Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wojskowość w okresie rozbicia dzielnicowego - zagadnienia wybrane

Tytuł odmienny:

MILITARY ACTIVITY IN THE PERIOD OF FEUDAL FRAGMENTATION - selected issues

Abstrakt:

Wojskowość od początków cywilizacji stanowi integralną część dziejów poszczególnych społeczeństw i państw. Podobny stan rzecz miał miejsce w Polsce. Przedmiotowa praca doktorska poświęcona została szczególnemu okresowi w historii średniowiecznej Polski, tj. rozbiciu dzielnicowemu (1138-1320). W którym doszło do istotnych przemian w zakresie struktur wojskowych, organizacji sił zbrojnych, kultury materialnej związanej z szeroko pojętą działalnością militarną, taką jak budowa budowli fortyfikacyjnych, rozpowszechnianie poszczególnych rodzajów uzbrojenia lub też pojawianie się zupełnie nowych, dotąd nieznanych na ziemiach polskich. Przedstawiono także problematykę najistotniejszych wewnętrznych konfliktów wojennych toczących się na obszarze ziem polskich z udziałem poszczególnych przedstawicieli dynastii piastowskiej, jak i też ówczesnych władców Pomorza Gdańskiego, którym w tym okresie władała dynastia Sobiesławowiców. Omówiona została także tematyka konfrontacji zbrojnych z zewnętrznymi organizmami politycznymi, w które zaangażowani byli władcy panujący na obszarze monarchii piastowskiej, m.in. ze: Świętym Cesarstwem Rzymskim (niemieckim), plemionami bałtyjskimi (Jaćwingami, Litwinami), marchią brandenburską, księstwami ruskimi, z ordą tatarską i innymi. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został poświęcony organizacji wojskowej w omawianym okresie, drugi omawia tematykę ewolucji w zakresie form uzbrojenie i stosowanego sprzętu wojskowego, trzeci przedstawia problematykę funkcjonujących na ziemiach polskich konstrukcji fortyfikacyjnych, tj. m.in. grodów oraz związanych z nimi funkcji obronnych, a także metod ich budowy i wiążącymi się z tą kwestią problemami natury logistycznej. W przedmiotowym rozdziale poruszono także zagadnienia związane z pojawieniem się zamków oraz innych fortyfikacji murowanych na ziemiach polskich w XII i XIII w. W rozdziale czwartym zaprezentowano przebieg licznych konfliktów zbrojnych, mających miejsce w wyżej wymienionym okresie, m.in. najazd Fryderyka Barbarossy w 1157 r, najazdy mongolskie (tatarskie) z lat: 1241, 1259/60, 1287/88 oraz szereg innych kampanii wojennych.


From the beginning of civilization, military activity has been an integral part of the history of individual societies and countries. A similar state of affairs took place in Poland. This doctoral thesis is devoted to a special period in the history of medieval Poland, i.e. to the feudal fragmentation (1138-1320), in which there were significant changes in the field of military structures, organization of the armed forces, material culture related to the broadly understood military activity, such as the construction of fortifications, the dissemination of various types of weapons or the appearance of completely new weapons, previously unknown in the Polish lands. It also presents the issues of the most important internal military conflicts taking place in the territory of Poland with the participation of individual representatives of the Piast Dynasty, as well as the rulers of Gdańsk Pomerania, which, at that time, was ruled by the Sobiesławowic dynasty. The thesis also discusses the subject of armed confrontations with external political organisms in which the rulers of the Piast monarchy were involved, including: the Holy Roman Empire (German), the Baltic tribes (Yotvingians, Lithuanians), the March of Brandenburg, the Ruthenian principalities, the Tatar Horde and others. The thesis consists of four chapters. Chapter one is devoted to the military organization in the period in question, Chapter two discusses the subject of evolution in terms of the forms of armaments and the military equipment used, Chapter three presents the issues of fortification structures operating on the Polish territory, i.e. wooden strongholds and the related defense functions, as well as the methods of their construction and the related logistical problems. This chapter also deals with the appearance of castles and other brick fortifications in the Polish lands in the 12th and 13th centuries. Chapter four presents the course of numerous armed conflicts that took place in the above-mentioned period, among others, the invasion of Frederick Barbarossa in 1157, the Mongol (Tatar) invasions in the years: 1241, 1259/60, 1287/88 and a number of other military campaigns.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8692

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

14.07.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Iwańczak, Wojciech (1948- )

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa:

Historia

Wydział:

Wydział Humanistyczny

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 mar 2023

Data dodania obiektu:

14 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9156

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji