Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wpływ interwencji żywieniowej na przebieg radykalnej radiochemioterapii chorych na raka głowy i szyi

Abstrakt:

Leczenie chorych na raka głowy i szyi jest postępowaniem multidyscyplinarnym obejmującym najczęściej chirurgię i radioterapię stosowaną samodzielnie lub w skojarzeniu z chemioterapią. Funkcje życiowe związane z chorobowo zajętym obszarem głowy i szyi sprawiają, że leczenie raków tej okolicy jest szczególnym wyzwaniem dla wszystkich członków zespołu leczącego. Wysoka toksyczność jednoczasowego leczenia radiochemioterapią wpływa istotnie m.in. na stan odżywienia, parametry biochemiczne, przebieg terapii oraz jakość życia. Celem pracy była ocena wpływu interwencji żywieniowej na przebieg radykalnej radiochemioterapii chorych na wybrane nowotwory głowy i szyi. Prospektywne badanie kliniczne przeprowadzono wśród chorych hospitalizowanych w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie, ze zdiagnozowaną i potwierdzoną histopatologicznie chorobą nowotworową w obszarze krtani, przełyku, języka, zachyłka gruszkowatego, migdałka, podniebienia, ślinianki, ustnej części gardła i dna jamy ustnej, zakwalifikowanych do jednoczasowej, radykalnej radiochemioterapii. Grupa badana odżywiała się wyłączenie przez PEG. Na potrzeby badania wyłoniono dwie grupy kontrolne. Pierwszą grupę kontrolną stanowili pacjenci poddani tylko RTH, odżywiający się w tradycyjny sposób, drugą grupę kontrolną chorzy poddani radykalnej RTH-CTH, jednak nie posiadający PEG. W badaniu wzięło udział łącznie 145 chorych, w tym 27 kobiet i 118 mężczyzn, w przedziale wiekowym 40-70 lat. Badanie było realizowane w 5 niezależnych etapach. Do realizacji badania wykorzystano m.in. skale odżywienia: MNA, SGA i NRS 2002, kwestionariusze oceniające jakość życia: EORTC QLQ-C30 oraz EORTC QLQ-H&N35. Zebrano pomiary antropometryczne: masa ciała, wysokość, obliczono wskaźnik BMI oraz pobrano badania biochemiczne (albumina, białko całkowite, ASPAT, ALAT, cholesterol całkowity, bilirubina, glukoza, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, sód, potas, chlorki, wapń całkowity, magnez). Każdy chory zakwalifikowany do badania został poinformowany o celach badania i podpisał świadomą zgodę na udział w badaniu. W ramach oceny zgromadzonych wyników badania zostały zweryfikowane zależności pomiędzy interwencją żywieniową, a przebiegiem terapii, stanem odżywienia, jakością życia oraz przeżyciami i/lub wznową choroby u chorych w okresie 1 roku od zakończenia leczenia z wykorzystaniem programu RStudio. Do weryfikacji hipotez statystycznych przyjęto poziom istotności p=0,05.
Przeprowadzenie badań oceniających wpływ interwencji żywieniowej na przebieg radykalnej radiochemioterapii chorych na raka głowy i szyi, pozwoliło zrealizować cel główny oraz cele szczegółowe badania, a także odpowiedzieć na sformułowane problemy badawcze. W związku z powyższym otrzymano następujące wnioski:
1. Najbardziej stabilny poziom masy ciała w procesie leczenia RTH-CTH występował u chorych z klinicznym rozpoznaniem raka zachyłka gruszkowatego, przełyku oraz rakiem podniebienia. Natomiast spadek masy ciała był najmniejszy w grupie badanej w dniu wypisu z Kliniki, a istotny wzrost masy ciała zaobserwowano we wszystkich grupach trzy miesiące po zakończonym leczeniu.
2. Wśród chorych, u których zastosowano wsparcie żywieniowe z wykorzystaniem PEG odnotowano istotnie krótszy średni czas hospitalizacji, w porównaniu z grupą chorych, u których nie wyłoniono takiego dostępu.
3. Największe nasilenie odczynu popromiennego w przebiegu leczenia RTH-CTH zaobserwowano w grupie chorych, która nie otrzymywała wsparcia żywieniowego z powodu braku dostępu do przewodu pokarmowego.
4. Wykazano najniższą ocenę aspektów jakości życia wśród chorych w dniu wypisu z Kliniki. Po 3 miesiące od zakończonej terapii onkologicznej w większości przypadków jakość życia wracała do wyjściowego poziomu.
5. Interwencja żywieniowa z wykorzystaniem PEG powinna być prowadzona u chorych poddawanych RTH-CTH od momentu przyjęcia chorego do szpitala i prowadzona przez cały okres leczenia. Takie postępowanie zmniejsza nasilenie odczynu popromiennego oraz ilość efektów ubocznych. Ponadto taka forma wsparcia żywieniowego zwiększa wskaźnik przeżyć jednorocznych.

Treatment of patients with head and neck cancer is a multidisciplinary procedure, most often including surgery and radiotherapy used alone or in combination with chemotherapy. The vital functions associated with the affected area of the head and neck make the treatment of cancers in this area a special challenge for all members of the treatment team. The high toxicity of concurrent radiochemotherapy significantly affects the nutritional status, biochemical parameters, the course of therapy and the quality of life. The purpose of the study was to assess the impact of nutritional intervention on the course of radical radiochemotherapy in patients with selected head and neck tumors. A prospective clinical trial was conducted among patients hospitalized at the Podkarpackie Oncology Center in Rzeszów with diagnosed and histopathologically confirmed neoplastic disease in the area of the larynx, esophagus, tongue, pear-shaped recess, tonsil, palate, salivary glands, oropharynx, and the floor of the mouth, qualified for simultaneous radical radiochemotherapy. The test group fed only on PEG. For the purposes of the study, two comparison groups were selected. The first comparative group consisted of patients who underwent only RTH eating in a traditional way, the second comparative group were patients who underwent radical RTH-CTH, but didn`t have PEG. A total of 145 patients, including 27 women and 118 men, aged 40-70 years, took part in the study. The study was carried out in 5 independent stages. The following nutritional scales were used MNA, SGA and NRS 2002, questionnaires assessing the quality of life EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-H&N35. Anthropometric measurements were collected: body weight, height, BMI was calculated and biochemical tests were taken (albumin, total protein, ASPAT, ALAT, total cholesterol, bilirubin, glucose, urea, uric acid, creatinine, sodium, potassium, chlorides, total calcium, magnesium). Each patient qualified for the study was informed about the objectives of the study and signed an informed consent to participate in the study. As part of the evaluation of the collected results, the relationships between the nutritional intervention and the course of therapy, nutritional status, quality of life and survive and/or recurrence in patients within 1 year from the end of treatment using the RStudio program were verified. The significance level was adopted to verify the statistical hypotheses p = 0.05.
Conducting studies to assess the impact of nutritional intervention on the course of radical radiochemotherapy in patients with head and neck cancer, made it possible to achieve the main goal and specific goals of the study, as well as answer the formulated research problems. Accordingly, the following conclusions were received: 1. The most stable level of body weight in the RTH-CTH treatment process was observed in patients with a clinical diagnosis of pear-shaped carcinoma, esophageal cancer and cancer of the palate. On the other hand, the decrease in body weight was the lowest in the study group on the day of discharge from the Clinic, and a significant increase in body weight was observed in all groups three months after the end of treatment. 2. Among patients who received nutritional support with the use of PEG, a significantly shorter mean hospitalization time was noted, compared to the group of patients who did not have such access. 3. The highest intensity of radiation reaction in the course of RTH-CTH treatment was observed in the group of patients who did not receive nutritional support due to the lack of access to the gastrointestinal tract. 4. The lowest assessment of quality of life aspects was demonstrated among patients on the day of discharge from the Clinic. Three months after the completion of oncological therapy, in most cases the quality of life returned to the initial level. 5. Nutritional intervention with the use of PEG should be conducted in patients undergoing RTH-CTH from the moment of admission to the hospital and continued throughout the treatment period. Such a procedure reduces the severity of the radiation reaction and the number of side effects. Moreover, this form of nutritional support increases the annual survival rate.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera wykresy ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4807

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

21.03.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Głuszek, Stanisław Zbigniew

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2022

Data dodania obiektu:

21 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5151

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji