Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

The relationship between the acceptance of the disease and the occurrence of anxiety disorders and depression symptoms in patients with paroxysmal arrhythmia

Abstract:

Diagnoza choroby przewlekłej prowadzi do silnych reakcji emocjonalnych każdego pacjenta. Choroba, szczególnie przewlekła, wpływa na tryb życia, role i funkcje pełnione w społeczeństwie, przyczynia się do rezygnacji z celów oraz prowadzi do przewartościowania potrzeb. Napadowe zaburzenia rytmu serca, zaliczane do chorób przewlekłych, mogą znacząco obniżyć jakość życia człowieka, powodować groźne powikłania oraz prowadzić do przedwczesnej śmierci.
Analiza związków pomiędzy akceptacją choroby a występowaniem zaburzeń lękowych oraz objawów depresyjnych u chorych z napadowymi zaburzeniami rytmu serca.
Badanie przeprowadzono w grupie 171 pacjentów cierpiących na napadowe zaburzenia rytmu serca. W badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skala Akceptacji Choroby AIS, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, Skala Depresji Becka, Szpitalna Skala Lęku i Depresji HADS-M oraz, ujmujący zmienne socjodemograficzne, autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki kwestionariusza AIS były ujemnie skorelowane z wynikami: kwestionariusza STAI - współczynnik korelacji Spearmana wyniósł -0,75 dla STAI X-1 (p<0,001) oraz -0,73 dla STAI X-2 (p<0,001), wynikami kwestionariusza BECK - współczynnik korelacji Spearmana wyniósł -0,72 (p<0,001), oraz wynikami kwestionariusza HADS-M - współczynnik korelacji Spearmana dla sumarycznego wyniku wyniósł -0,68, dla skali depresji wyniósł -0,64, natomiast dla skali lęku -0,69.
Wnioski: 1. Pacjenci z napadowymi zaburzeniami rytmu serca wykazują średni poziom akceptacji choroby. 2. Pacjenci z napadowymi zaburzeniami rytmu serca cechuje współwystępowanie zaburzeń lękowych i objawów depresyjnych. 3. Występowanie objawów depresyjnych oraz zaburzeń lękowych różnicuje płeć oraz poziom wykształcenia. Kobiety charakteryzują się częstszym występowaniem objawów depresyjnych oraz zaburzeń lękowych. Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym cechuje częstsze występowanie objawów depresyjnych oraz zaburzeń lękowych. 4. Czas trwania choroby oraz częstość występowania napadowych zaburzeń rytmu serca różnicuje występowanie objawów depresyjnych i zaburzeń lękowych. Najwyższy poziom lęku oraz najczęstsze występowanie objawów depresyjnych występuje wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia rytmu serca od 1 do 3 lat oraz u chorych, u których napadowe zaburzenia rytmu serca występują najczęściej (kilka razy w tygodniu). 5. Wyższy poziom akceptacji choroby wśród pacjentów z napadowymi zaburzeniami rytmu serca różnicuje niższy poziom zaburzeń lękowych oraz objawów depresyjnych. 6. Pacjenci z napadowymi zaburzeniami rytmu serca wykazują niski stopień aktywności fizycznej. 7. Wskazane jest tworzenie planów terapeutycznych dla pacjentów z napadowymi zaburzeniami rytmu serca uwzględniających współpracę lekarzy z psychologami, w celu poprawy fizycznego i psychicznego funkcjonowania chorych.The diagnosis of a chronic disease leads to strong emotional reactions in each patient. The disease, especially chronic one, affects the lifestyle, roles and functions performed in society, contributes to the abandonment of goals and leads to re-evaluation of needs. Paroxysmal arrhythmia, classified as a chronic disease can significantly decrease the quality of a person’s life, cause serious complications and lead to premature death.
Analysis of the relationship between the acceptance of the disease and the occurrence of anxiety disorders and depression symptoms in patients with paroxysmal arrhythmia.
The study was conducted in a group of 171 patients suffering from paroxysmal arrhythmia. The following research tools were used in the study: AIS Acceptance of Illness Scale, STAI State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Scale, HADS-M Hospital Scale of Anxiety and Depression and the original questionnaire that includes sociodemographic variables.
The scores of the AIS questionnaire were negatively correlated with the scores of the STAI questionnaire - Spearman's correlation coefficient was -0.75 for STAI X-1 (p <0.001) and -0.73 for STAI X-2 (p <0.001), the scores of the BECK questionnaire - Spearman's correlation coefficient was -0.72 (p <0.001). And with the scores of the HADS-M questionnaire - Spearman's correlation coefficient for the total score was -0.68, for the depression scale it was -0.64, and for the anxiety scale -0.69.
Conclusions: 1. Patients with paroxysmal cardiac arrhythmia show a moderate level of disease acceptance. 2. Patients with paroxysmal arrhythmia are characterized by the coexistence of anxiety disorders and depression symptoms. 3. The occurrence of depression symptoms and anxiety disorders is differentiated by gender and education level. Women are characterized by a higher incidence of depression symptoms and anxiety disorders. People with higher education are characterized by a more frequent incidence of depression symptoms and anxiety disorders. 137 4. The duration of the disease and the frequency of paroxysmal arrhythmia differentiate the occurrence of depression and anxiety disorders. The highest level of anxiety and the most frequent incidence of depression symptoms occur in patients suffering from arrhythmia from 1 to 3 years and in patients with the most frequent (several times a week) paroxysmal arrhythmia. 5. A higher level of disease acceptance in patients with paroxysmal arrhythmia differentiates lower levels of anxiety disorders and depression symptoms. 6. Patients with paroxysmal arrhythmia show a low degree of physical activity. 7. It is advisable to create therapeutic plans for patients with paroxysmal arrhythmia, taking into account physician - psychologist cooperation in order to improve physical and mental functioning of patients.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4833

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

7.06.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Szpringer, Monika Hanna (1966- ) ; Głuszek-Osuch, Martyna. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Kapłon-Cieślicka, Agnieszka Maria ; Kędziora-Kornatowska, Kornelia Zofia ; Makara-Studzińska, Marta

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 22, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5178

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information