Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Zależność między postawą ciała a wadami refrakcji wzroku u dzieci w wieku szkolnym

Tytuł odmienny:

The relationship between body posture and refractive errors in school aged children

Abstrakt:

Nieodłącznym elementem rozwoju prawidłowych funkcji posturalnych jest narząd wzroku. Dzięki jego poprawnemu działaniu organizm ma zdolność przystosowania się do zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego. Poprawny odbiór obrazu pozwala na przystosowanie się do ciągle zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego. Informacje napływające z narządu wzroku stają się bazą dla planowania lokomocji oraz umożliwienia omijania przeszkód na drodze. Tylko w przypadku prawidłowego widzenia lub korekcji istniejących wad wzroku można wypracować nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
Celem pracy jest poszukiwanie i określenie związku między postawą ciała a wadami refrakcji wzroku u dzieci w wieku 11–12 lat.
Badania zostały przeprowadzone na grupie 251 dzieci w wieku 11–12 lat w Laboratorium Posturoligii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Grupę badaną stanowiło 203 dzieci z wadami refrakcji wzroku, zaś grupę kontrolną 47 dzieci bez wad refrakcji. Badania były przeprowadzane jednorazowo, po uprzednim uzyskaniu zgody pisemnej rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Uczelnianej Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała Nr 30/2017). Postawę ciała badano za pomocą urządzenia Diers Formetric III 4D, wartości antropometryczne badano z wykorzystaniem wagi lekarskiej, wady wzroku zostały stwierdzone z wykorzystaniem analizy dokumentacji medycznej dostarczanej przez rodziców.
Analiza badań własnych wykazała istotne statystycznie różnice we wszystkich badanych grupach. U dziewcząt w wieku 11 lat wystąpiła istotność statystyczna w grupie badanej i kontrolnej pomiędzy zmiennymi: kąt skoliozy (p = 0.000), kąt lordozy ITL-ILS (p = 0.000), odchyleniem miednicy (dołki) (p = 0.003) oraz linia szyjna (0.04). Wśród 12-letnich dziewcząt istotność statystyczna została wykazana pomiędzy zmiennymi: kąt skoliozy (p = 0.000), rotacja powierzchni (-maks.) (p = 0.015), odstęp dołków (p = 0.003), skręcenie miednicy DL-DR (p = 0.008), nachylenie miednicy (dołki) (p = 0.05), nachylenie miednicy linia symetrii (p = 0.007), odchylenie boczne VPDM (+maks.) (p = 0.004) oraz odchylenie boczne VPDM (rms) (p = 0.000). W grupach 11-letnich chłopców istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy zmiennymi: kąt skoliozy (p = 0.01) oraz kąt lordozy ITL-ILS (p = 0.001). Grupy chłopców w wieku 12 lat również wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy zmiennymi: kąt skoliozy (p = 0.001), kąt lordozy ITL-ILS (p = 0.003), nachylenie miednicy (dołki) (p = 0.04), szczyt kifozy KA (p = 0.02), nachylenie miednicy linia symetrii (p = 0.01), odchylenie boczne VPDM (+maks.) (p = 0.04), odchylenie boczne VPDM (rms) (p = 0.001) oraz linia szyjna (p = 0.003). Wnioski: Stwierdzono istotny związek pomiędzy występowaniem wad refrakcji wzroku a postawą u badanych dzieci. W badanej grupie dominowały postawy skoliotyczne. Wśród wad refrakcji wzroku przeważała krótkowzroczność. U wszystkich badanych zaobserwowano istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem wad refrakcji wzroku a kątem skoliozy. Korelacja pomiędzy wadą refrakcji wzroku a lokalizacją skrzywienia wystąpiła jedynie w grupie 11-letnich dziewcząt. Nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy wadami refrakcji wzroku a kierunkiem skrzywienia kręgosłupa. Wady postawy częściej występowały u dzieci z wadami refrakcji wzroku w porównaniu do dzieci prawidłowo widzących.


The organ of sight is an inseparable element of the development of proper postural functions. Thanks to its correct operation, the body has the ability to adapt to various conditions of the external environment. The correct reception of the image allows it to adapt to the constantly changing conditions of the external environment. The information coming from the organ of vision becomes the basis for planning the locomotion and enabling the avoidance of obstacles on the road. Only with correct vision or correction of existing vision defects can you develop a habit of maintaining the correct body posture.
The aim of the study is to search for and determine the relationship between body posture and visual refraction defects in children aged 11-12 years.
The research was carried out on a group of 251 children aged 11-12 at the Posturoligia Laboratory at the Collegium Medicum of Jan Kochanowski University in Kielce. The test group consisted of 203 children with refractive errors, and the control group consisted of 47 children without refractive errors. The tests were carried out once, with the prior written consent of the parent or legal guardian of the child. The research was approved by the University Bioethics Committee of Jan Kochanowski University in Kielce (Resolution No. 30/2017). Body posture was tested with the Diers Formetric III 4D device, anthropometric values were tested with the use of a medical scale, and vision defects were identified using the analysis of the medical documentation provided by the parents.
The analysis of own research showed statistically significant differences in all the studied groups. In girls aged 11 years, there was a statistical significance in the study and control group between the following variables: scoliosis angle (p = 0.000), ITL-ILS lordosis angle (p = 0.000), pelvic deviation (dimples) (p = 0.003) and neckline (p = 0.04). Among 12-year-old girls, statistical significance was demonstrated between the following variables: scoliosis angle (p = 0.000), surface rotation (-max) (p = 0.015), dimple spacing (p = 0.003), pelvic torsion DL-DR (p = 0.008)), pelvic inclination (dimples) (p = 0.05), pelvic inclination symmetry line (p = 0.007), VPDM lateral deviation (+ max) (p = 0.004), and VPDM lateral deviation (rms) (p = 0.000). In the groups of 11-year-old boys, statistically significant differences occurred between the following variables: scoliosis angle (p = 0.01) and ITL-ILS lordosis angle (p = 0.001). Groups of boys aged 12 years also showed statistically significant differences between the variables: angle of scoliosis (p = 0.001), angle of ITL-ILS lordosis (p = 0.003), inclination of the pelvis (dimples) (p = 0.04), peak of KA kyphosis (p = 0.02), pelvic inclination symmetry line (p = 0.01), VPDM lateral deviation (+ max) (p = 0.04), VPDM lateral deviation (rms) (p = 0.001), and cervical line (p = 0.003).
A significant relationship was found between the occurrence of refractive eye defects and posture in the examined children. Scoliotic attitudes dominated in the study group. Most of the refractive errors were myopia. A statistically significant correlation was observed in all subjects between the occurrence of refractive eye defects and the scoliosis angle. The correlation between the refractive error of sight and the location of the curvature was found only in the group of 11-year-old girls. There was no significant relationship between visual refraction defects and the direction of spine curvature.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8669

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

19.12.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Wilczyński, Jacek Stanisław

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

13 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9132

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji