Object

Planned object

Title: Nauczyciele o zachowaniach problemowych dorastających. Praktyka pedagogiczna i wyzwania

Abstract:

Zachowania problemowe nastolatków są zjawiskiem na stałe wpisanym zarówno w pracę profilaktyczną szkół ogólnodostępnych jak i placówek resortu edukacji realizujących zadania socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne. Celem publikacji jest próba przeanalizowania aktualnych obszarów zachowań problemowych wśród dorastających, które identyfikują ich nauczyciele i wychowawcy oraz ustalenie rozwiązań stosowanych w praktyce pedagogicznej. Perspektywa teoretyczna podjętych badań odnosi się do tematyki trudnych, bardzo często nieakceptowanych społecznie zachowań nastolatków manifestowanych zarówno jako problemy z pełnieniem roli ucznia jak i zachowania ryzykowne. Przedmiotem analiz teoretycznych uczyniono także kwestię rozwiązywania problemów uczniów w warunkach instytucji resortu edukacji - szkól ogólnodostępnych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zaprezentowane wyniki badań o charakterze porównawczym, przeprowadzonych wśród nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pokazują aktualną mapę zachowań ryzykownych dorastających oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym uczniów. Odsłaniają również kategorie trudności związanych z procesem edukacyjnym i pełnieniem roli ucznia, które są znaczące dla powstawania problemów w funkcjonowaniu społecznym nastolatków. Dzięki ustaleniu poziomu wiedzy i nastawienia badanych pedagogów do realizacji zadań z zakresu profilaktyki w warunkach placówki, w której pracują, udało się wyznaczyć priorytetowe kierunki działań chroniących młode pokolenie przed zachowaniami ryzykownymi i patologia społeczną. Adresatami książki są wszyscy zainteresowani profilaktyką zachowań ryzykownych nastolatków, szczególnie nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół, pracownicy organów prowadzących placówki systemu oświaty oraz organów nadzoru pedagogicznego, a także studenci pedagogiki przygotowujący się do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Table of contents:

Wstęp s. 7

Rozdział I Przegląd wybranych zachowań problemowych nastolatków s. 11
1.1. Trudności szkolne i problemy z pełnieniem roli ucznia s. 11
1.2. Zachowania nastolatków zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu s. 18
1.3. Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych s. 24
1.4. Problematyka uzależnień behawioralnych s. 37
1.5. Problematyka agresji i przemocy w życiu nastolatków s. 46

Rozdział II Rozwiązywanie problemów dorastających, jako zadanie instytucji resortu edukacji s. 57
2.1. Rola i zadania nauczyciela s. 57
2.2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny s. 63
2.3. Zasady organizowania pomoc psychologiczno-pedagogicznej s. 70
2.4. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii jako ogniwo systemu edukacji s. 74
2.5. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jako placówka resocjalizacyjna systemu oświaty s. 84

Rozdział III Metodologia badań własnych s. 95
3.1. Przedmiot i cele badań s. 95
3.2. Problemy i hipotezy badawcze s. 96
3.3. Zmienne i wskaźniki s. 98
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze s. 99
3.5. Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej próby s. 100

Rozdział IV Zachowania problemowe przejawiane przez nastolatków w percepcji nauczycieli w świetle badań własnych s. 101
4.1. Nauczyciele o zachowania ryzykownych nastolatków i przejawach zagrożenia niedostosowaniem społecznym s. 101
4.2. Nauczyciele o problemach nastolatków z pełnieniem roli ucznia s. 118
4.3. Możliwości wspierania uczniów w przezwyciężaniu ich problemów z perspektywy nauczycieli s. 137

Rozdział V Nastawienie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu profilaktyki zachowań problemowych dorastających s. 147
5.1. Nauczyciele o czynnikach chroniących uczniów przed niedostosowaniem społecznym s. 147
5.2. Nauczyciele o uwarunkowaniach skutecznej działalności profilaktycznej z perspektywy własnych doświadczeń s. 175

Zakończenie s. 201
Bibliografia s. 211
Wykaz tabel s. 221
Wykaz wykresów s. 225
Aneks s. 229

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

230 s.

ISBN:

978-83-7133-991-2

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4469

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Aug 23, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4469

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information