Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Polityka społeczna państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analiza na przykładzie miasta Kielce

Tytuł odmienny:

State social policy for people with disabilities. Analysis based on the example of the city of Kielce

Abstrakt:

Nieodłącznym elementem realizacji współczesnej polityki społecznej państwa są działania dedykowane osobom z niepełnosprawnością. W ostatnich latach w Polsce coraz częściej porusza się te aspekty, dostrzegając konieczność inicjatyw opartych na partycypacji, inkluzji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Przed współczesnym państwem stoi szereg wyzwań w tej kwestii, co związane jest z realizacją funkcji socjalnych. W dysertacji zatytułowanej, jako Polityka społeczna państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analiza na przykładzie miasta Kielce w sposób interdyscyplinarny, łącząc optykę dyscyplin takich, jak nauki o polityce i administracji oraz pedagogika, poruszono problematykę rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Celem głównym niniejszej dysertacji uczyniono analizę i ocenę skuteczności działań, jakie podejmowane są w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przedmiotem badań rozprawy doktorskiej są działania realizowane w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce. Empiryczny charakter pracy oraz ukazanie polityki społecznej państwa na przykładzie miasta Kielce stanowi wzbogacenie dotychczasowych opracowań w tym obszarze. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których kolejno zostały poruszone wszelkie zagadnienia związane z polityką społeczną państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dysertacja zmierza do zbadania działań na gruncie polityki społecznej państwa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością na przykładzie miasta Kielce. W Rozdziale I przedstawione zostały teoretyczne aspekty analizowanej problematyki. W tej części uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze współczesnym państwem oraz funkcjami, jakie realizuje, a zwłaszcza funkcjami socjalnymi. Ukazana została geneza polityki społecznej, jej znaczenie i cele. Pozwoliło to podjąć refleksję na temat tego, czy polityka społeczna umożliwia niwelowania pojawiających się problemów społecznych. Niniejszy rozdział przedstawia również modele zabezpieczenia społecznego, a przy tym wprowadza w problematykę usług społecznych. W tej części dysertacji poruszono również aspekty związane z szeroko pojętymi potrzebami ludzkimi, a także możliwościami państwa w zakresie ich zaspokajania. Rozdział II stanowi zestawienie rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, szczególnie w aspekcie pomocy instytucjonalnej oferowanej w Polsce. Zaprezentowano różne sposoby definiowania niepełnosprawności, rozpatrując przy tym, czy pojęcie to powinno być ujmowane w kategorii problemu społecznego, czy kwestii społecznej.
Rozdział II przedstawia przemiany, które nastąpiły w systemie pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przedstawione zostały również instytucjonalne formy wsparcia z jakich skorzystać może osoba z niepełnosprawnością w całym cyklu życia. Podkreślono konieczność wdrażania rozwiązań, zmierzających do indywidualizacji osoby z niepełnosprawnością. W Rozdziale III ukazano kształt realizowanej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce w latach 2015-2020. Skoncentrowano się na ukazaniu charakterystyki Kielc z uwzględnieniem procesów demograficznych. Przedstawiono zestawienie statystyczne danych, które określają skalę niepełnosprawności w mieście. Ponadto zaprezentowane zostały dostępne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w Kielcach, dedykowane tej grupie na różnych etapach życia. Podjęto rozważania w zakresie możliwości szeroko pojętej partycypacji tej grupy na terenie miasta. W Rozdziale IV przedstawiona została analiza badań własnych. Ukazano metodologiczne podstawy prowadzenia niniejszych badań z uwzględnieniem zastosowanych metod, technik oraz narzędzi badawczych. W celu poznania perspektywy osób z niepełnosprawnością przeprowadzono z tą grupą indywidualne wywiady pogłębione. Ponadto zdecydowano się również na realizację zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami instytucji pomocowych usytuowanych na terenie Kielc. Zakończenie pracy ukazuje spojrzenie na realizację polityki społecznej państwa, na przykładzie miasta Kielce. Zaproponowano autorskie rekomendacje, które miasto mogłoby wykorzystać w celu udoskonalenia prowadzonych działań.

Activities dedicated to people with disabilities are an integral part of the implementation of the modern social policy of the state. In recent years, these issues have been increasingly addressed in Poland and the need for initiatives based on participation, inclusion and activation of people with disabilities has been recognised. The modern state faces a number of challenges in this area related to the fulfilment of its social functions. In his doctoral thesis entitled: Social policy of the state for people with disability. Analysis using the example of the city of Kielce, the problem of solutions geared towards supporting people with disabilities was addressed in an interdisciplinary manner. The main aim of this dissertation is to analyse and evaluate the effectiveness of the measures taken in the context of public social policy in favour of people with disabilities. The subject of the dissertation is the social policy measures of the state in favour of people with disabilities in the city of Kielce. The empirical character of the work and the presentation of the social policy of the state using the example of the city of Kielce enrich the work done so far in this field.The dissertation consists of four chapters dealing with all issues related to public social policy for people with disabilities. The dissertation aims to investigate the social policy measures of the state with regard to people with disabilities using the example of the city of Kielce. Chapter I describes the theoretical aspects of the problem under consideration. This section deals with issues related to the modern state and its functions, in particular its social functions. The origins of social policy, its importance and its objectives are outlined. In this way, consideration has been given to whether social policy is capable of overcoming emerging social problems. This section also introduces models of social security and introduces the problem of social services. This part of the dissertation also deals with issues related to human needs in the broadest sense and the state’s ability to meet them.Chapter II sets out solutions aimed at supporting people with disabilities and their families, in particular with regard to the institutional support offered in Poland. Different ways of defining disability were presented, considering whether it should be treated as a social problem or as a social problem. Chapter II describes the changes that have taken place in the system of support for people with disabilities. Institutional forms of support available to people with disabilities throughout their life cycle are also presented. It was stressed that solutions for the individualisation of people with disabilities need to be implemented. Chapter III presents the form of social policy for people with disabilities in the city of Kielce in the years 2015-2020. The focus was on the presentation of the characteristics of Kielce, taking into account the demographic processes. A statistical compilation of data on the extent of disability in the city has been presented. In addition, available forms of support for people with disabilities in Kielce, dedicated to this group at different stages of life, were presented. Consideration was given to whether this group could participate in the urban area in the broadest sense. Chapter IV presents an analysis of the own studies. The methodological basis for carrying out these studies is presented, taking into account the research methods, techniques and instruments applied. In order to get to know the perspective of people with disabilities, in-depth individual interviews were conducted with this group. In addition, it was decided to conduct targeted group interviews with employees of relief institutions in Kielce. Completion of the dissertation takes a look at the implementation of the state’s social policy using the example of the city of Kielce. Recommendations were suggested which the city could use to improve its activities.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6055

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

29.09.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Kasińska-Metryka, Agnieszka (1971- ) ; Porąbaniec, Małgorzata. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Cichosz, Marzena Elżbieta ; Głąbicka-Auleytner, Katarzyna Anna ; Turska-Kawa, Agnieszka

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Nauki o polityce i administracji

Wydział:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 gru 2022

Data dodania obiektu:

7 gru 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6487

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji