Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Porównanie wpływu kwasu laktobionowego w stosunku do kwasu migdałowego na parametry biofizyczne skóry twarzy kobiet

Tytuł odmienny:

Comrison of the effect of lactobionic acid in relation to mandelic acid on biophysical parameters of female facial skin

Abstrakt:

WSTĘP Peelingi chemiczne od lat stosowane są w pielęgnacji skóry. Kwasem małoinwazyjnym, cieszącym się dużą popularnością jest kwas migdałowy, który zostaje stopniowo wypierany przez kwas laktobionowy jednakże brak jest kompleksowej oceny skuteczności oddziaływania obu peelingów w zakresie parametrów biofizycznych skóry twarzy kobiet będących w różnym wieku. CEL PRACY Celem pracy była ocena wpływu kwasu laktobionowego na skórę twarzy kobiet w przedziale wiekowym 30-40 i 50-60 lat w zakresie działania nawilżającego, uelastyczniającego oraz modyfikującego poziom rumienia, melaniny i sebum w porównaniu do kwasu migdałowego. Drugim celem przedstawionego badania było skonfrontowanie zabiegów eksfoliacyjnych z użyciem tych kwasów w zakresie modyfikacji parametrów biofizycznych z informacjami marketingowymi zawartymi w charakterystyce poszczególnych produktów kosmetycznych. MATERIAŁ I METODY W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 180 kobiet w wieku 30-40 oraz 50-60 lat. Grupę badaną stanowiło 120 osób (60 w wieku 30-40 lat oraz 60 w wieku 50-60 lat) zaś grupę kontrolną 60 (30 w wieku 30-40 lat oraz 30 w wieku 50-60 lat). U wszystkich badanych kobiet przeprowadzono ankietę wstępną oraz oceniono poziom parametrów biofizycznych skóry twarzy (tj. nawilżenia, elastyczności, melaniny, sebum, rumienia) za pomocą sond specjalistycznych. Wszystkie uczestniczki badania stosowały krem nawilżający, ponadto u 120 osób przeprowadzono serię 5 zabiegów eksfoliacyjnych z użyciem 40% kwasu migdałowego (30 osób w wieku 30-40 lat oraz 30 osób w wieku 50-60 lat) lub 40% kwasu laktobionowego (30 osób w wieku 30-40 lat oraz 30 osób w wieku 50-60 lat). Po upływie 14 dni od ostatniego zabiegu (w grupie badanej oraz w grupie kontrolnej) ponownie przeprowadzono ocenę poziomu parametrów biofizycznych oraz ankietę satysfakcji z przeprowadzonej serii zabiegów lub aplikacji kremu. WYNIKI Analiza parametrów biofizycznych skóry twarzy przeprowadzona przed rozpoczęciem serii zabiegów/aplikacji kremu wykazała, że zarówno kobiety młodsze jak i starsze miały lekko odwodnioną skórę a ich średnie nawilżenie wyniosło odpowiednio - 58,34 CK oraz 62,70 CK. Poziom melaniny, rumienia oraz elastyczności w obu grupach kobiet kształtował się w granicach prawidłowych zakresów natomiast poziom sebum był niski. Ponad 90% badanych kobiet pracowało w pomieszczeniu, powyżej 70% z nich nie paliło papierosów. Młodsze kobiety chętniej korzystały z zasobów naturalnego słońca (95,56%), zaś osoby starsze zdecydowanie nie chętnie opalały się (78,89%). Znaczna większość (95,56%) badanych nie korzystała z solarium. Ponad połowa wszystkich uczestniczek badania korzystała z zabiegów kosmetycznych zaś ulubionym preparatem stosowanym w warunkach domowych był krem do twarzy. U kobiet w wieku 30-40 lat po przeprowadzonej serii zabiegów doszło do poprawy nawilżenia po zastosowaniu kwasu migdałowego, poziom ten wzrósł o 6,65 CK, kwasu laktobionowego o 14,11 CK, kremu o 9,52 CK. W tej samej grupie wiekowej wzrósł również parametr elastyczności - po aplikacji kwasu migdałowego o 8,62 CK, kwasu laktobionowego 5,84 CK zaś kremu o 3,46 CK. W grupie kobiet starszych po przeprowadzonej serii zabiegów doszło do wzrostu nawilżenia tylko po aplikacji kwasu laktobionowego (o 11,32 CK) oraz kremu (o 3,34 CK). Po eksfoliacji kwasem migdałowym doszło do spadku poziomu melaniny o 0,93 CK. Stosowane preparaty kosmetyczne podwyższyły poziom elastyczności - po zastosowaniu kwasu migdałowego badany parametr wzrósł o 6,54 CK, kwasu laktobionowego o 7,39 CK zaś kremu o 3,98 CK. Kwas migdałowy wśród badanych osób obniżył poziom sebum o 1,69 CK natomiast kwas laktobionowy spowodował jego wzrost o 0,99 CK. W ocenie subiektywnej kobiet młodszych efekt działania peelingów lub kremu był dobry (54,44%) zaś u kobiet starszych bardzo dobry (61,11%).
WNIOSKI Stan skóry oraz styl życia kobiet w wieku 30-40 oraz 50-60 lat przed rozpoczęciem serii zabiegów był bardzo do siebie zbliżony. Należy podkreślić, iż skuteczność oddziaływania kwasów na parametry biofizyczne w znacznym stopniu zależy od wieku badanych kobiet. Żaden z badanych peelingów nie wykazał kompleksowego oddziaływania w zakresie wszystkich badanych parametrów biofizycznych skóry twarzy w porównaniu z treścią deklarowanych materiałów reklamowych producenta środków eksfoliacyjnych. Potwierdzono natomiast ich działanie nawilżające oraz uelastyczniające. Ze względu na wiek można uznać, ze kwas laktobionowy będzie bardziej odpowiedni dla osób starszych natomiast kwas migdałowy może być stosowany zamiennie z kwasem laktobionowym w grupie kobiet młodszych. Mimo braku korelacji między oceną obiektywną a subiektywną kobiet biorących udział w badaniu, obserwowano zadowolenie klientek z efektów uzyskanych po przeprowadzonej serii zabiegów.


Chemical peels have been used in skin care for years. The very popular minimally invasive acid is mandelic acid, which is gradually replaced by lactobionic acid, however, there is no comprehensive assessment of the effectiveness of both peels in terms of biophysical parameters of the facial skin of women of different ages.
The aim of the study was to evaluate the effect of lactobionic acid on the facial skin of women aged 30-40 and 50-60 in terms of moisturizing, elasticizing and modifying the level of erythema, melanin and sebum compared to mandelic acid. The second goal of the presented study was to confront exfoliation treatments with the use of these acids in the field of modification of biophysical parameters with the marketing information contained in the characteristics of individual cosmetic products.
180 women aged 30-40 and 50-60 participated in the study. The study group consisted of 120 people (60 aged 30-40 and 60 aged 50-60) and the control group 60 (30 aged 30-40 and 30 aged 50-60). A preliminary questionnaire was carried out in all examined women and the level of biophysical parameters of the facial skin (i.e. hydration, elasticity, melanin, sebum, erythema) was assessed with the use of specialized probes. All study participants used a moisturizing cream, in addition 120 people underwent a series of 5 exfoliation treatments using 40% mandelic acid (30 people aged 30-40 years and 30 people aged 50-60 years) or 40% lactobionic acid (30 people aged 30-40 years and 30 people aged 50-60). After 14 days from the last treatment (in the study group and in the control group), the level of biophysical parameters and a satisfaction survey after series of treatments or cream application were reassessed.
The analysis of the biophysical parameters of the facial skin carried out before the start of a series of treatments/application of the cream, showed that both younger and older women had slightly dehydrated skin and their average hydration was, respectively, 58.34 CK and 62.70 CK. The level of melanin, erythema and elasticity in both groups of women were within the normal ranges, while the level of sebum was low. Over 90% of the surveyed women worked indoors, over 70% of them did not smoke. Younger women were more willing to use resources of natural sun (95.56%), while older people were definitely not eager to sunbathing (78.89%). The vast majority (95.56%) of the respondents did not use the solarium. More than half of all participants in the study used cosmetic treatments, and the favourite preparation used at home was a face cream. In women aged 30-40 years, after a series of treatments, the hydration was improved after the use of mandelic acid, the level increased by 6.65 CK, lactobionic acid by 14.11 CK, cream by 9.52 CK. In the same age group, the elasticity parameter also increased - after the application of mandelic acid by 8.62 CK, lactobionic acid by 5.84 CK and cream by 3.46 CK. In the group of older women, after a series of treatments, there was an increase in hydration only after the application of lactobionic acid (by 11.32 CK) and cream (by 3.34 CK). After exfoliation with mandelic acid, the melanin level dropped by 0.93 CK. The cosmetic preparations increased the level of elasticity - after the use of mandelic acid, the tested parameter increased by 6.54 CK, lactobionic acid by 7.39 CK and the cream by 3.98 CK. Almond acid among respondents lowered the sebum level by 1.69 CK, while lactobionic acid increased it by 0.99 CK. In the subjective opinion of younger women, the effect of peels or cream was good (54.44%), while in older women it was very good (61.11%).
The skin condition and lifestyle of women aged 30-40 and 50-60 before the start of series of treatments were very similar. It should be emphasized that effectiveness of the influence of acids on biophysical parameters largely depends on the age of examined women. None of tested peels showed a comprehensive effect in terms of all tested biophysical parameters of the facial skin in comparison with the content of the declared advertising materials of the producer of exfoliation products. However, their moisturizing and elasticizing properties have been confirmed. Due to age, it can be concluded that lactobionic acid will be more suitable for the elderly, while mandelic acid can be used interchangeably with lactobionic acid in the group of younger women. Despite the lack of correlation between the objective and subjective assessment of women participating in the study, the satisfaction of clients with effects obtained after series of treatments was observed.

Uwagi:

Zawiera ilustracje ; Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8926

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.03.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Kręcisz, Beata ; Słowik-Rylska, Małgorzata. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Marchlewicz, Mariola Elżbieta ; Wilczyński, Sławomir Jan ; Zegarska, Barbara Teresa

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 kwi 2023

Data dodania obiektu:

19 kwi 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9407

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji