Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Usługi oparte na wiedzy i innowacjach w Polsce w świetle polityki spójności Unii Europejskiej

Tytuł odmienny:

Knowledge and innovation-based services in Poland in the light of the European Union’s cohesion policy

Abstrakt:

Przemiany społeczno-gospodarcze, następujące od połowy XX wieku doprowadziły do zmiany dotychczasowych paradygmatów w zakresie polityk publicznych, zwiększając integralność sfery społeczeństwa i gospodarki. Kierunek tych przemian jest w znacznym stopniu determinowany wzrostem znaczenia sektora usług oraz rozwojem wiedzy i innowacji. Od połowy XX wieku - wraz z dynamicznym wzrostem usług - dostrzeżono ich znaczenie, jako działalności, która może absorbować wiedzę i generować innowację, stanowiąc zarówno konsekwencję, jak i determinantę wzrostu i postępu całego systemu społeczno-gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich dekad zmieniono także podejście do postrzegania wiedzy i innowacji, które z ubocznego efektu rozwoju, stały się jednym z podstawowych zasobów.Procesy te spowodowały konieczność rewizji kierunków polityk publicznych zarówno w sferze gospodarczej, jak i w innych obszarach aktywności władz publicznych. Znaczenie tego zagadnienia dostrzega również Unia Europejska, która dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności, próbuje zniwelować różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw członkowskich oraz zwiększyć dostęp do zasobów kluczowych, jak wiedza i oparte na niej innowacje. Wyrazem tego jest natomiast polityka spójności wraz z szeregiem instrumentów finansowych. Uwarunkowania te uzasadniają zatem podjęcie rozważań w zakresie opisanych zagadnień, z perspektywy nauk o polityce i administracji, przy udziale pozostałych nauk społecznych. Zasadniczym celem pracy jest ustalenie miejsca, roli, a także zakresu, form i skuteczności wsparcia usług opartych na wiedzy i innowacjach w Polsce - stanowiących jeden z najważniejszych czynników rozwoju i wzrostu gospodarczego - w świetle polityki spójności Unii Europejskiej. Jego realizacja związana jest z: - analizą pojęć usług, wiedzy oraz innowacji, a także ustaleniem potencjalnych determinant i barier ich rozwoju; - ustaleniem miejsca i roli rzeczonej sfery działalności w systemie polityk publicznych Polski oraz Unii Europejskiej, w oparciu o poglądy zawarte w literaturze przedmiotu, dokumenty strategiczne oraz akty prawne; - ustaleniem kierunków i zakresu wsparcia przedmiotowego obszaru, poprzez analizę raportów, opracowań i danych statystycznych, a także analizę danych finansowych dotyczących alokacji środków przeznaczonych na politykę spójności, w kontekście kluczowych obszarów wsparcia usług opartych na wiedzy i innowacjach.
Rozdział pierwszy poświęcony jest analizom w zakresie przekształceń mających miejsce w strukturze gospodarki oraz roli sektora usług. Celem rozważań podjętych w tym rozdziale jest ustalenie miejsca i roli usług w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym. W rozdziale drugim poruszone zostały teoretyczne aspekty związane z funkcjonowaniem gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego, również w perspektywie wyzwań, jakie stawia czwarta rewolucja przemysłowa. Trzeci rozdział pracy poświęcony został analizie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju usług opartych na wiedzy i innowacjach. W tej części pracy ustalone zostały najważniejsze formy i obszary wspierania usług opartych na wiedzy i innowacjach. W rozdziale czwartym podjęte zostały rozważania na temat polityk publicznych Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju usług opartych na wiedzy i innowacjach. Rozdział piąty poświęcony został rozważaniom w przedmiocie wspierania usług opartych na wiedzy i innowacjach w Polsce. Dokonano w nim przeglądu krajowych aktów prawnych i strategii, a także omówiono zagadnienia współpracy Polski i Unii Europejskiej w zakresie rozwoju badanego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności. Rozdział szósty poświęcony został analizie i interpretacji wybranych danych w zakresie rozwoju usług opartych na wiedzy i innowacjach. W pierwszej części przeprowadzono analizę danych dotyczących wiedzy i innowacyjności w Unii Europejskiej oraz danych statystycznych opisujących aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw. Ostatni element stanowi analiza alokacji środków z funduszy Unii Europejskiej, w obszarach powiązanych z usługami opartymi na wiedzy i innowacjach, a także ustalenie wyników owych działań wraz ze wskazaniem potencjalnych kierunków rozwoju wsparcia publicznego w tym obszarze.

Socio-economic changes that have taken place since the mid-twentieth century have led to changes in the existing patterns in the field of public policies, increasing the integrity of the sphere of society and economy. The direction of these changes is largely implied by the growing importance of the service sector and the development of knowledge and innovation. From the mid-twentieth century along with the dynamic growth of services - their importance has been noticed as an activity that can absorb knowledge and create innovation, being both a consequence and a determinant of the growth and progress of the entire economy. Over the past decades, the approach to the perception of knowledge and innovation has also changed, which from a side effect of development has become one of the basic resources.These processes made it necessary to revise the directions of public policies both in the economic sphere and in other areas of public authorities' activity. The importance of this issue is also noticed by the European Union, which, by aiming to increase its competitiveness in relation to other world economies, tries to reduce the differences in the level of socio-economic development of the individual Member States and to increase access to key resources. The direct result of the above is the cohesion policy along with numerous financial instruments. The above-mentioned processes justify the consideration of the determinants in the field of socio-economic development from the perspective of the political science and public administration with the other social sciences take. The aim of this thesis is to determine the place, role, scope and efficiency of the support of the knowledge and innovation-based services in Poland in the light of the European Union's cohesion policy. Its delivery will entail: - analysis of the terms such as services, knowledge and innovation, but also the establishment of the potential determinants and barriers in their development; - establishment of the place and role of the mentioned sphere of activity in the system of public policies in Poland and the European Union based on the views included in the analyzed literature, various analyses, strategy, and legal acts; - establishment of the scope of support for the area in question through the analysis of the reports, scientific descriptions, and statistic data, but also the analysis of the financial data regarding the allocation of the financial resources assigned to the cohesion policy in regard to the key areas of the support of services based on the knowledge and innovations.
The first chapter is devoted to the analysis in the field of the transformations taking place in the structure of the economy and the importance of the services sector. The aim of the considerations in this chapter is to derive conclusions regarding the possibilities and scope of the support of these type of activities as a part of the public policies. The second chapter covers the theoretical aspects of the functioning of the economy based on the knowledge and information society, also in the face of the challenges posed by the fourth industrial revolution. The next chapter focuses on the analysis of political, social, legal, and economic determinants of the development of the services based on knowledge and innovations. As part of the considerations in this part of the paper, the most important forms, and areas of support of the services based on knowledge and innovations were established. In the fourth chapter, the considerations regarding the topic of the public policies of the European Union in terms of supporting services based on knowledge and innovations were taken. Chapter five is devoted to considerations on the support of knowledge and innovation-based services in Poland. A review of the national legal acts having an impact on the analyzed sphere was made. Furthermore, the chapter discusses the matter of cooperation between Poland and the European Union in the field of the development of the study area with the focus on the cohesion policy. The last element included in this chapter is the research on the direction of the national activities and strategy which have an impact on the development of the analyzed area. The sixth chapter focuses on the analysis and interpretation of the chosen data regarding the development of the knowledge and innovation-based services. The first part introduces the analysis of the data from the reports researching the areas of knowledge and innovation in the European Union and statistics describing the innovative activity of the Polish enterprises. The last element includes the analysis of the allocation of the financial resources from the fund of the European Union in the fields related to the knowledge and innovation-based services, but also the establishment of the previous results of these activities along with the indication of potential directions of development of the public support in this area.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6054

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

24.11.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Poborski, Mieczysław

Recenzent:

Marszałek-Kawa, Joanna ; Musiał-Karg, Magdalena Małgorzata

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Nauki o polityce i administracji

Wydział:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

8 gru 2022

Data dodania obiektu:

7 gru 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6486

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji