Object structure
Title:

Misje kojskich lekarzy na Krecie w świetle źródeł epigraficznych

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Kaczyńska, Elwira

Keywords:

medycyna antyczna ; epigrafia ; inskrypcje honoryfikacyjne ; ancient medicine ; epigraphy ; honorific inscriptions

Abstract:

W artykule przedstawiono dwóch kojskich lekarzy, Hermiasza i Kallipposa, wysłanych z misją medyczną na prośbę kreteńskich miast – Gortyny i Aptery. Wiedzę na temat ich pobytu na Krecie czerpiemy z trzech inskrypcji honoryfikacyjnych (IG XII 4, 1, 171, 247, 248), odnalezionych na terenie sanktuarium Asklepiosa na wyspie Kos. Na okres tzw. wojny lyttyjskiej (około 221–219 p.n.e.) przypadł pięcioletni pobyt Hermiasza, syna Emmenidasa, w Gortynie. W Apterze z kolei działał Kallippos, syn Aristokritosa, który jako lekarz publiczny udzielał wykwalifikowanej pomocy medycznej Kreteńczykom w pierwszej połowie II w. p.n.e. Zachowane źródła epigraficzne doby hellenistycznej świadczą o oddziaływaniu kojskiej szkoły medycznej na pozostałe rejony starożytnej Grecji. Trzy kreteńskie miasta, Gortyna, Knosos i Aptera, podjęły uchwały o uroczystym uhonorowaniu obu lekarzy z Kos w podzięce za ich zasługi na rzecz ratowania zdrowia i życia Kreteńczyków. W pracy zamieszczono teksty oryginalne trzech wymienionych inskrypcji, polskie tłumaczenia oraz stosowny komentarz rzeczowy.
The article presents two Koan physicians Hermias and Kallippos sent on a medical mission at the request of the Cretan cities of Gortys and Aptera. We learn about their stay on Crete from three honorific inscriptions (IG XII 4, 1, nr 171, 247, 248), found in the sanctuary of Asclepius on the island of Kos. Hermias, son of Emmenidas, stayed in the city of Gortys for five years during the Lyttian war (ca. 221–219 BCE). On the other hand, Kallippos, son of Aristokritos, provided qualified medical care as a public doctor to the Cretans in Aptera in the first half of the 2nd century BCE. The preserved epigraphic sources of the Hellenistic epoch testify to a strong influence of the Koan (or Hippocratic) medical school on other regions of Ancient Greece. The three Cretan cities Gortys, Knossos and Aptera adopted resolutions to honor both physicians from Kos solemnly in gratitude for their contributions to saving the life and health of the Cretans. The paper includes the original Greek texts of the three inscriptions in question, their Polish translations and relevant commentaries.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 79-108

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4474

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: