Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Praca doktorska stanowiąca cykl publikacji pt. „Wpływ wybranych procedur i powikłań okołoporodowych na stan kliniczny noworodka oraz na wartości gazometryczne krwi pępowinowej."

Tytuł odmienny:

Wpływ wybranych procedur i powikłań okołoporodowych na stan kliniczny noworodka oraz na wartości gazometryczne krwi pępowinowej ; The impact of selected procedures and perinatal complications on the clinical condition of the newborn and on gasometric values of umbilical cord blood

Abstrakt:

Czynniki zaburzające krążenie matczyno-płodowe prowadzą do pogorszenia perfuzji łożyskowej i zwiększają ryzyko niedotlenienia płodu. Wpływa to nie tylko na stan kliniczny noworodka, ale również na wartości biochemiczne krwi pobranej z pępowiny po porodzie. Czas i stopień niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub okołoporodowego ma przełożenie na rozwój neurologiczny dziecka w przyszłości, dlatego wydaje się zasadnym ciągłe dążenie do zidentyfikowania i eliminacji czynników zaburzających krążenie płodu.
Celem pracy była ocena stanu klinicznego noworodka i parametrów gazometrycznych krwi pępowinowej w zależności od zastosowanej metody preindukcji porodu oraz od wystąpienia konfliktu pępowinowego. Dodatkowym celem było zbadanie, czy ocena kliniczna noworodka po porodzie i wyniki gazometrii krwi pępowinowej niosą taką samą informację na temat stanu klinicznego noworodka.
Do cyklu publikacji włączono trzy prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Badania miały charakter obserwacyjny, retrospektywny. Zostały przeprowadzone w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz Klinice Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W dwóch pierwszych pracach oceniano wyniki położnicze i neonatologiczne w zależności od zastosowanej metody preindukcji porodu (insert dopochwowy zawierający 10 mg dinoprostonu vs. wewnątrzszyjkowy cewnik Foleya) oraz od obecności konfliktu pępowinowego w momencie urodzenia dziecka. W trzeciej pracy analizowano korelację stanu klinicznego noworodka wyrażoną za pomocą punktacji Apgar z parametrami równowagi kwasowo-zasadowej noworodka.
W pierwszej pracy oceniającej wyniki neonatologiczne w zależności od zastosowanej metody preindukcji porodu nie odnotowano istotnie statystycznie różnicy pomiędzy grupami zarówno w uzyskanej punktacji Apgar w 1 i 5 minucie życia noworodka, jak i w wartościach pH krwi pobranej z żyły pępowinowej. W drugiej publikacji analizowano wyniki neonatologiczne w przypadku występowania konfliktu pępowinowego. W grupie badanej odnotowano ryzyko obniżonej punktacji Apgar w 1 minucie życia noworodka, bez wpływu na wartości pH krwi z żyły pępowinowej. W trzeciej pracy z cyklu włączonego do rozprawy oceniano korelację uzyskanej punktacji Apgar w 1, 5 i 10 minucie życia z wartościami gazometrycznymi krwi pępowinowej u noworodków urodzonych w stanie średnim i ciężkim. Odnotowano istotną statystycznie niską korelację stanu klinicznego z większością parametrów równowagi kwasowo-zasadowej pobranej z żyły pępowinowej.
Oceniane metody preindukcji porodu nie wpływały na stan kliniczny i biochemiczny noworodka po porodzie. Konflikt pępowinowy wpływał na obniżenie punktacji Apgar w 1 minucie życia noworodka, bez wpływu na wartości gazometryczne krwi pępowinowej. Ocena kliniczna w skali Apgar oraz badanie gazometryczne krwi pępowinowej powinny być interpretowane jednocześnie, ponieważ nie zawsze niosą taką samą informację dotyczącą stanu klinicznego noworodka. Wykonywane razem powinny się uzupełniać.

Factors disturbing the maternal-fetal circulation lead to a deterioration of placental perfusion and increase the risk of fetal hypoxia. This affects not only the clinical condition of the newborn, but also the biochemical values of blood collected from the umbilical cord after delivery. The time and degree of intrauterine or perinatal hypoxia affects the neurological development of the child in the future, therefore it seems justified to constantly strive to identify and eliminate factors disturbing the circulation of the fetus.
The aim of the study was to evaluate the clinical condition of the newborn and umbilical cord blood gasometric parameters depending on the method of labor pre-induction and the occurrence of nuchal cord. An additional objective was to investigate whether the clinical evaluation of the newborn after delivery and the results of cord blood gasometry provide the same information about the clinical condition of the newborn.
Three articles published in peer-reviewed scientific journals were included in the series of publications. The research was observational and retrospective. They were carried out in the Department of Obstetrics and Gynecology and the Department of Neonatology of the Provincial Combined Hospital in Kielce. Obstetric and neonatal outcomes were assessed in the first two articles, depending on the method of labor pre-induction (vaginal insert containing 10 mg of dinoprostone vs. intracervical Foley catheter) and on the presence of nuchal cord at the time of childbirth. In the third study, the correlation of the newborn's clinical condition expressed by the Apgar score, was analyzed with the parameters of the newborn's acid-base balance.
In the first study, assessing neonatal outcomes depending on the method of labor preinduction used, there was no statistically significant difference between the groups, both in the Apgar score obtained in the 1st and 5th minute of the newborn's life, and in the pH values of blood collected from the umbilical cord vein. In the second publication, the neonatal outcomes were analyzed in case of nuchal cord. In the study group, the risk of a reduced Apgar score in the 1st minute of a newborn's life was noted, without affecting the pH of blood from the umbilical cord vein. In the third work from the series included in the dissertation, the correlation of the Apgar score obtained in the 1st, 5th and 10th minute of life with the gasometric values of umbilical cord blood in moderately to severely born newborns was assessed. There was a statistically significant low correlation of the clinical state with the majority of parameters of the acid-base balance collected from the umbilical cord vein.
The assessed methods of labor pre-induction did not affect the clinical and biochemical condition of the newborn after delivery. Nuchal cord decreased the Apgar score in the 1st minute of neonatal life, without affecting the blood gas values of the umbilical cord blood. The clinical Apgar score and cord blood gasometry should be interpreted simultaneously as they do not always convey the same information about the clinical condition of the newborn. When performed together, they should complement each other.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang. i pol.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8663

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

2.01.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Zieliński, Rafał

Recenzent:

Bokiniec, Renata Ewa ; Piotrowski, Andrzej ; Rutkowska, Magdalena Elżbieta

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki medyczne

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

13 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9126

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji