieni w różnych miejscach czasami totalnie i globalnie uzyskują potrzebne materiały.
Różnica jaka występuje na przełomie stuleci to zmieniające się: zasady, metody środki operacyjne, a przede wszystkim urządzenia techniczne pomagające na zrealizowanie zaplanowanego celu, których jakość uzależniona jest od postępu technicznego. Hipoteza 3 Rada Europy i Unia Europejska w stosunku do swoich członków może oddziaływać na stosowanie ustalonych standardów w zakresie wykorzystania techniki operacyjnej. Jakie znaczenie w tym aspekcie ma Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz inne dokumenty o charakterze wiążącym. Czy i w jaki sposób na czynności operacyjne ma wpływ Karta Praw Podstawowych oraz inne dokumenty prawa pierwotnego i wtórnego UE. Na czym polega wykorzystywanie wszystkich instrumentów oddziaływania (m.in. kontynuowanie procedury monitoringowej, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by doprowadzić do pełnego zrealizowania przez państwa członkowskie zobowiązań dotyczących struktury i funkcjonowania przyjętych standardów, wydanych przepisów w zakresie możliwości użycia środków mogących godzić w prawa człowieka i obywatela. Hipoteza 4: W Polsce do wykorzystywania Środków Techniki Operacyjnej są uprawnione organy państwa dbające o jego bezpieczeństwo. Co uprawnia te instytucje i w jakim zakresie do wykonywania tajnych czynności (np. operacji specjalnych) przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń technicznych do inwigilowania osób pozostających w zainteresowaniu tych służb. Jakie ma oddziaływanie na wykonywanie tych czynności: Konstytucja, kodeksy, ustawy i inne resortowe przepisy regulujące. Czy nowelizacja w 2018 roku ustawy: o ochronie danych osobowych (wprowadzono przepisy unijne nazywane potocznie RODO) ma duży wpływ i ułatwia uzyskiwania materiałów operacyjnych i operacyjno-technicznych. Jaka jest i czy jest dostateczna prowadzona kontrola na stosowanymi czynnościami operacyjnymi przez najważniejsze instytucje w Państwie. Hipoteza 5: Działania w Polsce organów bezpieczeństwa państwa w okresie od 1946 roku do czasów obecnych na przełomie lat niekiedy bardzo się różniła. Na czym polegała polityka represji Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa w latach po II Wojnie Światowej do końca latach 80-tych. Co w polityce stosowania techniki operacyjnej zmieniło się po transformacji politycznej państwa. Jakie środki pracy operacyjnej stosowały nowe służby II Rzeczypospolitej. W jaki sposób obecne uprawnione organy administracji państwowej wykorzystują stosowanie kontroli operacyjnej do zwalczania różnych przestępstw począwszy od zbrodni przeciwko narodowi polskiemu- przestępstwie szpiegostwa. Czy rozwój techniki oraz obecne tendencje w jej stosowaniu są znaczące dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. I na czym polegają mechanizmy międzynarodowej kontroli stosowania techniki operacyjnej. Przeprowadzone w dysertacji analizy potwierdziły wszystkie pięć hipotez wskazując, że przedmiot zakresu stosowanych technik operacyjnych jest bardzo szerokim zagadnieniem z różnych dziedzin życia obywatela i społeczeństwa. Tak naprawdę może to dotyczyć wszystkich ludzi zamieszkałych w Polsce jak i zagranicą.
Stosowanie techniki operacyjnej w działaniach specjalnych: operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno-technicznych i operacyjno-analitycznych zawsze budziło dużo kontrowersji. Obecnie dostęp do metod i urządzeń jest powszechny i nie dotyczy to żadnej tajemnicy. Każda osoba prywatna lub podmiot gospodarczy czy państwowy może na swoje potrzeby i na swoim terenie (w zakresie swoich własności) stosować wszystkie środki techniki operacyjne. Bardzo ważnym problemem jest brak spójności określenia wykonywanych czynności, stosowania nazw lub wykorzystywanego sprzętu techniki. Różne służby lub znawcy zagadnienia albo świadomie, albo nieświadomie wprowadzają w otoczeniu zamęt w nazewnictwie potocznym, literaturze jak i prawnych dokumentach (ustawach czy rozporządzeniach). Takim namacalnym przykładem są wyrazy: inwigilacja, kontrola operacyjna, rozpracowywanie, agent, informator itp. Owszem są to podobne określania ale różne często mylnie i zamiennie używane. Inaczej postrzegana jest sądowa kontrola operacyjna, a inaczej stosowana przez służby, Często tak samo określa się osobowe źródło informacji agent czy informator, a różnią się one kategoriami i organami je wykorzystującymi. W tym przypadku należy opracować jeden obowiązujący słownik terminów określający nazewnictwo prowadzonych czynnościach operacyjnych przynajmniej jako wzór dla dokumentów prawnych, ogólnopaństwowych jak również międzynarodowych, co spowoduje takie samo rozumienie znajdujących się tam terminów. W trakcie prowadzenia historycznej kwerendy dostępnych (jawnych) źródeł w zakresie omawianego zagadnienia należy w pełni potwierdzić drugą hipotezę. Jak wynika z materiałów środki techniki operacyjnej były wykorzystywane we wszystkich okresach rozwoju ludzkości. Prawie zawsze żeby zdobyć potrzebną wiedzę specjalnie do tego przygotowane osoby wykorzystywały najnowsze metody i sprzęt znany w danym okresie ich funkcjonowania. Na przełomie lat dzięki tym środkom wykryto i ujawniono bardzo dużą ilość przeciwników godzących w interes danych państw niekoniecznie demokratycznych. Oczywiście nad stosowaniem takich czynności prowadzony był nadzór organów zwierzchnich zarówno ustawodawczych jak i wykonawczych ale często dotyczył on panującej sytuacji desperacji społeczeństwa. Niestety w większości naruszający prawa i wolności człowieka. Po przeprowadzonej analizie dokumentów ujętych w rozdziałach III i IV pracy należy potwierdzić częściowo słuszność postawionej trzeciej hipotezy. Rada Europy i Unia Europejska jako organizacje wspólnot międzynarodowych w pełni starają się oddziaływać na państwa członkowskie w zakresie specjalnych środków działania operacyjnego wykorzystywanych przez służby dbające o ład i bezpieczeństwo wewnętrzne państw sprzymierzonych. środki techniki operacyjnej.
Czwarta choć bardzo ważna nie w pełni wykorzystana to ścisła współpraca dążąca nie tylko do odbywania okresowych międzynarodowych szkoleń lecz ścisłego działania w zwalczaniu najważniejszych zagrożeń na rynku międzynarodowym. Polska jest krajem demokratycznym odpowiedzialnym za losy wszystkich zamieszkałych w niej obywateli. Wszystkie czynności dotyczące bezpieczeństwa narodowego wykonywane są przez organy do tego powołane. Dzięki obowiązującym ustawom działające Służby Specjalne i porządku publicznego mogą realizować swoje statutowe zadania jak najmniej ingerując w sferę prywatności poszczególnej jednostki ludzkiej- obywateli zamieszkałych na jej terytorium. Należy tu podkreślić, że hipoteza numer cztery została potwierdzona w całości, a nawet wysunięto uwagi w zakresie prowadzonego nadzoru i kontroli nad tajnymi działaniami uprawnionych służb. Rozpoczynająca swoje obowiązywanie w 2018 roku międzynarodowa ustawa o ochronie danych osobowych, wprowadzająca przepisy dyrektywy unijnej, nazywanej potocznie RODO nie spowodowała zmniejszenia ilości uzyskiwanych materiałów przez organy państwowe lecz je rozszerzyła zezwalając na stosowanie środków technicznych w miejscach na które dotychczas nie było oficjalnego zezwolenia. W tym przypadku służby bez żadnych kłopotów mają prawo do korzystania z zasobów baz danych innych dysponentów bez podawania rzeczywistego uzasadnienia. Innym nie do końca dopracowanym ustawodawczo problemem jest kontrola sądowa nad instytucjami, które mogą stosować środki techniczne w działaniach operacyjnych. Na dzień dzisiejszy odbywa się ona w większości w sposób „następczy” polegający na tym, że sąd wyraża zgodę na zastosowanie kontroli operacyjnej wskazanej we wniosku osoby ale już kiedy większość materiałów obciążających jest uzyskana. Poza tym czynności sądowe ograniczają się w zasadzie do wyrażenia zgody na działanie służb jednak w dalszym etapie nie jest prowadzony stały nadzór nad tymi czynnościami. Poddając ocenie materiały w większości już historyczne należy potwierdzić piątą hipotezę, że w różnych etapach funkcjonowania państwa polskiego w okresie od 1946 roku a tak naprawdę po II wojnie światowej do czasów obecnych utrwalana demokracja posiadała bardzo różny charakter. Był bowiem czas iż ówczesna władza do zapewnienia ładu i porządku w państwie stosowała wobec wszystkich przeciwników, a w szczególności politycznych specjalną politykę represji. Bardzo często do prowadzenia takich czynności wykorzystywano utajnione środki techniki operacyjnej. W uzasadnieniu takiego postępowania podawane były nie jednostkowe przypadki wyłapywania różnych: szpiegów, agentów, przestępców gospodarczych czy kryminalnych. Jednak zawsze na pierwszym planie działania byli przeciwnicy polityczni. W wyniku transformacji politycznej w latach dziewięćdziesiątych organy bezpieczeństwa są elementem systemu demokratycznego i zapewniona jest nad ich działalnością demokratyczna kontrola. W tamtych latach i nawet obecnie poważnym wyznaniem jest skuteczne wdrażanie demokratycznych standardów międzynarodowych, wypracowanych przez organizacje międzynarodowe, a zwłaszcza Radę Europy i Unię Europejską. Nie chodzi tutaj tylko o założenia formalne, związane z realizacją zobowiązań prawnie wiążących, ale też o stosowanie demokratycznego know-how, co może przyczynić się zarówno do wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, ale też jest gwarantem, tego że realizacja celu nie będzie prowadziła do naruszenia praw człowieka ponad ten poziom, który jest aprobowany przez społeczność międzynarodową.


Doctoral dissertation in the area of sciences on politics and administration written under the scientific supervision of Prof. Ph.dr. Jerzy Jaskiernia, auxiliary supervisor Dr Adrian Mitręga. Almost every day in mass media, the society of different countries, also Polish ones learn about numerous cases of operation of Special Service, the bodies appointed to take care for the security of their states and numerous groups of enterprises and private persons which for obtaining necessary information will do everything and can use very sophisticated methods and devices. However, the assessments or actions were right, consistent with the law or not, depend mostly on the created politics of principals possessing media and other sources of opinion. Once they say that the success was achieved, some other time the errors committed are condemned and even the provisions of the breached law are indicated. In fact, it is difficult to be surprised as in the past, i.e. till 1990 everything which was connected with the operation of so called „Secret Service” was top confidential and not available for an ordinary human being. Presently the situation changed as only in whom secret service are interested is top secret and what material was gathered on him. Another knowledge as to using: force, means, methods anf devices is generally available and even used by civil persons not connected with the bodies statutory authorised to use them. The purpose of the dissertation is to present the method of conducting the activities connected with operational activities by the authorized bodies of state administration and even private persons. Which causes that while collecting information they reach the most dangerous tools mostly within the limit between the human rights and a citizen’s rights - technical devices which may in a secret manner (without the knowledge of the investigated person) to achieve an intended operational goal. In the study the basic definitions were discussed connected with the issue. The so called “backstage of the conducted operational activities” is presented including: complying with applied forms, principles, methods and means of the operational work allowing to collect significant materials. The paper described the way of the evolution of using the operational technique throughout ages of existence of the humankind. What were the differences between particular stages and what was their meaning for those times. In what way the international organisations influence of the associated states: Council of Europe and European Union in the light of the issued acts, decrees, directives and decisions in the scope of using Means of Operational Technique. Within the analysis conducted of the available provisions of the Polish law the state bodies were indicated and in some cases private persons entitled to use so serious means. The results are presented of the conducted the search concerning the policy used to apply operational technique since 1946 until the present times. The role was indicated which was played by the materials obtained in this way in ruling the totalitarian state and the Republic of Poland after the period of political-economic transformation. In the paper the reply was formulated to the question whether the technical means used by the Polish service in the period of the last 50 years may be recognized as a success of the conducted operations or even their failure? A very important aspect of the paper is to discuss the development of the operational technique at the turn of the ages, tendency in its application, mechanisms of international control and evolution of the meaning of using it for the internal and international security.
The thesis consists of an introduction, six chapters and conclusion. The first chapter discusses general characteristics of the operational technique indicates for the definitions connected therewith, describes: applicable principles, used operational methods, used Means of Operational Technique and presents the meaning of the operational technique for the state security. The second chapter presents the evolution of using the operational technique at the turn of ages and methods of using it depend on the degree of the knowledge possessed and access to technical devices in a given time. The third chapter discusses the standards which are transferred by the Council of Europe to its members in the scope of using, inter alia, operational techniques. The fourth chapter presents the way in which the European Union affects the member states in the scope of using operational technique. The fifth chapter defines what sources of law in Poland settle the possibility to use the operational surveillance, which institutions may conduct such activities and what is the control over such activities. The sixth chapter shows the policy of using operational-technical activities (mostly very repressive even breaching the human rights and citizens’ right) by the security bodies in Poland since World War II until the present times. It discusses the development of operational technique, tendencies in the scope of its usage and mechanisms of the conducted control to secure the international and national security. In the dissertation, an attempt was made to dissolve the five hypotheses put: Hypothesis 1: The fact of functioning of the operational-reconnaissance, operational-technical and operational-analytical activities are the areas of life, about which more and more often ordinary people can hear. Until recently, such issues were guarded by confidentiality clauses to which only persons with special rights ha access. Among the institutions and bodies of state administration and even private entities there are high differences in these terms. Despite they refer to the same issues very often they have different names. There are no uniform, separate provisions defining the possibility to use the operational activities by the authorised bodies. What principles, methods, means of operational technique and forms of operational work are used by the Polish services taking care for state and public order? Does using the operational technique contribute to the improvement of the national and international security. Hypothesis 2: Using technical operational means is not the creation of the recent times as they have been existing since the existence of human kind. Always for collecting information on any threats, opponents or enemies, people (officers, soldiers, agents and spies) employed in different places sometimes totally and globally obtain necessary materials. The different existing throughout the ages includes changing: principles, methods, operational means and first of all, technical devices helping to realize the planned goal, the quality of which depends on technical progress. Hypothesis 3 Council of Europe and European Union in relations to their members may affect using the standards established in the scope of the usage of the operational technique. What in this aspect does the European Convention of Human Rights have and other documents with binding nature. Whether and in what way does the Charter of Basic Rights and other documents of the EU primary and secondary law affect the operational activities. What does using all instruments of influence involve (i.a. continuing the monitoring procedure, case law of the European Court of Justice UE in order to cause full realization of the liabilities by the member states concerning structure and functioning of the adopted standards, issued provisions in the scope of possibilities to use the means which may act to the detriment of the human and citizens’ rights.
Hypothesis 4: In Poland the state bodies are authorised to use the Means of Operational Technique which take care for its security. What entitles these institutions and in what scope to perform secret activities (e.g. special operations) in using the latest technical devices to investigate the persons interested by the services. In what way these activities are affected by: Constitution, codes, acts and other sector provisions. Do the amendments in 2018 of the act: on protection of personal data (the Union provisions were introduced called GDPR) have large influence and facilitate to obtain operational and operational-technical materials. What is the control and whether it is sufficient over the applied operational activities by the most important institutions in the State. Hypothesis 5: The activities in Poland of the state bodies in the period since 1946 until the present time differed much throughout the years. What involved the politics of repressions of the Security Office, Security Services, after World War II till the end of the 80s. What changed in the policy of using operational technique after the political transformation of the state. What operational means were used by the new services of the UU Republic of Poland, In what way the present authorized bodies of state administration use the application of the operational control to combat different crimes starting with the crime against Polish state - spying. Are the development of technique and present tendencies in its application significant for the internal and international security. And what are the mechanisms of international control of using the operational technique. The analyses conducted in the dissertation confirmed all five hypotheses indicating that the subject of the scope of the operational techniques used is a very broad aspect from different issues of the life of a citizen and society. In fact, it may refer to all people residing in Poland and abroad. Using operational technique in special areas: operational-recognition, operational-technical and operational-analytical always raised much controversy. Presently the access to the methods and devices is common and does not refer to any secret. Each private person or economic or state entity may, for their purposes and within their territory (and in the scope of their property) use all means of operational technique. A very important problem however is the lack of coherence in defining the performance of activities, using the names or the equipment used. Difference services or experts of the issue either consciously or unconsciously introduce misleading names, in literature and legal documents (acts or regulations). Such a visible example are the words: surveillance, operational control, working out, agent, informant, etc. True, these are similar definitions, but different, quite often wrongly used and invariably. The court operational control is perceived differently and differently used by the services. Often in the same way the personal source of information is used agent or informant and they differ in categories and bodies which use them. In this case, one obligatory dictionary should be developed defining the names of the operational activities condicted at least as a pattern for legal, national and international documents, which will cause the same understanding of the definitions placed therein.
During conducting the historical search of the available (not confidential) sources in the scope of the issue discussed, one should fully confirm the second hypothesis. As it results from the materials, the means of operational technique were used in all periods of human kind development. Almost always in order to gain knowledge, especially prepared persons for that used the latest methods and equipment known in a given period of their functioning. At the turn of years, due to these means a very large number of opponents were detected and disclosed who made detriment to the interest of states not necessarily democratic ones. Of course, over the usage of such activities, the supervision was executed by the supervision bodies, legislative and executory ones, but often it referred to the actual situation of the society’s desperation. Unfortunately, in majority, infringing the rights and freedoms of a human being. After the analysis conducted of the documents included in chapters IV and V of the thesis, one should confirm partially the reasonability of the third hypothesis put. The Council of Europe and the European Union as the organisations of the international communities, fully try to impact the member states in the scope of the special operational means used by the service taking care for neat and internal security of the associated states. The fourth although not fully used thing is close cooperation seeking not only to hold international trainings but also strict combating the most important threats on the international market. Poland is a democratic country responsible for the fate all citizens residing therein. All activities concerning national security are performed by the bodies appointed for that. Due to the applicable acts, the operation Special Service and service of public order may realize their tasks interfering as least as possible in the zone of privacy of a particular human being - citizens residing in its territory. One should emphasise here that the hypothesis number four was confirmed in whole and even the remarks were put forward in the scope of the surveillance conducted and control over secret operations of authorized services. The international act on protection of personal data, starting to be applicable in 2018 introducing provisions of the Union directive called colloquially GDPR did not cause reduction in amount of the materials obtained by the state bodies but extended them allowing to use the technical means for which there was no official permission so far. In this case the services without any problem have the right to use the resources from the data base of other uses without providing actual justification. Another problem not specified in legislation terms completely is the court control over the institutions which may use technical means in the operational activities.
As of today, it is made in majority as a „consequence” involving that the court expresses the consent for using the operational control of the person indicated in the application but when a majority of charging materials are obtained. Besides, the court activities are limited basically to express the consent for the operation of services however, on a further stage, the constant supervisions over these activities is not conducted. Submitting for the assessment the materials in majority already of historical nature one should confirm the fifth hypothesis that in different stages of functioning of the Polish state in the period from 1946 and in fact after World War II, until the present day, the maintained democracy possessed a very different nature. It was the time though that the authority at that time used a special policy of repression towards all opponents political ones especially, in order to assure neat and order. Very often to conduct such activities the secret means of operational technique were used. In justification of such conduct, the unit cases were provided of catching different: spies, agents, economic criminals or criminal perpetrators. However always in the first place there were political opponents. As a result of political transformation, in the 90s, the security services are the elements of democratic systems and the democratic control is assured over them. In those years and even presently, an effective implementation of democratic international standards developed by international organizations, and especially Council of Europe and European Union is a serious challenge. It is not only about formal assumptions, connected with the realization of legal obligations but also using democratic know-how, which may contribute both to strengthening the state security but it is also a guarantee that the realization of the goal will not result in infringing human rights above the level which is approved by the international community.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4882

Sygnatura:

000475Dr

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

17.07.2020

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) ; Mitręga, Adrian. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Rozwadowski, Piotr Jacek ; Tarno, Jan Paweł

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wydział:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Lokalizacja oryginału:

BU Kielce

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 lis 2022

Data dodania obiektu:

23 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5228

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji