Title:

Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku

Creator:

Jopkiewicz, Agata M. ; Lelonek, Magdalena ; Nowak, Stanisław ; Jopkiewicz, Andrzej

Keywords:

stan zdrowia ; pozytywne wskaźniki zdrowia ; aktywność fizyczna ; sprawność mięśniowa ; sprawność motoryczna ; sprawność poznawcza ; sprawność krążeniowo-oddechowa ; samoocena zdrowia i wyglądu ; health condition ; positive health indicators ; physical activity ; muscular fitness ; motor fitness ; cognitive fitness ; cardiorespiratory fitness ; self-assessment of health and appearance

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

Monografia: Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku jest diagnozą stanu zdrowia młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych, opartą na wskaźnikach stosowanych w antropologii, a zwłaszcza w auksologii, gerontologii i antropomotoryce. Stan zdrowia populacji kieleckiej wyrażony za pomocą mierników pozytywnych stanowić może punkt odniesienia do różnych porównań i diagnoz społecznych, mających znaczenie w szerszym, bo ogólnokrajowym, populacyjnym ujęciu. Celem tej monografii jest podkreślenie faktu, że rozpatrywanie stanu zdrowia człowieka z punktu widzenia wskaźników pozytywnych, stwarza przesłanki do lepszego zrozumienia i trafniejszej interpretacji zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym. W pierwszej części monografii przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją pojęcia zdrowia, zwłaszcza różne koncepcje zdrowia, kwestie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF), wybrane pozytywne mierniki zdrowia i znaczenie aktywności fizycznej. W części metodologicznej scharakteryzowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zamieszczono statystyczne opracowanie wyników. Następnie przedstawiono wyniki badań w zakresie pozytywnych wskaźników zdrowia, tj. sprawności morfologicznej, mięśniowej i motorycznej, zagadnienia specyfiki aktywności fizycznej, sprawność poznawczą, samoocenę zdrowia i wyglądu, opatrzone dyskusją na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.
The monograph entitled Positive health condition of adolescents and adults from the Kielce region at the beginning of the 21st century is a diagnosis of the health condition of school and university students and adults, based on indicators used in anthropology, especially in auxology, gerontology and anthropomotorics. The health condition of the Kielce population, expressed by means of positive measures, can provide a reference point for various comparisons and social diagnoses, relevant in a broader, because nationwide, population perspective. The aim of this monograph is to emphasize the fact that considering the state of human health from the point of view of positive indicators creates premises for a better understanding and more accurate interpretation of social and cultural phenomena. The first part of the monograph presents issues related to the interpretation of the notion of health, especially different concepts of health, issues of health-oriented physical fitness (H-RF), selected positive health measures and the importance of physical activity. In the methodological part, the applied methods, techniques and research tools as well as the statistical elaboration of the results were characterized. Then, the results of the research on positive health indicators, i.e. morphological, muscular and motor fitness, issues of specificity of physical activity, cognitive health, self-assessment of health and appearance are presented, accompanied by a discussion based on the recent literature on the subject.

Table of contents:

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
7 1. TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE PRZESŁANKI PRACY
1.1. Uwarunkowania i różne interpretacje pojęcia zdrowia 11
1.2. Koncepcja i rola sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie 14
1.3. Pozytywne mierniki zdrowia i ich znaczenie 20
1.4. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka 26
1.5. Zdrowie poznawcze jako predyktor zdrowia populacji 30
1.6. Uwarunkowania samooceny zdrowia i wyglądu 40
2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
2.1. Cele pracy i problemy badawcze 47
2.2. Materiał badawczy 47
2.3. Metodyka badań i statystyczne opracowanie wyników 50
3. ANALIZA W YNIKÓW BADAŃ
3.1. Stan zdrowia pozytywnego młodzieży kieleckiej w wieku 11–16 lat 59
3.1.1. Sprawność morfologiczna w ujęciu H-RF 59
3.1.2. Sprawność mięśniowa w ujęciu H-RF 64
3.1.3. Sprawność motoryczna w ujęciu H-RF 68
3.1.4. Aktywność fizyczna 70
3.1.5. Sprawność poznawcza 73
3.1.6. Samoocena zdrowia i wyglądu 75
3.1.7. Dyskusja 78
3.2. Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) studentów kieleckich 96
3.2.1. Sprawność morfologiczna 96
3.2.2. Sprawność krążeniowo-oddechowa 97
3.2.3. Sprawność krążeniowo-oddechowa a aktywność fizyczna studentów 98
3.2.4. Dyskusja 100
3.3. Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) osób dorosłych w wieku 20–59 lat 105
3.3.1. Sprawność morfologiczna 105
3.3.2. Sprawność mięśniowa 110
3.3.3. Sprawność motoryczna 112
׀3.3.4. Sprawność krążeniowo-oddechowa 114
3.3.5. Zróżnicowanie aktywności fizycznej osób dorosłych ze względu na wiek i płeć 115
3.3.6. Poziom aktywności fizycznej a występowanie nadwagi i otyłości 119
3.3.7 Dyskusja 125
PODSUMOWANIE 135
Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży 136
Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla dorosłych w wieku 18–64 lat 137
Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla osób po 65. roku życia 137
Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i po porodzie 138
Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla niepełnosprawnych i chorych przewlekle 138
PIŚMIENNICTWO 141
Spis rycin 169
Spis tabel 171
Streszczenie 173
Summary 173


Place of publishing:

Kielce

Physical description:

176 s.

ISBN:

978-83-7133-951-6

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4676

Language:

polski

Type:

księgarnia Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

×

Citation

Citation style: