Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Dynamika zmian rozumienia empatycznego w kaształtowaniu umiejętności prospołecznych u nieletnich w procesie socjalizacji

Alternative title:

Dynamics of empatic understanding skills in shaping prosocial skills in minors trough the resocialization process

Abstract:

This PhD theisis concerns about the dynamics of changes in empathic understanding skills, social skills and aggression in juvenile criminals in the course of rehabilitation interactions. Empathy is one of the factors determining the socialization of an individual, altruistically motivating. Empathy and social skills play a special role in establishing relationships with other people, with the social group. Deficits in this area hinder or prevent proper interpersonal relationships with other people. Deficiencies in social skills and empathy are observed in socially maladjusted individuals in whom they coexist with aggressive behavior. The PhD consists of theoretical, methodological and empirical part. Chapter I entitled "Resocialisation of minors in Poland" contains a review of the literature on research on the issues of rehabilitation interactions with minors in four subsections. Chapter II entitled "Selected theories explaining psychosocial functioning of minors" presents a description of the basic theories regarding social behavior as well as the social functioning of minors. Chapter III entitled "Changes in the psychosocial functioning of minors during the process of resocialisation" is a review of the literature on the dynamics of changes that occur in young people in the field of aggression, empathy and prosocial skills under the influence of social rehabilitation. Chapter IV is the methodological concept of own research Chapter V is an analysis of the results of own research carried out in three youth sociotherapy centers, primary school, junior high school and basic vocational school. The last part of the PhD is a summary and conclusions.
Research problem: What extent the empathic understanding skills, aggression and pro- social skills of minors under the influence of caring, educational and therapeutic interactions change? Working hypothesis: The ability of empathic understanding skills, aggression and pro- social skills of minors change under the influence of caring, educational and therapeutic interactions by decreasing the amount and intensity of aggressive behaviors and increasing the level of social skills and empathic understanding skills. I carried out research among the students of the three sociotherapy centers, and their peers from public schools. In my doctoral dissertation, a simple system of variables( dependent variable and independent variable) was analyzed in the research group and in the comparison group, which is as follows: Independent vaariable: Resocialization interactions- care, upbringing, therapy in the conditions of a youth sociotherapy center, as well as educational and prophylactic influences in public school conditions. Dependent variable: Ability to understand empathic, aggression and pro- social skills of minors. Research conclusions- shortages of social skills and empathy are observed in socially maladjusted individuals who co- exist with aggressive behaviour. The defect of empathy is responsible for acts of particularly violent aggression, carried out despite sings of victim’s pain. Aggression is one of the components of behavior of socially deviated people. Moreover, the phenomenon of aggression and violence is a serious problem at schools. Hence the need to conduct research in this area.
Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje się wokół dynamiki zmian w rozumieniu empatycznym, umiejętnościach prospołecznych oraz agresji u nieletnich przestępców w trakcie oddziaływań resocjalizacyjnych. Empatia jest jednym z czynników stanowiących o uspołecznieniu jednostki, motywujący altruistycznie. Empatia i umiejętności społeczne odgrywają szczególną rolę w nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem, z grupą społeczną. Deficyty w tym zakresie utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Niedostatki umiejętności społecznych i empatii obserwuje się u jednostek niedostosowanych społecznie, u których współwystępują one z agresywnym zachowaniem. Praca składa się z części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Część teoretyczna zawiera przegląd literatury polskiej i anglojęzycznej dotyczący problematyki zmian w zachowaniu nieletnich pod wpływem oddziaływań resocjalizacyjnych. Rozdział I zatytułowany „Oddziaływania resocjalizacyjne w Polsce w stosunku do nieletnich ” zawiera przegląd literatury dotyczącej badań nad problematyką oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w czterech podrozdziałach. Rozdział II zatytułowany „ Wybrane teorie wyjaśniające funkcjonowanie psychospołeczne nieletnich” przedstawia opis podstawowych teorii dotyczących zachowań społecznych, a także funkcjonowania społecznego nieletnich Rozdział III zatytułowany „ Zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym nieletnich w toku procesu resocjalizacji” to przegląd literatury na temat dynamiki zmian , jakie zachodzą u młodzieży w zakresie agresji, empatii i umiejętności prospołecznych pod wpływem oddziaływań resocjalizacyjnych. Rozdział IV stanowi metodologiczną koncepcję badań własnych Rozdział V to analiza wyników badań własnych przeprowadzonych w trzech młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Ostatnia część pracy to wnioski i wskazania pedagogiczne.
Problem badawczy: W jakim stopniu zmienia się rozumienie empatyczne, agresja i umiejętności prospołeczne u nieletnich pod wpływem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych? Hipoteza robocza: Rozumienie empatyczne , agresja i umiejętności prospołeczne u nieletnich zmieniają się pod wpływem oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych poprzez zmniejszanie się ilości i częstotliwości zachowań agresywnych oraz zwiększanie poziomu umiejętności społecznych i rozumienia empatycznego. Przeprowadzono badania wśród wychowanków trzech ośrodków socjoterapii i ich rówieśników ze szkół publicznych. W rozprawie doktorskiej analizowany był prosty układ zmiennych (zmienna zależna i zmienna niezależna) w grupie badawczej i porównawczej, który przedstawia się następująco: Zmienna niezależna: interakcje resocjalizacyjne - opieka, wychowanie, terapia w warunkach ośrodka socjoterapii , a także wpływy edukacyjne i profilaktyczne w warunkach szkoły publicznej. Zmienna zależna: Rozumienie empatyczne , zachowania agresywne i umiejętności prospołeczne nieletnich. Wnioski z badań- niski poziom umiejętności społecznych i empatii obserwuje się u osób niedostosowanych społecznie, które współwystępują u nich z zachowaniami agresywnymi. Defekt empatii jest odpowiedzialny za akty szczególnie brutalnej agresji, dokonywane pomimo bólu ofiary. Agresja jest jednym z elementów zachowania ludzi z zaburzona socjalizacją. Co więcej, zjawisko agresji i przemocy stanowi poważny problem w szkołach. Stąd potrzeba prowadzenia badań w tej dziedzinie.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6107

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

17.12.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Kieszkowska, Anna Ewa

Reviewer:

Bartkowicz, Zdzisław ; Pospiszyl, Irena

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Pedagogika

Faculty:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Dec 8, 2022

In our library since:

Dec 8, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6540

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information