Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Biblioteka barw - pomiędzy naturą a światem wirtualnym

Alternative title:

Library of Colours - between nature and the virtual world

Abstract:

Tytuł mojej rozprawy doktorskiej to Biblioteka barw - pomiędzy naturą a światemwirtualnym. Stworzyłam zestaw prac malarskich - serię układów barwnych płaszczyzn zwanych bibliotekami - poszczególnymi „regałami”. Posiadają one w swoim obrębie wewnętrzne rozwinięcia i stanowią podzestawy całego cyklu: jeden, dwa, lub trzy obrazy, a te są także skompilowane z dodatkowych modułów. Impulsem do stworzenia mojej biblioteki barw była fascynacja przypadkowością barwy wyłonioną z wyszukiwarki internetowej w podręcznym urządzeniu mobilnym. Na bazie siatki z układem prostokątnych i kwadratowych pól kolorów wyszukanych i zapisanych cyfrowo stworzyłam moje obrazy. Załóżmy, że chcemy znaleźć zdjęcia z morzem, o lazurowej pięknej barwie, szybkim ruchem szukamy takich zdjęć w smartfonie i podczas tego szukania ukazują nam się układy kompozycyjne barw, które są jakimś algorytmem kolorów, są trochę i barwą morza i słońca i deszczu. Cała ta rzeczywistość na zdjęciach nie interesuje mnie, ale ta wypadkowa, która powstaje przed tą odsłoną jest dla mnie interesująca. Bazowałam nie tylko na wirtualnych postscreenach, lecz poruszałam się jakby na granicy dwóch światów cyfrowego i światanatury. To znaczy także na moich wcześniejszych doświadczeniach, związanych z naturą, archiwizowanych przeze mnie podczas mojej drogi twórczej, a były to np.: ślady pojazdów na śniegu, które przetworzyłam w monumentalne kompozycje barwne malowane za pomocą wrotek. Nawarstwienie linii i malarstwo gestu połączyłam z ażurowymi reliefamisymbolizującymi także świat natury. Zagęszczenie kształtów tworzących rysunek światłocieniowy w reliefach (wykonanych z płyty MDF) zderzyłam z kolei z układem płaskich plam koloru płócien, wkomponowanych w poszczególne okienka siatki. Poddałam analizie mój osobisty, artystyczny „kosmos” jakim jest kolor i kształt poruszając się pomiędzy światem wirtualnym i światem natury. W kontekście filozoficznym jest to obszar, który nazywam „pomiędzy myślami” lub muzyczną „synkopą”, tym co ma być, a jeszcze nie nastąpiło i jest jakby zapowiedzią tego co będzie. Cykl ten mocno opiera się na prostopadłych podziałach siatki tworząc serię geometryczną obrazów-matek w bibliotekach barw i na ich bazie tworzona jest cała rodzina podzespołów. W mojej pracy poruszyłam charakterystyczny dla mnie problem „trójwymiarowości malarstwa”, dodając reliefy i nakładane warstwy płócien, które mogą przybierać różnorodne warianty obrazów-obiektów ponieważ są ruchome i można je zawieszać na ustalonych wysokościach. Wysokości te wyznacza siatka w każdej bibliotece barw. Poszukując pokrewieństwa w moim zestawie prac można by odnieść się od taszyzmu, do malarstwa barwnych płaszczyzn, minimal artu i konceptualizmu. Mój najnowszy cykl zaprasza widza do balansowania pomiędzy barwami, poruszając się w obszarach poszczególnych bibliotek. Widz może sobie wyobrażać iprzestawiać w umyśle poszczególne barwy, gdyż siatka jest stworzona w sposób iluzyjny i prowadzi wzrok odbiorcy do kolejnych części bibliotek. Można też mieć odczucia związane z nastrojem i emocjami, które wywołują poszczególne zestawienia barw, a także skojarzenia z naturą i światem wirtualnym.
The title of my doctoral dissertation is Library of Colours - between nature and the virtual world. I created a set of paintings - a series of colourful surfaces called libraries - individual “shelves”. They possess kind of internal developments and they are subsets of the whole cycle: one, two or three paintings, and these are also compiled from additional modules. An impulse to create my Library of Colours was the fascination with the randomness of colours selected from a search engine in a mobile device. I created my paintings on the basis of a grid consisting of rectangle and square fields of colours searched and saved in a digital way. Let’s assume that we would like to find photos showing a beautiful azure sea. We do that with a quick movement of our finger on a smartphone and during this search we see compositions and algorithms of colours - the colours of the sea, sun and rain. I am not interested in the reality which those photos depict but in the resultant which appears before I can see those pictures. I did not rely exclusively on virtual postscreens but I moved on the border between the digital and natural world. This means that I also based on my previous experience related to nature, which I archived during my creative journey, and these included e.g. traces of vehicles in the snow, which I transformed into monumental colourful compositions created with the help of roller skates. I combined the layering of lines and gestural painting with openwork reliefs also symbolizing the world of nature. The density of shapes creating a chiaroscuro drawing in reliefs (made of MDF board), on the other hand, with the arrangement of flat spots of the colour, integrated into the individual windows of the grid. I analysed my personal artistic “universe” which consists of colour and shape moving between the virtual world and the world of nature. In the philosophical context, this is an area which I call “between thoughts” or a musical “syncope”, something which is a about to happen but has not occurred yet and only announces what is going to be. This cycle is primarily based on perpendicular grid divisions, creating a geometric series of mother images in the Libraries of Colours, on the basis of which I created the whole family of subcomponents. In my work, I triggered the characteristic for me problem of “three-dimensionality of painting”, adding reliefs and layers of canvas applied one on another, which can take different variants of paintings-objects since they are moveable and can be hung at specific heights. These heights are set by a grid in each Library of Colours. Looking for relationships in my cycle of works, one can refer to Tachism, to Colour field painting, Minimal art and Conceptualism. My latest cycle invites the viewer to balance between colours and move in the areas ofindividual Libraries. The viewer can imagine and rearrange individual colours in their mind because the grid is created in an illusory way and guides the viewer's sight to subsequent parts of the Libraries. It is also possible to experience feelings connected with the mood and emotions which evoke specific combinations of colours, as well as associations with nature and the virtual world.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje kolorowe

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4640

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Degree name:

doktor

Date obtained:

22.10.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Ślusarczyk, Urszula (1968 -)

Reviewer:

Milanowski, Tomasz Marek ; Stępak, Marian

Field:

Dziedzina sztuki

Scientific disciplines:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Faculty:

Wydział Sztuki

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 8, 2022

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4975

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information