Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: "Prawo Powszechnego Chaosu" : realizacja multimedialnego dzieła artystycznego inspirowanego uniwersalnymi regułami Teorii Chaosu

Abstrakt:

Zasadniczym elementem mojej pracy doktorskiej jest dzieło artystyczne Prawo Powszechnego Chaosu - instalacja artystyczna bazująca na elementach malarskich. Podstawą pracy jest 12 obrazów o wymiarach około 2 x 3 m. Wykonane są one farbami akrylowymi i parami rozmieszczone na dużego formatu delikatnych tkaninach. Tkaniny z kolei rozwieszone są na czarnej, metalowej konstrukcji. Dodatkowym elementem jest sterowane oświetlenie przepuszczone przez szklane obrazy i soczewki o wymiarach 30 x 40 cm. Użyte reflektory (wraz z urządzeniem sterującym) umożliwiają zmiany barwy światła, co tworzy dodatkowe efekty kolorystyczne w całej instalacji malarskiej. Pracy towarzyszy część opisowa, która tłumaczy podstawy naukowe będące inspiracją powstałego dzieła i pokazuje sam proces tworzenia instalacji artystycznej. Opis pracy składa się z kilku części. Pierwsza z nich - Założenia teoretyczne związane z teorią chaosu -przybliża znacznie słowa „chaos” i ewolucję jego sensu w dziejach. Przedstawione jest potoczne rozumienie tego słowa od czasów starożytnej Grecji aż po współczesność, oraz - odmienne od potocznego - jego obecne znaczenie w fizyce. Ukazany jest także kontekst historyczny i artystyczny towarzyszący tym zmianom. Rozdział Teoria chaosu - historia i podstawowe założenia przedstawia ciąg zdarzeń, które prezentują nowatorskość teorii chaosu w stosunku do wcześniejszej nauki. Nakreślone są kwestie teoretyczne stojące u podstaw wielu różnych współczesnych rozważań naukowych, potocznie określanych jako teoria chaosu (gdyż nie jest to wspólna teoria w znaczeniu naukowym, a raczej zestaw różnych elementów odnajdywanych w wielu dziedzinach nauki). Tutaj także zmiany w nauce ostatnich lat konfrontowane są ze zmianami następującymi w sztuce. Kolejny rozdział (Wyjaśnienie podstawowych pojęć) zawiera najważniejsze określenia związane z teorią chaosu, bez poznania których trudno byłoby się odnieść do jej podstawowych cech i przełożyć je na działanie artystyczne. W części Wnioski wynikające z teorii chaosu, w kolejnych jej rozdziałach, zawarte są konkluzje dotyczące różnych elementów omawianej teorii: od powszechności jej występowania, poprzez relację całości teorii do sztuki, jak i samych jej elementów, jak np. fraktale, czy wykorzystywanie procedur. Istotne jest łączenie wniosków z teorii dotyczącej fizyki z możliwymi odniesieniami artystycznymi. W podsumowaniu tej części przedstawione są najdalej idące wnioski - dotyczące filozofii, budowy świata, naszego odbioru rzeczywistości. Część Dzieło artystyczne ujawnia założenia przyjęte w pracy artystycznej wynikające z teorii chaosu. Omawiane są różne elementy teoretyczne i możliwości wykorzystania ich w dziele. Rozdział Założenia przyjęte w pracy artystycznej dotyczy relacji inspiracji teoretycznej do dzieła w fazie przygotowania wstępnych założeń instalacji artystycznej. Prezentowane są też odniesienia podjętych decyzji do istniejących dzieł sztuki, szczególnie polskiego malarstwa awangardowego drugiej połowy XX wieku. Na zakończenie tej części przedstawiony jest sam proces powstania dzieła - pierwsze szkice z modelu, wybór materiałów i techniki służącej do wykonania części malarskiej, jak i pozostałych elementów instalacji, czyli konstrukcji i oświetlenia. Całość zamykają wnioski dotyczące zarówno części teoretycznej pracy, jak i praktycznej realizacji artystycznej.


The core element of my doctoral dissertation is the artistic work entitled Prawo Powszechnego Chaosu - Law of Universal Chaos - an artistic installation based on painting elements. 12 paintings constitute the basis for the dissertation, approximately 2 x 3 m in dimension. They are made with acrylic paint and arranged in pairs on large-size delicate cloths. The cloths are then hung on a black metal framework. Regulated lighting transmitted through glass images and lenses measuring 30 x 40 cm provide an additional element. The spotlights used (together with the control device) allow the colour of the light to change, which creates additional colour effects in the entire painting installation. The work is accompanied by a descriptive part explaining the scientific background that inspired the artwork created and showing the very process of the construction of an artistic installation. The description of the artwork consists of several parts. The first of them - Theoretical assumptions related to Chaos Theory - familiarises with the term “chaos” and the evolution of its meaning in history. The colloquial understanding of the word is presented, from the times of ancient Greece to the present day, as well as its current meaning in physics, different from the colloquial one. The historical and artistic context accompanying these changes is also shown. The chapter Chaos Theory - history and basic assumptions presents the sequence of events that demonstrate the novelty of chaos theory in relation to previous science. Theoretical issues are outlined, underlying many different contemporary scientific considerations, commonly referred to as chaos theory (because it is not a united theory in the scientific sense, but rather a set of different elements found in many fields of science). Recent changes in science are confronted here with changes taking place in art. The next chapter (Clarification of the basic concepts) contains the most important terms related to the theory of chaos, without the knowledge of which it would be difficult to refer to its basic features and translate them into artistic activity. In the subsequent chapters of the section Conclusions of Chaos Theory, conclusions are drawn concerning various elements of the discussed theory: from its universality, to the relationship between the whole theory - as well as its elements, such as fractals or the use of procedures - and art. It is important to combine conclusions drawn from the theory belonging to the field of physics with their possible artistic reflection. In the summary of this section, the most far-reaching conclusions are presented, concerning philosophy, the structure of the world and our perception of reality. The section Artistic Work presents the assumptions adopted in the artistic work, resulting from the chaos theory. Various theoretical elements and the possibilities of using them in artwork are discussed. The chapter Assumptions adopted in the artistic work concerns the relationship between theoretical inspiration and the work, at the stage of preparing the initial assumptions of the artistic installation. Links between the decisions made and existing works of art are also presented, especially Polish avant-garde painting of the second half of the 20th century. At the end of this section, the very process of creating the work is presented - the first sketches from the model, the choice of materials and techniques for the painting part, as well as other elements of the installation, i.e. framework and lighting. All the above is summed up by conclusions concerning both the theoretical part of the work and its practical artistic realisation.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9183

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

18.01.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Joostberens, Jacek (1972- )

Dziedzina nauki:

Dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wydział:

Wydział Sztuki

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

18 lip 2023

Data dodania obiektu:

18 lip 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9678

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji