Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

The role of the Council of Europe in fight against corruption

Abstract:

Korupcja jest zjawiskiem powszechnym, towarzyszącym rozwojowi cywilizacji od czasów starożytnych, przybierając coraz bardziej wyrafinowane formy. Od połowy XXI wieku korupcja traktowana jest jako poważny problem międzynarodowy, ściśle powiązany z terroryzmem, łapówkarstwem, nepotyzmem, stanowiącymi źródło nierówności w różnych systemach politycznych. Zasadniczym elementem skutecznego działania związanego ze zwalczaniem korupcji jest współpraca międzynarodowa, wspomagająca działalność władz krajowych. Rada Europy w swoim systemie aksjologicznym wprowadza standardy służące przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom, jakim również jest korupcja. Organizacja ta wprowadza standardy walki z korupcją za pomocą instrumentów prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w celu połączenia na wszelkich możliwych płaszczyznach prawnych na rzecz wyeliminowania tego zjawiska. W związku z występowaniem korupcji na wielu płaszczyznach, powstał ciekawy problem badawczy związany z analizą skuteczności wprowadzanych przez Radę Europy standardów o charakterze prawnie wiążących jak i o charakterze :miękkiego prawa”. Jak dotąd nie było całościowego opracowania na ten temat w związku z czym dysertacja wypełnia lukę, jaka się do tej pory utrzymywała w tym obszarze. Analiza w dysertacji została przeprowadzona w ramach 5 rozdziałów: W Rozdziale 1 zostało przedstawione pojęcie i definicja korupcji,a także obszar występowania działań korupcyjnych i społeczne skutki korupcji. W tym rozdziale przedstawiono analizę obszarów występowania działań korupcyjnych oraz społeczne skutki korupcji. W owym rozdziale została przeprowadzona analiza przyczyn występowania działań korupcyjnych, sposoby przeciwdziałania i współpracy międzynarodowej w tym obszarze. W Rozdziale 2 została przeprowadzona analiza dotycząca zwalczania korupcji w świetle systemu aksjologicznego Rady Europy. W rozdziale tym zaprezentowana jest również ogólna charakterystyka Rady Europy oraz mechanizmy wdrażania jej standardów do państw członkowskich. Zamiarem tego rozdziału jest również przedstawienie ogólnej charakterystyki korupcji, metod jej zwalczania oraz innych standardów w tym zakresie wypracowanych w systemie uniwersalnym oraz regionalnym. W Rozdziale 3 przedstawiono standardy Rady Europy, w sferze zwalczania korupcji. W owym rozdziale skoncentrowano się na standardach o charakterze prawnie wiążącym (Konwencji Prawnokarnej o korupcji (ETS 173), Konwencji cywilnoprawnej o korupcji (ETS 174) oraz standardach o charakterze miękkiego prawa ( zasadach wiodących zwalczania korupcji, Zaleceniu Komitetu Ministrów Nr (2003)4 w sprawie wspólnych zasad przeciwko korupcji w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych oraz Zaleceniu Komitetu Ministrów Nr (2000)10 w sprawie kodeksów postępowania dla urzędników publicznych). W Rozdziale 4 zostały przedstawione instrumenty oddziaływania Rady Europy na zwalczanie korupcji. Przedmiotem niniejszego rozdziału jest analiza procedury akcesyjnej, procedury monitoringowej, Multidyscyplinarnej Grupy do Spraw Korupcji (GMC) oraz Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). W Rozdziale 5 został przedstawiony wpływ standardów Rady Europy w dziedzinie korupcji na praktykę państw członkowskich. Przedmiotem tego rozdziału jest ustawodawstwo dotyczące zwalczania korupcji, struktury instytucjonalne zaangażowane w zwalczanie korupcji, współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania korupcji a także tendencje rozwojowe w zakresie mechanizmów zwalczania korupcji.


Corruption is a widespread phenomenon that has accompanied the development of civilization since ancient times, taking more and more sophisticated forms. Corruption has been treated as a serious international problem since the mid-21st century, closely related to terrorism, bribery and nepotism, which are a source of inequality in various political systems. International cooperation is an essential element of effective action in the fight against corruption, which supports the activities of national authorities. The Council of Europe in its axiological system introduces standards to counteract contemporary threats, for example, corruption. This organization introduces standards of fighting against corruption through instruments of criminal, civil and administrative law in order to connect them at every possible legal levels to eliminate this phenomenon. By reason of corruption occurrence on many levels, an interesting research problem arose due to the analysis of the effectiveness of legally binding and soft law standards introduced by the Council of Europe. " So far, there has been no comprehensive study on the subject, therefore, the dissertation fills the gap that has so far persisted in this area. The dissertation carried out an analysis within five chapters: Chapter 1 presents the concept and definition of corruption, as well as the area in which corruption occurs and the social consequences of corruption. In this chapter, I conducted an analysis of the causes of corruption, prevention and international cooperation in this area. Chapter 2 contains an analysis of the fight against corruption in the light of the Council of Europe's axiological system. This chapter also presents the general characteristics of the Council of Europe and the mechanisms for implementing its standards in the member nations. The intention of this chapter is to present the general characteristics of corruption, methods of combating it and other standards in this field developed in the universal and regional system. Chapter 3 presents the Council of Europe standards in the fight against corruption. This chapter focuses on legally binding standards (Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173), Civil Law Convention on Corruption (ETS 174) and soft law standards (guiding principles for combating corruption, Recommendation of the Committee of Ministers No. (2003)4 on common rules against corruption in the financing of political parties and electoral campaigns and Recommendation of the Committee of Ministers No. (2000)10 on codes of conduct for public officials). Chapter 4 presents the instruments of the Council of Europe's impact on combating corruption. The subject of this chapter is the analysis of the accession procedure, the monitoring procedure, the Multidisciplinary Group for Corruption (GMC) and the Group of Nations against Corruption (GRECO). Chapter 5 presents the impact of the Council of Europe standards on the practice of Member States according to corruption. The subject of this chapter is anti-corruption legislation, institutional structures involved in the fight against corruption, international cooperation in the field of anti-corruption, and development trends in anti-corruption mechanisms.

Additional notes:

Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4880

Call number:

000479Dr

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

17.07.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) ; Spryszak, Kamil. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Patyra, Sławomir Janusz ; Przywora, Bogusław

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Nauki o polityce i administracji

Faculty:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Location of original object:

BU Kielce

Object collections:

Last modified:

Dec 8, 2022

In our library since:

Nov 23, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5226

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information