Object structure

Title:

Edukacja włączająca w opiniach i ocenach nauczycieli – doniesienia z badań.

Creator:

Nowak, Anna

Keywords:

edukacja włączająca ; nauczyciel ; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstract:

Realizacja edukacji włączającej wymaga odpowiedniej świadomości i wykształcenia nauczycieli. Uzasadnieniem dla prowadzonych wśród nauczycieli badań jest znaczenie ich opinii i ocen dla procesu nauczania, wychowania i wspierania uczniów oraz wzmacniania efektów tych procesów i kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe). Celem prowadzonych badań było poznanie opinii i ocen nauczycieli na temat edukacji włączającej (także działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz potrzeby wsparcia nauczycieli w tym zakresie. Badania miały charakter badań diagnostycznych, zastosowano sondaż diagnostyczny i własnego autorstwa kwestionariusz ankiety. W badaniach udział wzięło 112 nauczycielek z województwa śląskiego. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań sondażowych. Wnioski z prowadzonych badań są następujące: - pozytywnie oceniono edukację włączającą, podkreślono aspekt społeczny i korzyści dla ucznia ze spe, - identyfikowano problemy i utrudnienia edukacji włączającej związane z brakami organizacyjnymi, niedostosowaniem wymagań do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nieprzygotowaniem nauczycieli do edukacji inkluzyjnej, -wymieniano problemy związane z brakiem akceptacji uczniów ze spe przez pełnosprawnych rówieśników i negatywnym stosunkiem rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do edukacji włączającej, - uznano, że nie bez znaczenia są tradycje polskiej szkoły w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami, - podkreślono potrzebę dokształcania się nauczycieli, współdziałania z rodzicami i ich pedagogizacji, a kompetentnego nauczyciela wspomagającego wymieniano najczęściej jako formę wsparcia nauczyciela w edukacji włączającej. - opracowywanie standardów diagnozy potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych oraz opracowanie nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uznano za najważniejsze działania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4161

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

tom 35, nr 1

×

Citation

Citation style: