Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Variational models of group integration represented by online vegan discourse communities

Alternative title:

Wariacyjne modele integracji grupowej reprezentowane przez internetowe społeczności dyskursywne wegan

Abstract:

The research field of the PhD thesis is Discourse Linguistics and Communication Studies, focusing on discourse type and discourse community studies. While studying the discourse of two e-communities of vegans presented in Polish and English, the research addresses the discourse content-context organisation within relatively closed discourse communities and the issue of discourse e-community integration and its modelling. The current approaches to discourse community studies have not yet developed a stable model of presenting the integration processes in their complexity if such a model exists in reality. Therefore, the aim is not less ambitious: the author attempts to reconstruct variational models of e-discourse community integration. The questions posed in this research consider e-community formation and functioning creating meanings and, so, content via different themes actualised through phenomenological, ideational and actional content-context clusters in the very process of integrating the discourse community. The methods applied are divided into two groups which include the organisation of the data in its corpora processing involving the methods of reconstruction, thematic and multimodal analyses with specific attention put to channels of communication, textual and language specifics, as well as sets of key and operational categories, which assist in modelling and conclusion drawing. CDA, Causal genetic approach, Habermas model of meaningful action and Swales criteria for discourse communities are among the most helpful approaches to solve the research problem raised. The paper's results indicate the existence of four inherent categories actual in both case studies: the informative, the interactive, the subjective and the objective, as well as operational context-dependent ones. The main findings are variational models of two communities, and the model of group integration is addressed to each community specifically. The essential characteristic of the model of the Polish-language discourse community of vegans under research is current-day-grounded and time-oriented actualised via (contextualisation, formatting, and transfrastic discourse representations). In its turn, the English language e-community under research is viewed as history-grounded and space-oriented actualised via (textual action, sense production, and interaction). The specifics of the Polish community integration are interaction with others and subjective actualisation of themes. The integration specifics in the English e-community are represented through ideational (referential) and objectified content without directly representing the participants.

Polem badawczym rozprawy doktorskiej jest językoznawstwo dyskursywne i studia nad komunikacją ze szczególnym uwzględnieniem badań typów dyskursu i wspólnot dyskursywnych. Badając dyskurs dwóch e-społeczności wegan komunikujących się w języku polskim i angielskim, dysertacja podejmuje problematykę organizacji treści-kontekstu dyskursu w ramach względnie zamkniętych wspólnot dyskursywnych, a także problematykę integracji e-społeczności dyskursywnych i jej modelowania. Obecne podejścia do badań wspólnot dyskursywnych nie wypracowały jeszcze stabilnego modelu przedstawienia procesów integracyjnych w ich złożoności, o ile taki model rzeczywiście istnieje w rzeczywistości. Dlatego cel jest nie mniej ambitny: praca podejmuje próbę rekonstrukcji wariacyjnych modeli integracji społeczności e-dyskursu. Pytania postawione w badaniach dotyczą powstawania i funkcjonowania e-społeczności tworzących znaczenia, a więc treści poprzez różne wątki aktualizowane poprzez fenomenologiczne, ideowe i czynnościowe skupiska treść-kontekst w samym procesie integracji wspólnoty dyskursu. Zastosowane metody dzielą się na dwie grupy, które obejmują organizację danych w procesie przetwarzania korpusu z wykorzystaniem metod rekonstrukcji, analiz tematycznych i multimodalnych ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacji, specyfiki tekstowej i językowej, a także zestawów kategorii kluczowych i operacyjnych, pomocnych w modelowaniu i wnioskowaniu. Do najbardziej pomocnych w rozwiązaniu postawionego problemu badawczego należą: krytyczna analiza dyskursu, podejście kauzalno-genetyczne, oraz modele działania komunikacyjnego Habermasa. Wyniki pracy wskazują na istnienie czterech nieodłącznych kategorii rzeczywistych w obu studiach przypadku: informacyjnej, interakcyjnej, subiektywnej i obiektywnej mających charakter operacyjny, zależnej od kontekstu. Kluczową cechą modelu badanej polskojęzycznej wspólnoty dyskursu wegan jest aktualność i czasowość aktualizowana poprzez (kontekstualizację, formatowanie i transfrastyczne reprezentacje dyskursu). Z kolei badana anglojęzyczna e-społeczność postrzegana jest jako historycznie ugruntowana i przestrzennie zorientowana, aktualizowana poprzez (działanie tekstowe, produkcję sensu i informację). Specyfika integracji społeczności polskiej tkwi w interakcji z innymi oraz subiektywnej realizacji tematów. Specyfika integracji w angielskiej e-społeczności jest reprezentowana poprzez treści ideacyjne (referencyjne) i zobiektywizowane, bez bezpośredniego reprezentowania uczestników.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9213

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

angielski

Degree name:

doktor

Date obtained:

20.02.2023

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Uhvanova-Šmygova, Ìrina Frolovna (1951- )

Field:

Dziedzina nauk humanistycznych

Scientific disciplines:

Językoznawstwo

Faculty:

Wydział Humanistyczny

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2023

In our library since:

Jul 20, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information