Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Umiejętności psychofizyczne i kompetencje społeczne ratownika medycznego w realizacji projektów fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Tytuł odmienny:

Psychophysical skills and social competence of a paramedicin the implementation of thePolish Center for International Aid projetcs

Abstrakt:

Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wykazały iż ratownicy medyczni działający w obszarze pomocy międzynarodowej wypadają znacznie lepiej w większości z badanych obszarów kompetencji. Profesjonalizm tych ratowników cechuje szczególnie wysoka etyka pracy skierowana na pacjenta i jego potrzeby, umiejętności właściwego podejmowania ryzyka, skuteczne działanie w sytuacjach stresowych, oraz sprawna współpraca zespołowa. Ponadto cechuje ich gotowość do stałego rozwoju i uczenia się.
Wnioski: 1. Kompetencje warunkujące skuteczność działań ratowników medycznych w obszarze pomocy międzynarodowej są takie same jak te warunkujące skuteczność działań ratunkowych działań w kraju. Jednak ratownicy działający na misjach muszą wykazać się w większym stopniu odpornością na stres, wytrzymałością wobec trudnych warunków środowiskowych, lepszymi kompetencjami językowymi, umiejętnościami współpracy w zespole, wiedzą z dziedziny psychologii, wszechstronną wiedzą medyczną, ponieważ często działają w miejscach i sytuacjach w których są jedynym dostępnym źródłem pomocy i nie mogą liczyć na wsparcie innych specjalistów. 2. Pojęcie profesjonalizmu ratowników medycznych domaga się doprecyzowania, co pozwoli określić lepsze standardy w zakresie kształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu. Jak również pomoże to sformułować wymagania stawiane już kandydatom na studia ratownictwa medycznego. 3. Psychoedukacja ratowników medycznych, zwłaszcza w zakresie psychologii stresu, jest koniecznym elementem przygotowania do pracy w zawodzie. Ćwiczenia umiejętności radzenia sobie ze stresem traumatycznym zwiększają skuteczność działania i zmniejszają ryzyko PTSD. 4. Największymi wyzwaniami dla mechanizmów pomocy międzynarodowej są: rozbudowana biurokracja, długi czas od uruchomienia do udzielenia pomocy, brak standaryzacji zespołów ratunkowych, brak wystarczającej koordynacji i współpracy na miejscu katastrofy. Przykładem może być akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 roku. 5. Edukację ratowników medycznych należy rozszerzyć o kształcenie umiejętności nietechnicznych. Ponieważ często w równym, lub nawet większym stopniu od tych właśnie kompetencji zależy powodzenie działań ratunkowych. 6. Symulacja medyczna wysokiej wierności pozwala w większym stopniu niż klasyczne metody nauczania przygotować ratowników do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Results: The results of these studies showed that medical rescuers operating in the area of international aid fell significantly better in most of the areas of examined competences. The professionalism of these rescuers is characterized by high work ethics aimed at the patient and his needs, the skills of proper risk–taking, effective action in stressing situations, and efficient team collaboration. Also, they are ready for continuous development and learning.
Conclusions: 1. Competence conditioning the effectiveness of the action of the paramedics in the area of the international aid they are the same as the ones conditioning the effectiveness of action of rescue operations in the country. However paramedics acting on missions must demonstrate the stress resistance in the large degree, with endurance in the face of difficult environmental conditions, better linguistic competence, abilities of the cooperation in the team, knowledge from the field of psychology, and broad medical knowledge, since they often act in places and situations in which they are an only available source of the help and cannot count on the support of other specialists. 2. Comprehending the professionalism of medical lifeguards is demanding to clarify what will allow determining better standards in educating and preparing for practicing a profession. As well as it will help to formulate requirements put for already candidates for studies of the medical rescue. 3. Psychoeducation of paramedics, especially in the field of stress psychology, is a necessary part of the preparation for work in the profession. Exercise of the ability to cope with traumatic stress increases the effectiveness of the action and reduce the risk of PTSD. 4. The biggest challenges for international aid mechanisms are enhanced bureaucratization, long time since commissioning to assist, lack of standardization of rescue teams, lack of sufficient coordination and cooperation on the disaster site. An example of this could be a rescue action after the earthquake in Nepal in the 2015 year. 5. Education of paramedics should be broadened in the field of non–technical skills training. Because the success of rescue operations depends often on these competencies. 6. High–fidelity medical simulation allows more than classical teaching methods to prepare paramedics to carry out effective rescue operations.

Uwagi:

Bibliografia na kartach 114-122 ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8670

Sygnatura:

000392Dr

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

17.02.2020

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Nowak-Starz, Grażyna

Recenzent:

Markowska, Małgorzata. Promotor pomocniczy

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

13 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9133

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji