Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Nauczyciele o zachowaniach problemowych dorastających. Praktyka pedagogiczna i wyzwania

Abstrakt:

Zachowania problemowe nastolatków są zjawiskiem na stałe wpisanym zarówno w pracę profilaktyczną szkół ogólnodostępnych jak i placówek resortu edukacji realizujących zadania socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne. Celem publikacji jest próba przeanalizowania aktualnych obszarów zachowań problemowych wśród dorastających, które identyfikują ich nauczyciele i wychowawcy oraz ustalenie rozwiązań stosowanych w praktyce pedagogicznej. Perspektywa teoretyczna podjętych badań odnosi się do tematyki trudnych, bardzo często nieakceptowanych społecznie zachowań nastolatków manifestowanych zarówno jako problemy z pełnieniem roli ucznia jak i zachowania ryzykowne. Przedmiotem analiz teoretycznych uczyniono także kwestię rozwiązywania problemów uczniów w warunkach instytucji resortu edukacji - szkól ogólnodostępnych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zaprezentowane wyniki badań o charakterze porównawczym, przeprowadzonych wśród nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pokazują aktualną mapę zachowań ryzykownych dorastających oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym uczniów. Odsłaniają również kategorie trudności związanych z procesem edukacyjnym i pełnieniem roli ucznia, które są znaczące dla powstawania problemów w funkcjonowaniu społecznym nastolatków. Dzięki ustaleniu poziomu wiedzy i nastawienia badanych pedagogów do realizacji zadań z zakresu profilaktyki w warunkach placówki, w której pracują, udało się wyznaczyć priorytetowe kierunki działań chroniących młode pokolenie przed zachowaniami ryzykownymi i patologia społeczną. Adresatami książki są wszyscy zainteresowani profilaktyką zachowań ryzykownych nastolatków, szczególnie nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół, pracownicy organów prowadzących placówki systemu oświaty oraz organów nadzoru pedagogicznego, a także studenci pedagogiki przygotowujący się do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Spis treści:

Wstęp s. 7

Rozdział I Przegląd wybranych zachowań problemowych nastolatków s. 11
1.1. Trudności szkolne i problemy z pełnieniem roli ucznia s. 11
1.2. Zachowania nastolatków zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu s. 18
1.3. Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych s. 24
1.4. Problematyka uzależnień behawioralnych s. 37
1.5. Problematyka agresji i przemocy w życiu nastolatków s. 46

Rozdział II Rozwiązywanie problemów dorastających, jako zadanie instytucji resortu edukacji s. 57
2.1. Rola i zadania nauczyciela s. 57
2.2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny s. 63
2.3. Zasady organizowania pomoc psychologiczno-pedagogicznej s. 70
2.4. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii jako ogniwo systemu edukacji s. 74
2.5. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jako placówka resocjalizacyjna systemu oświaty s. 84

Rozdział III Metodologia badań własnych s. 95
3.1. Przedmiot i cele badań s. 95
3.2. Problemy i hipotezy badawcze s. 96
3.3. Zmienne i wskaźniki s. 98
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze s. 99
3.5. Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej próby s. 100

Rozdział IV Zachowania problemowe przejawiane przez nastolatków w percepcji nauczycieli w świetle badań własnych s. 101
4.1. Nauczyciele o zachowania ryzykownych nastolatków i przejawach zagrożenia niedostosowaniem społecznym s. 101
4.2. Nauczyciele o problemach nastolatków z pełnieniem roli ucznia s. 118
4.3. Możliwości wspierania uczniów w przezwyciężaniu ich problemów z perspektywy nauczycieli s. 137

Rozdział V Nastawienie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu profilaktyki zachowań problemowych dorastających s. 147
5.1. Nauczyciele o czynnikach chroniących uczniów przed niedostosowaniem społecznym s. 147
5.2. Nauczyciele o uwarunkowaniach skutecznej działalności profilaktycznej z perspektywy własnych doświadczeń s. 175

Zakończenie s. 201
Bibliografia s. 211
Wykaz tabel s. 221
Wykaz wykresów s. 225
Aneks s. 229

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

230 s.

ISBN:

978-83-7133-991-2

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4469

Język:

polski

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 sie 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4469

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji