Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Ocena wybranych czynników predykcyjnych przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego po zabiegu wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej

Tytuł odmienny:

Assessment of selected predictors of the course of the early postoperative period after endovascular surgery of an abdominal aortic aneurysm

Abstrakt:

The only treatment for an abdominal aortic aneurysm is surgery. In 1986, Nikolai Volodos, and then in 1991, Parodii, for the first time successfully separated an abdominal aortic aneurysm by implanting a stent graft endovascular prosthesis. It enabled the treatment of patients with advanced cardiovascular and respiratory diseases who were not eligible for a classic procedure due to high surgical risk [20,24].Treatment with the endovascular method is characterized by: shorter duration of the procedure compared to the classical method, hospitalization and lower perioperative mortality. However, like any treatment method, this one is also fraught with some complications.

The objective of this thesis is to analyze the factors which influence the course of the postoperative period after endovascular elimination of abdominal aortic aneurysm.

The studies covered a group of 60 patients with a diagnosed abdominal aortic aneurysm, who underwent elective endovascular surgery and had to give their informed consent to the research after fully explanation of it's purpose. The following factors were analyzed: blood count with smear (NLR index), lipidogram; concentration of procalcitonin, urea, creatinine, CRP, albumin, IL-1 and IL-6 occurring in the patient's body before surgery and on the third day after, comorbidity (diabetes, ischemic heart disease, strokes, cancers), difficulties in wound healing, circulatory and respiratory system complications, mortality in the early postoperative period and post-implantation syndrome. Data on the blood count, lipidogram, procalcitonin, CRP and albumin concentrations were collected based on the analysis of the patient's test results. During routine blood sampling, an additional blood sample was taken and IL-1 and IL-6 concentrations were determined. Other data on hospitalization were recorded on an ongoing basis during the clinical observation of the patient and the analysis of medical records.

Endovascular elimination of the abdominal aortic aneurysm is a surgical method that is characterized by a mild course of the early postoperative period and associated with a low risk of early postoperative complications. After surgery, only a particular increase in inflammation markers was observed. What is more, the average result of concentration of urea, cholesterol, LDL, HDL and triglycerides was significantly lower after surgery than before. On the contrary, in the blood count results, there are statistically significant differences in the case of: WBC, NEU, MONO%, BASO%, NLR. Their rates before the procedure were significantly lower than after, while in the case of LYM, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT before surgery, their amounts were significantly higher. Analyzing the morphotic values of blood, lipidogram, concentration of procalcitonin, CRP, albumin, IL-1 and IL-6, and the occurrence of local postoperative wound complications, it was found that patients with poor wound healing had higher values of the average concentration of IL-6 and urea compared to the average scores of people whose wounds were healing normally. Among the cardiovascular complications, there were only single cases of bradycardia and hypotension in the immediate postoperative period. Local complications from the circulatory system recorded among the examined patients were: type II endoleak - 8.33% of the sufferers, type IA - 3.33%, type IB endoleak - 1.67%, ischemia of the lower limb - 3.33%, ischemia of the large intestine - 1.67% and intraoperative TIA 1.67% of subjects. There were no respiratory complications or death in the early postoperative period in the examined group of patients. Concomitant diseases affecting the course of the early postoperative period include diabetes and ischemic heart disease. In the case of cancers and strokes, they had no statistically significant relationship with the occurrence of complications. Analyzing the relationship between the occurrence of comorbidities and the occurrence of complications, a relationship between the occurrence of diabetes and the wound healing process was found. Moreover, the conducted studies proved a statistically significant relationship between ischemic heart disease and the occurrence of post-contrast nephropathy. This occurred to 21.05% of the patients (8 people). Only among people suffering from IHD, none of them required dialysis treatment. To sum up, the presented studies prove that there is no relationship between the type of stent graft used and the occurrence of post-implantation syndrome. Conclusions 1. Endovascular elimination of abdominal aortic aneurysm carries a low risk of early postoperative complications. It is also a safe procedure for people with ischemic heart disease. There was no procedure-related mortality or respiratory complications among the patients. 2. Ischemic heart disease is a predictive factor of post-contrast nephropathy after endovascular elimination of abdominal aortic aneurysm. 3. The type of stent graft is not a predictor of post-implantation syndrome. 4. Post-implantation syndrome occurs only in patients with a completely excluded aneurysm sac.
Jedyną metodą leczenia tętniaka aorty brzusznej jest leczenie chirurgiczne. W roku 1986 Nikołaj Volodos, a następnie 1991 Parodii, po raz pierwszy dokonali skutecznego wyłączenia tętniaka aorty brzusznej za pomocą implantacji protezy wewnątrznaczyniowej typu stentgraft. Umożliwia ona leczenie pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego, którzy nie kwalifikują się do przeprowadzenia klasycznego zabiegu z powodu wysokiego ryzyka operacyjnego [20, 24]. Leczenie metodą wewnątrznaczyniową charakteryzuje się: krótszym czasem trwania zabiegu w porównaniu do metody klasycznej, skróceniem czasu hospitalizacji oraz mniejszą śmiertelnością okołooperacyjną. Jednakże jak każda metoda leczenia również i ta obarczona jest powikłaniami. Analiza czynników mających wpływ na przebieg okresu pooperacyjnego u chorych po zabiegu wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej. Badaniem została objęta grupa 60 pacjentów z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej, operowanych wewnątrznaczyniowo w trybie planowym. Do badania włączono chorych, którzy wyrazili świadomą zgodę na badanie, po skrupulatnym wyjaśnieniu celowości badania. Analizie zostały poddane: wartości morfologii krwi z rozmazem (wskaźnik NLR), lipidogram, stężenie prokalcytoniny, mocznika, kreatyniny, CRP, albuminy, IL-1, IL-6, występujące u pacjenta przed zabiegiem operacyjnym oraz w trzeciej dobie po zabiegu, współchorobowość (cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, udary mózgu, choroby nowotworowe) oraz trudności w gojeniu rany, powikłania ze strony układu krążenia, powikłania ze stronu układu oddechowego, śmiertelność we wczesnym okresie pooperacyjnym, zespół poimplantacyjny. Dane dotyczące wartości morfologii krwi, lipidogramu, stężenia prokalcytoniny, CRP, albuminy zostały zebrane na podstawie analizy wyników badań pacjenta. Podczas pobierania krwi do rutynowych badań była pobrana dodatkowa próbka krwi, z której zostało oznaczone stężenie IL-1 i IL-6. Pozostałe dane dotyczące hospitalizacji były na bieżąco rejestrowane podczas obserwacji klinicznej pacjenta oraz podczas analizy dokumentacji medycznej.
Wewnątrznaczyniowa eliminacja tętniaka aorty brzusznej jest metodą operacyjną, która charakteryzuje się łagodnym przebiegiem wczesnego okresu pooperacyjnego oraz związana jest z niskim ryzykiem wczesnych powikłań pooperacyjnych. Wśród badanych parametrów zaobserwowano szczególny wzrost markerów zapalenia występujący po zabiegu operacyjnym. Średni wynik stężenia mocznika, cholesterolu, LDL,HDL oraz trójglicerydów był istotnie niższy po zabiegu operacyjnym niż przed zabiegiem. W wynikach morfologii krwi zauważa się występowanie istotnych statystycznie różnic w przypadku: WBC, NEU, MONO%, BASO%, NLR wartości przed zabiegiem były istotnie niższe niż po zabiegu operacyjnym, natomiast w przypadku LYM, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT wartości przed zabiegiem operacyjnym były istotnie wyższe w porównaniu do wartości po zabiegu operacyjnym. Analizując wartości morfotyczne krwi, lipidogram, stężenie prokalcytoniny, CRP, albuminy, IL-1 i IL-6 a występowanie miejscowych powikłań pooperacyjnych ze strony rany stwierdzono, że u osób z nieprawidłowym gojeniem się rany występowały wyższe wartości średniego stężenia IL-6 oraz mocznika w porównaniu do średnich wyników u osób, u których proces gojenia się rany przebiegał prawidłowo. Wśród powikłań ze strony układu krążenia wystąpiły pojedyncze przypadki bradykardii i hipotonii w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Miejscowe powikłania ze strony układu krążenia zarejestrowane wśród badanych osób to: przeciek typu II – 8.33% badanych, przeciek typu IA – 3,33% badanych, przeciek IB – 1.67% badanych, niedokrwienie kończyny dolnej 3,33% badanych, niedokrwienie jelita grubego – 1.67% badanych oraz śródoperacyjne TIA 1.67% badanych. W badanej grupie nie stwierdzono powikłań oddechowych oraz zgonu we wczesnym okresie pooperacyjnym. Choroby współistniejące, mające wpływ na przebieg wczesnego okresu pooperacyjnego, to cukrzyca oraz choroba niedokrwienna serca. Choroba nowotworowa oraz udar mózgu nie miały istotnych statystycznie związków z występowaniem powikłań. Analizując związek pomiędzy występowaniem chorób współistniejących a występowaniem powikłań stwierdzono zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy a procesem gojenia rany. W przypadku choroby niedokrwiennej serca wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy występowaniem nefropatii pokontrastowej. Wystąpiła ona u 21,05% badanej grupy (8 osób). Wyłącznie wśród chorych cierpiących na ChNS. Żadna z badanych osób nie wymagała leczenia dializacyjnego. Przeprowadzone badania dowodzą brak związku pomiędzy rodzajem zastosowanego stentgraftu a występowaniem zespołu poimplantacyjnego.

Wnioski 1. Zabieg wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej niesie niskie ryzyko wczesnych powikłań pooperacyjnych. Jest to zabieg bezpieczny dla osób z chorobą niedokrwienną serca. Wśród badanych nie odnotowano śmiertelności związanej z zabiegiem oraz powikłań ze strony układu oddechowego. 2. Choroba niedokrwienna serca stanowi czynnik predykcyjny do wystąpienia nefropatii pokontrastowej po zabiegu wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej. 3. Rodzaj stentgraftu nie jest czynnikiem predykcyjnym wystąpienia zespołu poimplantacyjnego. 4. Zespół poimplantacyjny występuje wyłącznie u chorych z całkowitym wyłączeniem worka tętniaka.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9999

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

17.07.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Głuszek, Stanisław ; Miszczuk, Jarosław. Promotor pomocniczy

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

30 paź 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/10525

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji