Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Obraz współczesnych rodziców w treściach wybranych portali parentingowych

Tytuł odmienny:

The image of contemporary parents in the contents of selected parenting websites

Abstrakt:

Over the years, both the family functions and the parental roles have changed. In a traditional patriarchal family the father exercised the power. He was responsible for the economic and social decisions of life. He also dealt with work and activities outside the home. The duty of the woman was to run the home, raise the children, care for the elderly, sick and disabled. Nowadays in a nuclear family model, its members are connected by emotional and personal (relatively permanent) ties. Today, the man has lost his privileged strong position, while the woman has ceased to be focused solely on matters related to the family, due to gender. The way parental responsibilities are shared betwen the man and the woman has also changed. A good „daddy” is more eager to get involted in caring and in educational tasks, giving advices and tips, as well as showing suport and love his children and his partner. In turn, the contemporary „good enough mother” does not have to be an example of the Polish Mother or Superwoman. The mother has the right to be imperfect and insecure in her role. At the same time, a modern woman does not have to be a wife or a mother to be fulfilled. In the 21th century motherhood is just one of many possibilities. Until recently, young parents received help and necessary guidance from older generations. Today parents are increasingly looking for information on the Internet. There they can get a lot of advices about various ways and methods of caring, numerous educational tools, new trends and even health. The information and news are avialable on diffrent parenting websites, blogs, discussion forums and social networks. As a debuting mother, I also have used various internet tips for parents many times. On the one hand, these parenting websites have become the fastest and the most effective source of important parental information that interests me. However I had to be very careful and distanced to the texts in which the portrait of a young mother was idealized, glorified and often false. Therefore, the subject of the dissertation entitled The image of contemporary parents in the contents of selected parenting websites was the analysis of parenting websites, where information for mothers and fathers is posted. I analyzed selected articles of four parenting websites and comments on the discussion forums. The aim of the research was to prepare theoretical and practical suggestions for the modern parents (users of parenting websites) to care about their security and privacy on the Web. The doctoral dissertation consists of three parts: the theoretical foundation of the research, the methodology assumptions, and the analysis and interpretation of examination findings.
In the first part the concepts of social-cultural family changes and parenthood models are introduced. In the following chapters the definition of parenting sites and discussion forums are defined. There is also description of the functions and importance of mass media as well as advantages and disadvantages Internet influence of modern parents. I discussed issues related to the mediatization of social reality and identity. The second part includes methodological assumptions. The part consists of seven chapters, in which I discussed the following issues: the subject and aims of the research, the research stand, the research process and organization. I defined main and complex problems. I also pointed out research methods – the netnography and the qualitative content analysis. I justified the selection of the research sample and described four parenting websites and discussion forums. The third part is an analysis and interpretation of examination findings which concern preparation for the parental role, concept of connecting three social roles (the parental role, the employee role and the role of the partner), negative and positive experiences of parenthood, characteristics of the good mother and the good father. Every chapter ends with conclusions that answer the research questions. The doctoral thesis is finished with the summary, conclusions, bibliography, netography, annex and the list of tables and pictures. In the annex I put theoretical and practical tips for contemporary parents who are parenting websites’ users. My suggestions are related to the development of media-information and technological competences, which are particularly important today.Z biegiem lat zmieniały się zarówno funkcje rodziny, jak i sposoby pełnienia ról rodzicielskich. W tradycyjnej rodzinie patriarchalnej władzę sprawował ojciec. Był odpowiedzialny za rodzinne decyzje gospodarcze i społeczne. Zajmował się pracą zawodową, a także zajęciami poza domem. Obowiązkiem kobiety było prowadzenie gospodarstwa, wychowywanie dzieci, sprawowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Obecnie w modelu rodziny nuklearnej jej członków łączą więzi emocjonalne i osobiste (względnie trwałe). Dziś mężczyzna traci uprzywilejowaną, silną pozycję, a kobieta przestaje skupiać się wyłącznie na sprawach rodzinnych. Zmienił się również sposób dzielenia obowiązków rodzicielskich pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dobry „tatuś” chętniej angażuje się w zadania opiekuńcze i wychowawcze, udziela porad i wskazówek, a także okazuje wsparcie i miłość swoim dzieciom i partnerce. Z kolei współczesna „wystarczająco dobra matka” nie musi być wzorem Matki Polki lub Superwoman. Ma prawo do bycia niedoskonałą i niepewną w swojej roli. Jednocześnie, nowoczesna kobieta nie musi być żoną ani matką, aby odczuwać spełnienie w życiu. W XXI wieku macierzyństwo jest tylko jedną z wielu możliwości. Do niedawna młodzi rodzice otrzymywali pomoc i niezbędne wskazówki od starszych pokoleń. Dziś rodzice coraz częściej szukają informacji w Internecie. W Sieci mogą uzyskać wiele porad dotyczących różnych sposobów i metod opieki, poznać liczne narzędzia edukacyjne, poznać nowe trendy w wychowaniu, a nawet zdobyć wiedzę na temat zdrowia. Informacje te są dostępne na różnych stronach internetowych dla rodziców, blogach, forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych. Jako debiutująca matka również wielokrotnie korzystałam z różnych wskazówek internetowych dla rodziców. Z jednej strony serwisy parentingowe stały się najszybszym i najbardziej skutecznym źródłem ważnych i interesujących informacji rodzicielskich. Z drugiej strony musiałam być bardzo ostrożna i zachować dystans do tekstów, w których portret młodej matki był często wyidealizowany, gloryfikowany i fałszywy. W związku z tym, przedmiotem pracy doktorskiej zatytułowanej Obraz współczesnych rodziców w treściach wybranych portali parentingowych stała się analiza internetowych serwisów parentingowych, w których zamieszczone są treści dla rodziców. Analizie poddałam wybrane artykuły zamieszczone na czterech portalach parentingowych oraz komentarze użytkowników forów dyskusyjnych. Celem praktycznym podjętych badań było opracowanie wskazówek dla współczesnych ojców i matek (użytkowników portali parentingowych), zachęcających do dbania o bezpieczeństwo i prywatność w Internecie. Praca składa się z trzech następujących części: teoretyczne podstawy badań własnych, metodologiczne podstawy badań własnych oraz analiza i interpretacja wyników badań własnych.
W pierwszej części zostały omówione społeczno-kulturowe przemiany rodziny oraz różne modele rodzicielstwa. W kolejnych rozdziałach zdefiniowałam, czym są portale parentingowe i fora dyskusyjne. Opisałam także funkcje i znaczenie mediów masowych oraz zalety i wady oddziaływania Internetu na współczesnych rodziców. Przybliżyłam zagadnienia dotyczące mediatyzacji rzeczywistości społecznej oraz tożsamości. Część druga zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Składa się z siedmiu rozdziałów, w których omówiłam następujące kwestie: temat i cele badań, stanowisko badawcze oraz organizację badań własnych. Sformułowałam problemy główne i szczegółowe oraz wskazałam metody badań – netnografię i jakościową analizę treści. Uzasadniłam dobór próby badawczej oraz opisałam wybrane serwisy parentingowe i fora dyskusyjne. Część trzecia stanowi prezentację analizy i interpretacji wyników badań własnych, dotyczących przygotowania do roli rodzicielskiej, koncepcji łączenia trzech ról społecznych (roli rodzica, roli pracownika i roli partnera), negatywnych i pozytywnych doświadczeń rodzicielskich, cech charakteryzujących dobrą matkę i dobrego ojca. Każdy rozdział kończą konkluzje, które stanowią odpowiedź na sformułowane w części metodologicznej problemy badawcze. Praca doktorska kończy się wnioskami, wykazem badanych źródeł, aneksem, spisem tabel i rysunków, bibliografią, netografią, oraz streszczeniem. W aneksie zamieściłam teoretyczne i praktyczne wskazówki dla współczesnych rodziców, którzy korzystają z zasobów portali parentingowych. Proponowane przeze mnie sugestie wiążą się z rozwijaniem kompetencji medialno-informacyjnych i technologicznych, które są dziś szczególnie ważne.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6742

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

15.07.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Dobrołowicz, Justyna Marta (1968- )

Recenzent:

Wawrzak-Chodaczek, Mirosława ; Łukasik, Joanna Małgorzata

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Pedagogika

Wydział:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 gru 2022

Data dodania obiektu:

20 gru 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/7179

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji