Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Aktywność na portalach społecznościowych a więzi społeczne młodzieży licealnej

Alternative title:

Activity on social networks and social bonds of high school students

Abstract:

Obecnie media są częścią życia jednostki, gdyż korzysta z nich m.in. w pracy, podczas załatwiania codziennych spraw, kiedy poszukuje informacji na dany temat. Poza tym Internet umożliwił szybką i łatwą komunikację z innymi. Dzięki niemu możliwe jest podtrzymywanie kontaktu ze znajomymi, bliskimi, a także nawiązywanie nowych znajomości w sieci. Jedną z możliwości komunikacji są portale społecznościowe. Umożliwiają one prowadzenie rozmów, wymianę informacji, kreację swojej tożsamości. W związku z tym posiadanie profilu w serwisie społecznościowym stało się współcześnie popularne. Przedmiotem badań w niniejszej dysertacji jest aktywność na portalach społecznościowych i więzi społeczne młodzieży licealnej. Pokolenie Z bowiem ma kontakt z mediami od momentu przyjścia na świat. Media zatem biorą udział w socjalizacji, wychowaniu i edukacji przedstawicieli tej generacji. To z nich czerpią wiadomości, pozyskują idoli, zasady oraz normy postępowania. Poza tym jednostka jest częścią grup społecznych, w których nawiązują się więzi między członkami. Zwrócono uwagę na więź naturalną, stanowioną i zrzeszeniową licealistów. Celem poznawczym badań jest zdobycie wiedzy o aktywności na portalach społecznościowych młodzieży licealnej oraz ustalenie związków i zależności tej aktywności z więziami społecznymi badanej młodzieży. Niniejsza dysertacja doktorska składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy to podstawy teoretyczne badań. Przedstawiono w nim rozważania terminologiczne i wyjaśniono podstawowe pojęcia, tj. aktywność, portal społecznościowy, więzi społeczne. W dalszej kolejności skupiono uwagę na socjalizacji, wychowaniu i edukacji w cyfrowym społeczeństwie.
Poza tym autorka dokonała charakterystyki przedstawicieli generacji Z i opisała rozwój człowieka w fazie adolescencji. Podano również wyniki dotychczasowych badań odnoszących się do podjętej tematyki. W rozdziale drugim zaprezentowano założenia metodologiczne badań własnych. Autorka wskazała przedmiot, cele badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne, wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Przedstawiono zakres, organizację, przebieg badań, dobór próby, terenu badań oraz charakterystykę badanej grupy. Wyniki badań poddano analizie w rozdziale trzecim. Na podstawie danych określono intensywność aktywności na portalach społecznościowych i siłę więzi społecznych młodzieży licealnej uwzględniając płeć, wiek i miejsce zamieszkania uczniów. Przedstawiono zależności między intensywnością aktywności na portalach społecznościowych a siłą więzi naturalnej, stanowionej i zrzeszeniowej licealistów. W rozdziale znajduje się również analiza jakościowa treści profili młodzieży licealnej na portalu społecznościowym Facebook. W świetle analizy i interpretacji wyników badań nie stwierdzono istotnie statystycznej zależności między intensywnością aktywności na portalach społecznościowych a siłą więzi naturalnej młodzieży licealnej. Korzystanie z portali społecznościowych nie umniejsza siły więzi naturalnej. Może tu mieć znaczenie fakt, że większość badanych licealistów wywodzi się ze wsi, gdzie silna jest tradycyjna identyfikacja z wartościami rodzinnymi i stylem życia. Jeśli chodzi o więź stanowioną, z badań wynika, że jej siła nie zależy wprost od intensywności aktywności w serwisach społecznościowych. Jednakże trzeba podkreślić, że poczucie związania z klasą deklaruje jedynie nieco więcej niż połowa uczniów. W odniesieniu do więzi zrzeszeniowej badania wykazały, że jakkolwiek nie ma istotnie statystycznej zależności od intensywności aktywności na portalach społecznościowych, to jednakże jedynie 213 z pośród 795 badanych uczniów deklaruje przynależność do grupy zrzeszeniowej poza szkołą. Analizowana problematyka jest złożona i wymaga dalszych, pogłębionych badań. W zakończeniu autorka zawarła praktyczne wnioski skierowane do nauczycieli i rodziców w kwestii pracy wychowawczej i edukacyjnej w dobie nowych technologii. Zadaniem dorosłych jest przygotowanie dzieci i młodzieży do racjonalnego i selektywnego korzystania z mediów w cyfrowej rzeczywistości.Currently, the media are part of the life of the individual, because they use them, among others at work, while dealing with everyday matters when looking for information on a given topic. In addition, the Internet has enabled fast and easy communication with others. Thanks to it, it is possible to keep in touch with friends and relatives, as well as make new friends online. Social networking is one of the possibilities of communication. They enable conducting conversations, exchanging information, and creating your identity. Therefore, having a profile on a social network has become popular nowadays. The subject of research in this dissertation is activity on social networks and social ties of high school youth. Generation Z has contact with the media since coming to the world. The media therefore take part in the socialization, education and education of representatives of this generation. They derive messages from them, acquire idols, rules and norms of conduct. In addition, the individual is part of social groups in which ties between members are established. Attention was paid to the natural, constituted and union bond of high school students. The cognitive goal of the research is to acquire knowledge about the activity on social networks of high school youth and to establish the relationship and dependence of this activity on the social ties of the studied youth. This doctoral dissertation consists of three chapters, the first of which is the theoretical basis of the research. It presents terminological considerations and explains the basic concepts, ie activity, social networking site, social ties. Subsequently, attention was focused on socialization, upbringing and education in digital society. In addition, the author made the characteristics of the representatives of the Z generation and described the development of the human during the adolescence phase. The results of previous studies referring to the subject matter have also been provided. The second chapter presents the methodological assumptions of own research.
The author indicated the subject, research goals, research problems and hypotheses, variables, indicators and methods, techniques and research tools. The scope, organization, course of tests, sample selection, research area and characteristics of the studied group were presented. The results of the study were analyzed in the third chapter. On the basis of the data, the intensity of activity on social networks and the strength of social ties of high school students were determined taking into account the sex, age and place of residence of pupils. The relationship between the intensity of activity on social networks and the strength of the natural, constituted and union bond of high school students is presented. The chapter also includes a qualitative analysis of the content of high school youth profiles on the social networking site Facebook. In the light of analysis and interpretation of research results, there was no statistically significant relationship between the intensity of activity on social networks and the strength of the natural bond of high school youth. It may be important to note that the majority of the high school students surveyed come from the village, where traditional identification with family values and lifestyle is strong. As far as the bond is concerned, research shows that its strength does not depend directly on the intensity of activity on social networking sites. However, it should be emphasized that only a little more than half of the students declare a sense of being connected with the class. With regard to the union ties, research has shown that, although there is no statistically significant dependence on the intensity of activity on social networks, only 213 of the 795 surveyed students declare affiliation to the group outside the school. The analyzed issues are complex and require further, in-depth studies. In conclusion, the author has made practical applications addressed to teachers and parents in the field of educational and educational work in the era of new technologies. The task of adults is to prepare children and young people for rational and selective use of media in digital reality.

Physical description:

304 k. : il. kolor. ; 31 cm

Additional notes:

Bibliografia na kartach 266-281

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4643

Call number:

000483Dr

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

7.05.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Koziej, Sławomir

Reviewer:

Madalińska-Michalak, Joanna ; Miąso, Janusz Stanisław

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Pedagogika

Faculty:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Location of original object:

BU Kielce

Object collections:

Last modified:

Nov 23, 2022

In our library since:

Nov 8, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4978

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information