Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wady stóp a reakcje równoważne u dzieci w wieku szkolnym

Tytuł odmienny:

The correlation between foot defects and equivalent reactions in school children

Abstrakt:

CONCLUSIONS: • There was a significant relations between feet defects and equivalent responses. The obtained re-sults prove the mutual influence of the equivalent reactions and feet defects. • There was a significant relations between feet defects and equivalent responses tested while they had eyes open and closed. • There were a significant differences in the equivalent responses between the study group with feet defects and the control group without these defects. That was about the angle of inclination of the y axis and the main axis in girls while they had their eyes open. Girls with feet defects had significantly 126 higher values of this variable. • In the group of girls, while they had their eyes open, there were a significant positive correlations between frrt defects and equilibrium reactions occurred between Clarke's left foot angle and path length [mm]; the Clarke angle of the left foot and the length of the major axis [mm], the varus angle of the toe of the right foot [°] and the mean oscillation along the X axis and the mean lateral deflec-tion [mm]; varus angle of the toe of the right and left foot [°] and the averaged distribution of the load on the entire left and right side [%]; the heel angle of the left foot [°] and the averaged load distribution on the right forefoot [%]. Among boys with feet defect, significant positive correlations were found between the Wejsflog index of the left foot and the averaged distribution of the load on the right rear access [%] and the load distribution of the left forefoot [%].There were significant correlations between feet defects and equivalent responses. • In the group of girls, while they had their eyes closed, there were a significant positive correlations between feet defects and responses and the equivalent occurred between the Wejsflog index of the right foot and the mean oscillation along the Y axis [mm], among boys with foot defects signifi-cant correlations occurred between the angle of hallux valgus left and right [°] and the angle of inclination of the Y axis [°].Każde dziecko rozwija się w swoim tempie ma na to wpływ wiele czynników genetycznych jak i środowiskowych. Jak wynika z badań okres w życiu człowieka, który charakteryzuje się większa intensywnością w porównaniu do reszty etapów życiowych przypada na lata 7-11 lat. Dlatego bardzo ważne jest ukierunkowanie na rozwój zdolności koordynacyjnej. Należy pamiętać, że nie zawsze zaburzenia równowagi związane są z funkcjonowaniem układu równowagi a przyczynami mogą być również wady stóp, które kształtują się wraz z wzrostem dziecka. Ocena występowania wad stóp u dzieci w szczególności dzieci w wieku szkolnym w dużej mierze pozwala na rozpoznanie deficytów w zakresie równowagi ciała i pozwala właściwie zaplanować leczenie usprawniające w kierunku osiągnięcia jak najlepszej sprawności oraz jak najlepszej redukcji wady stóp u dzieci w wieku szkolnym. Wczesno rozpoznana wada oraz odpowiednie leczenie pozwala na wyeliminowanie problemu.
Celem badań jest analiza związku pomiędzy wadami stóp a reakcjami równoważnymi u dzieci w wieku szkolnym z województwa mazowieckiego. 1. Ocena wady stóp u dzieci w wieku 9-10 lat 2. Ocena równowagi ciała dzieci w wieku 9-10 lat 3. Porównanie wpływu wad stóp u dzieci z reakcjami równoważnymi
Badania zostały wykonane w roku szkolnym 2016/2017 na grupie 250 radomskich dzieci w wieku 9-10 lat. Grupę badawczą stanowiło 198 dzieci wadami stóp, zaś grupę kontrolną 52 dzieci bez wad stóp z prawidłową postawą ciała. Badani będą podzielni na grupy. Badania zostały wykonane w radomskich szkołach. Wady stóp zostały zbadane: 1. Podoscanem 2d Foot CAD. Jest to urządzenie znacznie dokładniejsze niż komputerowy podoskop. Służy do oceny podeszwowej strony stóp. Jest zaawansowanym narzędziem do cyfrowej analizy stóp. 2. Platformą dynamograficzną Zebris FDM -S. Urządzenie to rejestruje rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy co jest jednym z istotniejszych badań stopy człowieka. Dostarcza ono cennych informacji o kształcie i funkcjonowaniu stopy w statyce i dynamice. Reakcje równoważne zostały zbadane: 1. Platformą dynamograficzną FDM-S firmy Zebris. Urządzenie składa się z platformy, komputera z oprogramowaniem do uzyskiwania i przetwarzania testów diagnostycznych 2. Testem Romberga -składający się z dwóch następujących po sobie prób trwających po 9,6 sekund: pierwsza z oczami otwartymi (OE - open eys), druga z oczami zamkniętymi (CE - close eys).
Charakterystyka zmiennych antropometrycznych i składu ciała Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej tłuszcz, wśród dziewcząt z wadą stóp (S=11,45) oraz z normą (S=11,82), jak również wśród chłopców z wadą stóp (S=16,21) oraz z normą (S=13,40). Różnice w zmiennych antropometrycznych i składzie ciała między grupami wady stóp oraz w normie Jednoczynnikowa analiza wariancji nie wykazała istotnych różnic wewnątrzgrupowych w pomiarach zmiennych antropometrycznych i składzie ciała wśród dziewcząt i chłopców, jak również poszczególnych kategoriach wiekowych, a mianowicie 9-latków i 10-latków. Oznacza to, że zmienne nie wykazały istotnych różnic między grupami wad stopy oraz w normie wśród chłopców i dziewcząt oraz 9-latków i 10-latków, a wartość poziomu istotności była większa od 0,5 (p > 0,05). Charakterystyka zmiennych stóp Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej kąt koślawości palucha na lewą stronę wśród dziewcząt z normą (S=4,67) oraz chłopców z normą (S=4,15). Natomiast wśród dziewcząt z wadą największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej kąt Clarke'a na prawą stronę (S=11,67), a wśród chłopców z wadą dla zmiennej kąt Clarke'a na lewą stronę (S=12,36) Wśród 9-latków największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej kąt Clarke'a na lewą stronę wśród w grupie z wadą (S=12,10) oraz z normą (S=4,09). Natomiast wśród chłopców z wadą największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej kąt Clarke'a na prawą stronę (S=11,46), a wśród chłopców z normą dla zmiennej kąt koślawości palucha na lewą stronę (S=4,97) Charakterystyka reakcji równoważnych ciała Wartości miar położenia oraz rozproszenia dla omawianych zmiennych reakcji równoważnych ciała dla oczu otwartych posiadają zróżnicowane rozkłady zmiennych u dziewcząt i chłopców, jak również z podziałem na kategorię wiekową w grupach wad stopy oraz w normie. Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej całkowitej powierzchni [mm2], wśród dziewcząt z wadą stóp (S=220,72) oraz z normą (S=438,86), jak również wśród chłopców z wadą stóp (S=331,32) oraz z normą (S=213,11) (Tab. 45-48). Tak samo z podziałem na kategorie wiekowe, stwierdzono największe bezwzględne zróżnicowanie wartości wystąpiło dla zmiennej całkowitej powierzchni [mm2], wśród 9 latków z wadą stóp (S=191,54) oraz z normą (S=360,94), jak również wśród 10 latków z wadą stóp (S=312,02) oraz z normą (S=360,39) Korelacje między zmiennymi wad stóp a reakcjami równoważnymi dla oczu otwartych W grupie 9-latków z wadą stwierdzono istotne korelacje między szerokość stopy lewej, a średnią prędkością [mm] i długością ścieżki [mm]; Kąt nachylenia osi Y i głównej osi [°], a kąt Clarke'a strony prawej; uśredniony rozkład obciążenia przodostopia strony prawej [%] i uśredniony rozkład obciążenia tyłostępu strony prawej [%], a długość stopy prawej i lewej oraz szerokość stopy prawej (p < 0,05). Z kolei wśród 9-latków z normą istotne korelacje wystąpiły między większą ilością zmiennych, a najsilniejsza z nich wystąpiła dla średniej oscylacji wzdłuż osi X [mm], a szerokość stopy prawej (p < 0,01).
Wśród 10-latków z wadą istotne korelacje obserwowano między kątem nachylenia osi y i głównej osi [°], a szerokością stopy prawej i lewej, uśrednionym rozkładem obciążenia całości stopy strony prawej i lewej [%], a kątem szpotawości palca prawego i lewego; kąt piętowy prawy, a uśredniony rozkład obciążenia strony lewej [%]; kątem piętowym, a uśrednionym rozkładem obciążenia przodostopia strony prawej i lewej [%] oraz uśrednionym rozkładem obciążenia tyłostępu strony prawej i lewej [%] (p<0,05). Z kolei wśród-10 latków z normą istotne korelacje obserwowano między długością mniejszej osi [mm], a długością stopy lewej. Korelacje między zmiennymi wad stóp a reakcjami równoważnymi dla oczu zamkniętych W grupie dziewcząt z wadą stwierdzono istotne korelacje między średnią oscylacją wzdłuż osi Y [mm], a wskaźnikiem Wejsfloga stopy prawej (p < 0,05), natomiast wśród dziewcząt z normą między kątem nachylenia osi y i głównej osi [°], a szerokością stopy lewej i prawej; kątem piętowym stopy prawej, a długością ścieżki [mm] oraz średnią prędkością [mm]; wskaźnikiem Wejsfloga stopy prawej i lewej, a długością ścieżki [mm] oraz średnią prędkością [mm]; wskaźnikiem Wejsfloga stopy lewej, a długością większej osi [mm], średniej oscylacji wzdłuż osi Y [mm], uśrednionym rozkładem obciążenia przodostopia strony prawej i lewej [%] oraz uśrednionym rozkładem obciążenia tyłostępu strony prawej i lewej [%]. Wśród chłopców z wadą stwierdzono istotne korelacje między kątem nachylenia osi Y i głównej osi [°], a długością stopy lewej i prawej oraz kątem koślawości palucha prawego i lewego. Natomiast u chłopców z normą między długością mniejszej osi [mm], a kątem piętowym stopy lewej (p < 0,05). Natomiast wśród 9 latków z wadą oraz 10 latków z wadą i z normą obserwowano więcej istotnych zależności w zmiennych wad stóp a reakcjami równoważnymi dla oczu zamkniętych. Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała istotne różnice w zmiennych dotyczących reakcji równoważni ciała dla oczu otwartych między wewnętrznymi podgrupami (stopa płaska, stopa z obniżonym wysklepieniem oraz stopa z podwyższonym wysklepieniem) w grupie wady zgodnie z zasadami podziałów: Kąt Clarke a dla zmiennych: całkowitej długości [mm2] (p = 0,045) oraz długości większej osi [mm] (p = 0,03). Z kolei w pomiarach dla oczu zamkniętych istotne różnice wewnątrzgrupowe wystąpiły dla zmiennych: średniej oscylacji wzdłuż osi X [mm] (p = 0,03), uśrednionego rozkładu obciążenia całości strony lewej [%] (p = 0,02) oraz uśrednionego rozkładu obciążenia całości strony prawej [%] (p = 0,02). Oznacza to, że wartości zmiennych istotnie różniły się między podgrupami zgodnie z zasadami podziałów Kąt Clarke w grupie wady stóp, a wartość poziomu istotności była mniejsza od 0,5 (p < 0,05). Jednorodność wariancji została spełniona z wykorzystaniem testu Levene’a (p > 0,05). Jednakże pomimo istotnych różnic w teście post hoc nie stwierdzono istotnych zależności, co znaczy, że żadna z grup nie różnicowała istotnie w otrzymanych wartościach pomiarowych, a poziom istotności był większy od 0,05.
WNIOSKI: · Wystąpił istotny związek pomiędzy wadami stóp a reakcjami równoważnymi. Uzyskane wyniki świadczą o wzajemnym wpływie reakcji równoważnych i wad stóp. · Wystąpił istotny związek pomiędzy wadami stóp a reakcjami równoważnymi badanymi przy oczach otwartych jak i przy oczach zamkniętych. · Istotne różnice w reakcjach równoważnych między grupą badaną z wadami stóp a kontrolną bez tych wad dotyczyły kąta nachylenia osi y i głównej osi przy oczach otwartych u dziewcząt. Dziewczęta z wadami stóp miały istotnie wyższe wartości tej zmiennej. · W grupie dziewcząt istotne dodatnie korelacje między wadami stóp a reakcjami równoważnymi przy oczach otwartych wystąpiły między kątem Clarke'a lewej stopy a długością ścieżki [mm]; kątem Clarke'a lewej stopy a długością większej osi [mm], kątem szpotawości palca stopy prawej [°] a średnią oscylacją wzdłuż osi X i średnim wychyleniem bocznym [mm]; kątem szpotawości palca stopy prawej i lewej [°] a uśrednionym rozkładem obciążenia całości strony lewej i prawej [%]; kątem piętowym stopy lewej [°] a uśrednionym rozkładem obciążenia przodostopia strony prawej [%]. Wśród chłopców z wadą stóp istotne dodatnie korelacje wystąpiły między wskaźnikiem Wejsfloga stopy lewej a uśrednionym rozkładem obciążenia tyłostępu strony prawej [%] oraz rozkładem obciążenia przodostopia stopy lewej [%]. · W grupie dziewcząt istotne dodatnie korelacje między wadami stóp a reakcjami równoważnymi przy oczach zamkniętych wystąpiły między wskaźnikiem Wejsfloga stopy prawej a średnią oscylacją wzdłuż osi Y [mm], wśród chłopców z wadą stóp istotne korelacje wystąpiły między kątem koślawości palucha stopy lewej i prawej [°] a kątem nachylenia osi Y [°].

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4832

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

7.06.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Wilczyński, Jacek Stanisław

Recenzent:

Górniak, Krystyna Maria ; Wilk-Frańczuk, Magdalena Anna

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2022

Data dodania obiektu:

22 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5177

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji