Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wolność i twórcza destrukcja

Alternative title:

Freedom and creative destruction

Abstract:

Dysertacja jest próbą omówienia znaczenia wolności indywidualnej, z perspektywy libertariańskiej, oraz procesów zachodzących w gospodarce kapitalistycznej, które kryją się pod pojęciem twórczej destrukcji. Celem omówienia tych zagadnień jest uzasadnienie, dlaczego zjawiska te mają duże znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki, i dlaczego pełnią istotną rolę w twórczości autora tej analizy. Została poruszona problematyka „wolności od” i „wolności do”, a także doktryna anarchizmu i libertarianizmu w kontekście efektywności gospodarczej i zakresu swobód, jakie oferują z perspektywy jednostki. Następnie zaprezentowany został wpływ, jaki na wyzwalanie się zawodu artysty miał rozwój własności prywatnej, kapitalizmu, liberalizmu, indywidualnego inwestowania w sztukę i pojawienia się prywatnych galerii. Na przykładach historycznych oraz z uwzględnieniem argumentacji austriackiej szkoły ekonomii, omówiony został wpływ pośrednictwa państwa z perspektywy sztuki, oraz w jaki sposób odchodzenie od tej formy mecenatu przyczynia się do zwiększania wolności dla artysty i odbiorcy sztuki. Analiza tych zagadnień dała możliwość zaprezentowania, dlaczego to libertariańska perspektywa wolności daje największą swobodę w kulturze i sztuce, i do wyjaśnienia dlaczego wolność w połączeniu z procesami twórczej destrukcji (takimi jak pojawienie się nowych zjawisk w internecie) stanowią dla mnie ważne źródło inspiracji.
The dissertation is an attempt to discuss the meaning of individual freedom, from the libertarian perspective, and the processes taking place in the capitalist economy, which are defined as creative destruction. The purpose of discussing these issues is to justify why these phenomena are of great importance for the development of culture and art, and why they play an important role in the author's work. The issues of "freedom from" and "freedom to" were discussed, as well as the doctrine of anarchism and libertarianism in the context of economic efficiency and the scope of freedoms they offer from the perspective of the individual. Then the impact of the development of private property, capitalism, liberalism, individual investment in art and the emergence of private galleries on the liberation of the artist's profession was presented. The influence of state mediation from the perspective of art was discussed on the basis of historical examples and taking into account the arguments of the Austrian school of economics, and how departing from this form of patronage contributes to increasing freedom for the artist and the recipient of art. The analysis of these issues gave the opportunity to present why the libertarian perspective of freedom gives the greatest freedom in culture and art, and to explain why freedom combined with processes of creative destruction (such as the emergence of new phenomena on the Internet) constitute an important source of inspiration for me.

Additional notes:

Zawiera ilustracje kolorowe ; Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4608

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol ; angielski

Degree name:

doktor

Date obtained:

22.04.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Sikorski, Tomasz

Reviewer:

Jarodzki, Paweł ; Waras, Mariusz

Field:

Dziedzina sztuki

Scientific disciplines:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Faculty:

Wydział Sztuki

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2023

In our library since:

Nov 7, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4943

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information