Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Stres, lęk, depresja a poczucie nadziei u kobiet po poronieniu ciąży

Tytuł odmienny:

Stress, anxiety, depression and a sense of hope in women after miscarriage

Abstrakt:

Wstęp: Poronienie może powodować u kobiet duży stres psychiczny. Obok dolegliwości fizycznych niesie również ze sobą wiele następstw psychologicznych, jak wystąpienie objawów lęku czy depresji. Mniej oczywiste są wówczas uczucia pozytywne, jak na przykład poczucie nadziei. Nadzieja jest ważna dla skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania decyzji, adaptacji do danej sytuacji i podnoszenia jakości życia.Cel pracy: Celem pracy było określenie poziomu nasilenia objawów stresu, lęku, depresji, preferowanego stylu radzenia sobie ze stresem oraz poczucia nadziei podstawowej u kobiet po doświadczeniu poronienia ciąży w trakcie hospitalizacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu oraz próba odpowiedzenia na pytanie czy w tej grupie badanych kobiet istnieją różnice w nasileniu poziomu nadziei podstawowej w zależności od poziomu nasilenia stresu, lęku, depresji i preferowanego stylu radzenia w sytuacjach trudnych, a także czynników takich, jak wiek, wykształcenie, rodzaj i staż związku, w jakim pozostają, posiadanie dzieci, planowanie i pożądanie ciąży, ewentualna długość starań prokreacyjnych, leczenie w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego i tydzień utraconej ciąży. Materiał i Metodyka: Badania przeprowadzono wśród 161 kobiet hospitalizowanych z powodu poronienia. Do oceny poziomu objawów lęku i depresji, nasilenia stresu, strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poczucia nadziei podstawowej zastosowano odpowiednio standaryzowane kwestionariusze: Skalę Odczuwanego Stresu (PSS-10), Szpitalną Skalę Depresji i Lęku (HADS), Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem MINI-Cope i Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12). Wyniki: W trakcie hospitalizacji u 73 pacjentek zaobserwowano wysokie nasilenie objawów lęku, a 42 prezentowało wyraźne objawy depresji. Spośród badanych 110 zadeklarowało także wysoki poziom stresu, a 69 niskie poczucie nadziei. Poczucie nadziei podstawowej wzrosło po trzech miesiącach w stosunku do poziomu w trakcie pobytu (p<0,001). Zmniejszyło się również nasilenie objawów lęku, depresji i stresu (p<0,001). Poziom poczucia nadziei podstawowej koreluje istotnie (p<0,001) i ujemnie (r˂0) z nasileniem objawów lęku, depresji oraz nasileniem stresu zarówno podczas pobytu w szpitalu, jak i po jego zakończeniu. Stan cywilny, wykształcenie, zatrudnienie, liczba wcześniejszych ciąż utraconych, posiadanie dzieci, planowanie ciąży i Leczenie w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego wpływają na poziom poczucia nadziei. Istotnymi predyktorami poziomu nadziei w trakcie hospitalizacji było zastosowanie strategii zaradczych, takich jak zwrot ku religii, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego oraz zaprzestanie działań (p<0,001). Wnioski: Poczucie nadziei podstawowej istotnie wzrosło po trzech miesiącach w stosunku do poziomu z okresu hospitalizacji, a nasilenie objawów lęku i depresji oraz stresu zmniejszyło się. U kobiet, u których po zakończeniu hospitalizacji wystąpiło zmniejszenie nasilenia stresu oraz objawów lęku i depresji, obserwowano wzrost poczucia nadziei podstawowej.Introduction: Loss of pregnancy as a result of miscarriage may cause high stress. In addition to physical conditions, it also carries many psychological consequences, such as the occurrence of symptoms of anxiety or depression. Positive feelings, such as hope, are then less obvious. Basic hope is important for successful coping with difficult situations, decision making, adaptation, and overall quality of life. Aim of the research: The aim of the study was to determine the level of basic hope and symptoms of anxiety, depression and stress, the preferred style of coping with stress in women after miscarriage during hospitalization and 3 months after its completion, and to analyze whether there are differences in the level of basic hope depending on the level of stress, anxiety, depression and the preferred style of coping, as well as factors such as age, education, type of the relationship they are in, having children, planning pregnancy, length of procreation, treatment at the Reproductive Health Clinic and week of lost pregnancy Material and methods: A total of 161 women hospitalized due to miscarriage were included. To evaluate the level stress, anxiety, depression, copies strategies and basic hope the standardized questionnaires the Perceived Stress Scale (PSS-10), the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Mini-COPE and the Basic Hope Inventory (BHI-12) respectively were used. Results: 73 patients have been declared high levels of anxiety symptoms, and 42 symptoms of depression during hospitalization. 110 out of the patients declared a high level of stress, and 69 a low sense of hope as well. The sense of basic hope increased after three months (p <0.001). The severity of symptoms of anxiety, depression and stress decreased after 3 months (p <0.001). The level of the sense of basic hope correlates significantly (p <0.001) and negatively (r˂0) with the severity of symptoms of anxiety, depression and stress both during and after hospital stay. Marital status, education, employment, number of previous lost pregnancies, having children, pregnancy planning and treatment at the Reproductive Health Clinic affect the sense of hope. Significant predictors of the level of hope during hospitalization were the use of strategies, such as turning to religion, seeking instrumental support, and discontinuing activities (p <0.001). Conclusions: The sense of basic hope increased significantly after three months in relation to the level from the hospitalization period, and the intensity of anxiety, depression and stress symptoms decreased. In women who experienced a decreased the level of stress, as well as symptoms of anxiety and depression after hospitalization, an increase in the sense of basic hope was observed.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8925

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.03.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Sadowski, Marcin ; Adamczyk-Gruszka, Olga. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Gotlib, Joanna ; Iwanowicz-Palus, Grażyna Jolanta ; Karakiewicz, Beata Maria

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 kwi 2023

Data dodania obiektu:

19 kwi 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9406

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji