Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wsparcie zawodowe a funkcjonowanie profesjonalne nauczycieli szkół integracyjnych

Tytuł odmienny:

Professional Support and Professional Functioning of Inclusive School Teachers

Abstrakt:

Zmieniające się trendy w zakresie nauczania, postęp cywilizacyjny jak również postęp technologiczny zmuszają nauczycieli do ciągłego doskonalenia się i rozwoju, jako warunków sprawnego funkcjonowania profesjonalnego. W rozwoju tym nauczyciele potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu napotykanych problemów. Wsparcie to powinno być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Niniejsza dysertacja zawiera analizę funkcjonowania profesjonalnego nauczycieli szkół integracyjnych oraz doświadczanego przez nich wsparcia zawodowego podczas rozwiązywania problemów, jakich doświadczają w codziennej pracy. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi przegląd literatury przedmiotu badań. Obszernie omówione zostało zagadnienie integracji szkolnej oraz funkcji i zadań nauczycieli w szkole integracyjnej. W rozdziale podjęta została również problematyka aksjologicznych rozważań na temat niepełnosprawności. Zwrócono także uwagę na problemy z jakimi nauczyciele zmagają się w codziennej pracy oraz kompetencje nauczyciela rozwijane w rozwoju profesjonalnym. Ważne miejsce w prowadzonych rozważaniach zajmuje problematyka komunikacji interpersonalnej oraz relacji nauczyciel - uczeń. Rozdział kończy dyskurs na temat rodzajów i źródeł wsparcia zawodowego oraz stanu dotychczasowych badań nad funkcjonowaniem profesjonalnym nauczycieli i ich wsparciem zawodowym. Rozdział drugi zawiera metodologiczną koncepcję badań własnych. Przedstawione zostały przedmiot i cele badań, metody techniki i narzędzia badawcze, zmienne i ich wskaźniki, postawiono hipotezy oraz scharakteryzowano teren badań i próbę badawczą. Opisana została również organizacja badań i sposób opracowania zgromadzonego materiału empirycznego. W rozdziale trzecim na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego podjęta została próba przedstawienia źródeł wsparcia badanych nauczycieli. Spośród różnych źródeł wyodrębniono istotne źródło wsparcia nauczycieli jakim jest dyrektor szkoły. Przedstawione zostały również zależności między nastawieniem do życia a zawodowstwem badanych. Rozdział zakończony jest podsumowaniem wyników dotyczących źródeł wsparcia. W rozdziale czwartym omówione zostało funkcjonowanie profesjonalne badanych nauczycieli szkół integracyjnych. Opisano czynniki wpływające na jakość funkcjonowania nauczycieli, które pogrupowano w kategorie związane z życiem prywatnym i zawodowym. W dalszej części przedstawiono poziom funkcjonowania zawodowego nauczycieli w zakresie kompetencji zawodowych oraz w zakresie dojrzałości osobowościowej. W rozdziale piątym ukazane zostały związki wsparcia zawodowego i funkcjonowania profesjonalnego nauczycieli klas integracyjnych. Wyszczególnione zostały związki między wsparciem zawodowym i poziomem funkcjonowania w zakresie dojrzałości osobowościowej oraz w zakresie kompetencji zawodowych, a także między wsparciem zawodowym i trudnościami w funkcjonowaniu profesjonalnym. Rozdział ten kończą uogólnienia wyników badań, wnioski i postulaty pedagogiczne, uwzględniające wskazania obszarów potrzebnego wsparcia w rozwoju profesjonalnym nauczycieli. Pracę zamykają spisy tabel, rysunków i schematów oraz bibliografia. Do pracy dołączony jest aneks zawierający wzory narzędzi badawczych, zastosowanych w gromadzeniu materiału empirycznego.

Evolving trends in the field of education, civilizational progress as well as technological advance pressure teachers into continuous improvement and development meant as conditions for efficient professional functioning. To develop teachers need support to solve problems which they are confronted with. The support should be adjusted to individual needs. The dissertation contains the analysis of professional functioning of teachers in inclusive schools and the support they are provided with while solving problems which they face in their everyday work.The dissertation is comprised of five chapters. The first chapter provides an overview of the literature of the research subject. It thoroughly discusses the question of school integration as well as inclusive school teachers’ functions and tasks. The chapter also raises issues of axiological consideration in the subject of disability. Moreover, attention is drawn to problems that teachers are confronted with in their daily work and teachers’ competences developed in their professional development. The issues of interpersonal communication and teacher - student relation are strongly emphasized. The chapter ends with a discourse over types and sources of professional support and the condition of the studies to date into teachers’ professional functioning and their professional support. The second chapter presents a methodological conception of own research. It focuses on the research subject and its purposes, methods of techniques and research instruments, variables and their indicators. It formulates hypotheses and characterizes the research field and the research sample. Also, it describes the organisation of the research and editing method of the collected empirical material. The third chapter elaborates on the attempt at presenting the support sources for the surveyed teachers on the basis on the analysis of the collected empirical material. School headteacher has been distinguished out of various sources as a vital support source. The chapter also presents a relationship between attitude to life and professionalism of the surveyed. The fourth chapter discusses professional functioning of the surveyed teachers in inclusive schools. Factors influencing the quality of teachers’ functioning have been described and divided into categories connected with private and professional life. The further part of the chapter focuses on the level of teachers’ professional functioning concerning professional competences and personal maturity. The fifth chapter emphasises relationships between professional support in professional functioning of teachers in inclusive classes. The relationships discussed are these between professional support and the level of functioning concerning personal maturity and the range of professional competences. The chapter ends with generalisations of the research results, conclusions and pedagogical postulates including the areas in which support of teachers’ professional development is desirable. The dissertation finalizes with lists of tables, drawings, diagrams and bibliography. It also encloses an appendix comprising patterns of the research instruments applied for collecting the empirical material.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6106

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.07.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Szempruch, Jolanta

Recenzent:

Michalski, Jarosław ; Nowosad, Inetta

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Pedagogika

Wydział:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

8 gru 2022

Data dodania obiektu:

8 gru 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6539

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji