Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

Assessment of the influence of gestational diabetes on the status of the newborn and the occurrence of complications in mother : analysis of the clinical utility of old and new criteria for diagnosing gestational diabetes

Abstract:

Cukrzyca ciążowa (GDM) definiowana jako hiperglikemia po raz pierwszy zdiagnozowana w czasie ciąży stanowi coraz częstszy problem kliniczny. Kryteria rozpoznania GDM zmieniały się na przestrzeni lat i różniły się w rekomendacjach poszczególnych towarzystw naukowych. Do 2013 roku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) bazując na zmodyfikowanych kryteriach WHO z 1999 roku rekomendowało rozpoznanie cukrzycy ciążowej, gdy glikemia na czczo wynosiła ≥100 mg/dl lub w 2 godzinie po obciążeniu 75g glukozy (75g OGTT) wynosiła ≥140 mg/dl. W 2014 roku PTD zmieniło kryteria bazując na rekomendacjach International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). Nowe kryteria obowiązujące do dziś stanowią, że GDM należy rozpoznać, gdy glikemia na czczo wynosi ≥92 mg/dl lub w 75g OGTT wynosi po 1 godzinie ≥180 mg/dl lub po 2 godzinach ≥153 mg/dl.
Celem pracy była ocena przydatności klinicznej nowych kryteriów PTD bazujących na IADPSG 2010 i ich porównanie ze starymi kryteriami (PTD 2013) rozpoznawania cukrzycy ciążowej.Metodyka Do badania zrekrutowano ciężarne leczone w Przyszpitalnej Poradni Diabetologicznej oraz Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w okresie od marca 2016 do września 2018. Kryterium włączenia do badania było rozpoznanie u pacjentki GDM według kryteriów PTD 2013 lub IADPSG 2010 lub przynależność pacjentki do grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę ciążową. Badanie miało charakter obserwacyjny.
Do analizy włączono łącznie 223 ciężarne. Spośród 173 ciężarnych ze zdiagnozowanym i leczonym GDM, 142 spełniało nowe kryteria GDM (grupa A- 82%). Pozostałe 31 ciężarnych (grupa B- 18%) charakteryzowało się nieprawidłową glikemią w 2h 75g OGTT (jedynie wg starych kryteriów) wynosząca 140-152 mg/dl. Obie grupy nie różniły się pod względem prewalencji czynników ryzyka rozwoju GDM oraz większości powikłań noworodkowych i matczynych. W grupie A częściej występowała hipotrofia (13% vs 6%) i wcześniactwo (17% vs 6%). Czynnikami predykcyjnymi konieczności wdrożenia insulinoterapii były glikemia na czczo w 75g OGTT (p<0,0001 OR=1,08 CI 1,05-1,13), wykonanie 75g OGTT przed 24 tygodniem ciąży (p<0,05 OR=3,1 CI 1,2-7,9) i nieprawidłowa masa ciała (BMI ≥25 kg/m²) (p=0,1 OR=1,9 CI 0,9-3,9). W modelu przewidującym wystąpienie stanu przedcukrzycowego po ciąży czynnikami predykcyjnym były cukrzyca u krewnego I stopnia (p<0,05 OR=4,99 CI 1,39-17,82), glikemia na czczo na pierwszej wizycie w ciąży (p<0,05 OR=1,09 CI 1,015-1,166), szybki nieprawidłowy przyrost masy ciała (p<0,1 OR=3,37 CI 0,95-11,99) i poziom hemoglobiny glikowanej (p<0,01 OR=12,0 CI 2,4- 61,5).
Ciężarne uznawane w świetle obecnych kryteriów za zdrowe, a przed 2014 rokiem diagnozowane jako GDM stanowią istotny odsetek ciężarnych z GDM. A zatem, obecne kryteria rozpoznawania GDM mogą wymagać dalszego udoskonalenia. Wykorzystując modele predykcyjne bazujące na danych klinicznych i wartościach glikemii w 75g OGTT można określić ryzyko konieczności wdrożenia insulinoterapii oraz wystąpienia stanu przedcukrzycowego po ciąży, co ułatwia stratyfikację ciężarnych z GDM i planowanie intensyfikacji leczenia.

Gestational diabetes mellitus (GDM) defined as hyperglycemia first recognized in pregnancy constitutes an increasing clinical problem. GDM criteria dynamically changed within years and has differed between international scientific societies’ guidelines. Till 2013 Polish Diabetes Association (PTD) recommendations on GDM based on modified WHO 1999 criteria. GDM was diagnosed when fasting plasma glucose (FPG) was ≥100 mg/dl or when 2-hour glycemia was ≥140 mg/dl following 75g oral glucose tolerance test (OGTT). In 2014 PTD updated GDM criteria in accordance with International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). New criteria, used till date, state that GDM should be diagnosed when FPG is ≥92 mg/dl or when following 75g OGTT 1-hour or 2-hour glycemia is ≥180 mg/dl and ≥153 mg/dl respectively.
The aim of the study was to evaluate the clinical utility of current PTD criteria basing on IADPSG 2010 and to compare it with old diagnostic criteria for GDM (PTD 2013). Materials and Methods Pregnant woman treated in Diabetic Outpatient and in the Department of Obstetrics and Gynecology of Wojewodzki Hospital in Kielce between March 2016 and September 2018 were included in the study. Inclusion criteria were GDM diagnosed based on PTD 2013 or IADPSG 2010 criteria or being at high risk of GDM. The study character was observational.
Two hundred twenty-three patients met the inclusion criteria. Among 173 patients diagnosed and treated for GDM, 142 patients (82%) were diagnosed based on PTD 2014 criteria. Remaining 31 (18%) patients were characterized by impaired glycemia in 158 2h 75g OGTT ranging from 140 to 152 mg/dl. Both groups did not differ in the prevalence of GDM risk factors and the frequency of most neonatal and maternal complications. Hypothropic neonates (13% vs 6%) and preterm births (17% vs 6%) were more frequent in group A. Fasting glycemia (p<0,0001 OR=1,08 CI 1,05-1,13), OGTT performance before 24 weeks of gestation (p<0,05 OR=3,1 CI 1,2-7,9) and abnormal body mass (BMI ≥25 kg/m²) (p=0,1 OR=1,9 CI 0,9-3,9) were predictive for insulin therapy initiation. Prediction model for prediabetes after pregnancy included fasting glycemia at first visit in pregnancy (p<0,05 OR=1,09 CI 1,015-1,166), first degree relative with diabetes (p<0,05 OR=4,99 CI 1,39-17,82), rapid abnormal weight gain (p<0,1 OR=3,37 CI 0,95-11,99) and glycated hemoglobin level (p<0,01 OR=12,0 CI 2,4- 61,5).
Pregnant patients recognized as healthy according to new criteria, who would have been diagnosed with GDM according to old criteria (before 2014) constitute a significant proportion of GDM patients. Therefore, current GDM criteria might still require improvement. Using predictive models based on clinical data and glycemic profile, the probability of insulin therapy initiation and prediabetes after pregnancy could be determined, which might facilitate stratification of GDM patients and treatment intensification planning.

Additional notes:

Pracę wykonano w Poradni Diabetologicznej i Klinice Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ; Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4830

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

29.04.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Siudak, Zbigniew ; Rajtar-Ciosek, Agnieszka. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Dzida, Grzegorz ; Wender-Ożegowska, Ewa Kamila ; Wójcik, Małgorzata Anna

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki medyczne

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 22, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information