Object

Planned object

Title: Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych

Abstract:

Centrum zainteresowań niniejszej monografii stanowi analiza składniowa wypowiedzeń reportażowych. Wypowiedzi zostały wybrane z dziesięciu książek reportażowych wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak w latach 2009-2017. Są to (w porządku chronologicznym): Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego (Warszawa 2009), Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca (Warszawa 2010), Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (Wołowiec 2010), Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (Warszawa 2012), Abchazja Wojciecha Góreckiego (Wołowiec 2013), Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego (Wołowiec 2014), Dryland Konrada Piskały (Warszawa 2014), Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego (Warszawa 2015), Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (Wołowiec 2015), Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz (Warszawa 2017). Niniejsza publikacja stanowi oryginalną propozycję dla wielu różnych grup odbiorców – badaczy języka i stylu reportażowego (językoznawców), zawodowych praktyków (reportażystów, publicystów), uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomach B2 i C1, studentów filologii polskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, nauczycieli i lektorów języka polskiego. Wynika to z kilku względów. Po pierwsze, monografia ta stanowi zbiór analiz składniowych, który nie zawiera przykładów zaczerpniętych z innych podręczników czy dużo starszych tekstów. Prezentowane wypowiedzenia nie są preparowane ani adaptowane, ale oryginalne, wyekscerpowane z najnowszych polskich reportaży książkowych. Po drugie, zaznajamia z praktyką prowadzenia badań naukowych młodych badaczy (studentów i doktorantów), którzy rozpoczynają składniowo-stylistyczne badania różnego typu tekstów. Po trzecie, uwzględnia perspektywę glottodydaktyczną. Wybrane exempla wypowiedzeń reportażowych mają różny poziom trudności, który wzrasta z każdym kolejnym przykładem autorstwa danego reportażysty. Nie powinny one stanowić problemu dla osób posługujących się polszczyzną na poziomie B2 czy C1. Po czwarte, pozycja ta obok przykładów zawiera rozwiązania, można więc ją traktować jako zbiór zadań do analizy składniowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również nauczycieli.
The focus of this monograph is the syntax analysis of reportage statements. The statements were selected from ten reportage books that received the Beata Pawlak Award in 2009-2017. They are (in chronological order): Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu by Max Cegielski (2009), Czwarty pożar Teheranu by Marek Kęskrawiec (2010), Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji by Witold Szabłowski (2010), Krasnojarsk zero by Bartosz Jastrzębski and Jędrzej Morawiecki (2012), Abchazja by Wojciech Górecki (2013), Dom nad rzeką Loes by Mateusz Janiszewski (2014), Dryland by Konrad Piskała (2014), Wielki przypływ by Jarosław Mikołajewski (2015), Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan by Dariusz Rosiak (2015), Dybuk. Opowieść o nieważności świata by Krzysztof Kopczyński and Anna Sajewicz (2017). This publication is an original proposal for many different groups of readers – researchers of the language and reporting style (linguists), professional practitioners (reporters, journalists), students of primary and secondary schools, foreigners learning Polish as a foreign language at B2 and C1 levels, students of Polish philology, journalism and social communication, teachers and Polish language teachers. This is due to several reasons. First, the monograph is a collection of syntactic analyses that does not contain examples from other textbooks or much older texts. The presented statements are not prepared or adapted, but original, excerpted from the latest Polish book reportages. Secondly, it acquaints young researchers (students and PhD students) – who begin syntactic and stylistic research of various types of texts – with the practice of conducting scientific research. Third, it takes into account the glottodidactic perspective. Selected examples of reportage statements have a different level of difficulty, which increases with each subsequent example by a given reporter. They should not be a problem for people using the Polish language at the B2 or C1 level. Fourth, this monograph contains both examples and answers, so it can be treated as a set of parsing tasks for primary and secondary school students, as well as teachers.

Table of contents:

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
1. BAZA TERMINOLOGICZNA 19
1.1. Wypowiedzenia pojedyncze 21
1.2. Wypowiedzenia złożone 28
2. PRZYKŁADY WYPOWIEDZEŃ REPORTAŻOWYCH 33
2.1. Wypowiedzenia pojedyncze 34
2.2. Wypowiedzenia parataktyczne 38
2.3. Wypowiedzenia hipotaktyczne 43
2.4. Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne 47
3. ANALIZY SKŁADNIOWE WYPOWIEDZEŃ REPORTAŻOWYCH 55
3.1. Wypowiedzenia pojedyncze 55
3.2. Wypowiedzenia parataktyczne 78
3.3. Wypowiedzenia hipotaktyczne 90
3.4. Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne 106
Bibliografia 129
Summary 133

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

134 s.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4816

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Oct 26, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4816

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information