Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Variational models of group integration represented by online vegan discourse communities

Tytuł odmienny:

Wariacyjne modele integracji grupowej reprezentowane przez internetowe społeczności dyskursywne wegan

Abstrakt:

The research field of the PhD thesis is Discourse Linguistics and Communication Studies, focusing on discourse type and discourse community studies. While studying the discourse of two e-communities of vegans presented in Polish and English, the research addresses the discourse content-context organisation within relatively closed discourse communities and the issue of discourse e-community integration and its modelling. The current approaches to discourse community studies have not yet developed a stable model of presenting the integration processes in their complexity if such a model exists in reality. Therefore, the aim is not less ambitious: the author attempts to reconstruct variational models of e-discourse community integration. The questions posed in this research consider e-community formation and functioning creating meanings and, so, content via different themes actualised through phenomenological, ideational and actional content-context clusters in the very process of integrating the discourse community. The methods applied are divided into two groups which include the organisation of the data in its corpora processing involving the methods of reconstruction, thematic and multimodal analyses with specific attention put to channels of communication, textual and language specifics, as well as sets of key and operational categories, which assist in modelling and conclusion drawing. CDA, Causal genetic approach, Habermas model of meaningful action and Swales criteria for discourse communities are among the most helpful approaches to solve the research problem raised. The paper's results indicate the existence of four inherent categories actual in both case studies: the informative, the interactive, the subjective and the objective, as well as operational context-dependent ones. The main findings are variational models of two communities, and the model of group integration is addressed to each community specifically. The essential characteristic of the model of the Polish-language discourse community of vegans under research is current-day-grounded and time-oriented actualised via (contextualisation, formatting, and transfrastic discourse representations). In its turn, the English language e-community under research is viewed as history-grounded and space-oriented actualised via (textual action, sense production, and interaction). The specifics of the Polish community integration are interaction with others and subjective actualisation of themes. The integration specifics in the English e-community are represented through ideational (referential) and objectified content without directly representing the participants.

Polem badawczym rozprawy doktorskiej jest językoznawstwo dyskursywne i studia nad komunikacją ze szczególnym uwzględnieniem badań typów dyskursu i wspólnot dyskursywnych. Badając dyskurs dwóch e-społeczności wegan komunikujących się w języku polskim i angielskim, dysertacja podejmuje problematykę organizacji treści-kontekstu dyskursu w ramach względnie zamkniętych wspólnot dyskursywnych, a także problematykę integracji e-społeczności dyskursywnych i jej modelowania. Obecne podejścia do badań wspólnot dyskursywnych nie wypracowały jeszcze stabilnego modelu przedstawienia procesów integracyjnych w ich złożoności, o ile taki model rzeczywiście istnieje w rzeczywistości. Dlatego cel jest nie mniej ambitny: praca podejmuje próbę rekonstrukcji wariacyjnych modeli integracji społeczności e-dyskursu. Pytania postawione w badaniach dotyczą powstawania i funkcjonowania e-społeczności tworzących znaczenia, a więc treści poprzez różne wątki aktualizowane poprzez fenomenologiczne, ideowe i czynnościowe skupiska treść-kontekst w samym procesie integracji wspólnoty dyskursu. Zastosowane metody dzielą się na dwie grupy, które obejmują organizację danych w procesie przetwarzania korpusu z wykorzystaniem metod rekonstrukcji, analiz tematycznych i multimodalnych ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacji, specyfiki tekstowej i językowej, a także zestawów kategorii kluczowych i operacyjnych, pomocnych w modelowaniu i wnioskowaniu. Do najbardziej pomocnych w rozwiązaniu postawionego problemu badawczego należą: krytyczna analiza dyskursu, podejście kauzalno-genetyczne, oraz modele działania komunikacyjnego Habermasa. Wyniki pracy wskazują na istnienie czterech nieodłącznych kategorii rzeczywistych w obu studiach przypadku: informacyjnej, interakcyjnej, subiektywnej i obiektywnej mających charakter operacyjny, zależnej od kontekstu. Kluczową cechą modelu badanej polskojęzycznej wspólnoty dyskursu wegan jest aktualność i czasowość aktualizowana poprzez (kontekstualizację, formatowanie i transfrastyczne reprezentacje dyskursu). Z kolei badana anglojęzyczna e-społeczność postrzegana jest jako historycznie ugruntowana i przestrzennie zorientowana, aktualizowana poprzez (działanie tekstowe, produkcję sensu i informację). Specyfika integracji społeczności polskiej tkwi w interakcji z innymi oraz subiektywnej realizacji tematów. Specyfika integracji w angielskiej e-społeczności jest reprezentowana poprzez treści ideacyjne (referencyjne) i zobiektywizowane, bez bezpośredniego reprezentowania uczestników.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9213

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

angielski

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.02.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Uhvanova-Šmygova, Ìrina Frolovna (1951- )

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa:

Językoznawstwo

Wydział:

Wydział Humanistyczny

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 lip 2023

Data dodania obiektu:

20 lip 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9709

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji