Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

The Kven people in contemporary Norway - revitalization and the issue of identity on the example of Norwegian socio-cultural policy

Abstract:

The work is a study of the process of revitalizing the Kwen culture in northern Norway, the subject of which is the Kven minority. The research aim of the dissertation was to examine the ways of conducting Norwegian internal policy towards the Kven people. The paper presents selected aspects of the history of Kwenów, i.e. the history of settlement, religion and the manifestations of Norwegian activities in the area of educational and security policy.The dissertation consists of four chapters. The first one, entitled "Characteristics of the Kven people as an ethnos", discusses the features that define the ethnic group, i.e. ethnonym, history, language and faith. The next chapter: "Norwegian policy towards the Kven minority from the nineteenth century to the present day" is devoted to discussing issues related to Norwegian policy towards the Quenas from the nineteenth century with particular emphasis on breakthrough points. The third chapter, entitled "Revitalization of culture as an element of ethnopolitics" is devoted to the analysis of ethnopolitical activities undertaken by Norway to restore the culture and language of the Kwen. The research concerned the following areas: care for the cultural heritage of the Kven, artefacts and monuments of non-material culture, international cooperation and subsidies for grass-roots ethnopolitical activities. The fourth chapter is a description of empirical research based on two components. The first of these were interviews with former and current students of the Kven language course at the Norwegian Arctic University in Tromsø in the academic years 2006/2007 and 2019/2020. The second element was the open participant observation of the meeting of the members of the language nest in Porsanger. As a result of the conducted research, it was established that we are witnessing the revitalization of the Kven language and culture. However, since the Kven people have been exposed to a destructive policy of assimilation for many decades, it is expected that the contemporary shape of the Kwen culture in Norway will take on a new, hybrid character.

Praca jest studium procesu rewitalizacji kultury Kwenów w północnej Norwegii, jej przedmiot stanowi mniejszość kweńska. Celem badawczym dysertacji było zbadanie sposobów prowadzenia norweskiej polityki wewnętrznej wobec Kwenów. W pracy zostały przedstawione wybrane aspekty z zakresu historii Kwenów, tj. dzieje osadnictwa, religii oraz przejawy działań norwegizacyjnych w obrębie polityki edukacyjnej i bezpieczeństwa. Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym „Charakterystyka Kwenów jako etnosu” omówione zostały cechy określające grupę etniczną, tj. etnonim, historia, język oraz wiara. Kolejny rozdział pt.: „Norweska polityka względem mniejszości kweńskiej od XIX wieku do czasów współczesnych” został poświęcony omówieniu zagadnień dotyczących norweskiej polityki względem Kwenów od XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem punktów przełomowych. Trzeci rozdział, pt.: „Rewitalizacja kultury jako element etnopolityki” został poświęcony analizie działań etnopolitycznych, podejmowanych przez Norwegię, w celu restauracji kultury i języka Kwenów. Badania dotyczyły następujących dziedzin: dbałość o kweńskie dziedzictwo kulturowe, artefakty i pamiątki kultury niematerialnej, współpraca międzynarodowa oraz subsydia na oddolną działalność etnopolityczną. Rozdział czwarty stanowi opis badań empirycznych, opartych o dwa komponenty. Pierwszy z nich stanowiły wywiady z byłymi i obecnymi słuchaczami kursu języka kweńskiego na Norweskim Arktycznym Uniwersytecie w Tromsø w roku akademickim 2006/ 2007 oraz 2019/2020. Drugim elementem była obserwacja jawna uczestnicząca spotkania członków gniazda językowego w Porsanger. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż jesteśmy świadkami rewitalizacji kultury i języka kweńskiego. Jednak ze względu na fakt, iż Kwenowie byli narażeni na destrukcyjną politykę asymilacyjną przez wiele dekad, należy się spodziewać, że współczesny kształt kultury Kwenów w Norwegii przebierze nowy, hybrydalny charakter.

Additional notes:

Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:6051

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

21.01.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Kubiak, Krzysztof ; Prokop, Maryana. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Gryz, Jarosław Jerzy ; Sibińska, Maria

Field:

Dziedzina nauk społecznych

Scientific disciplines:

Nauki o polityce i administracji

Faculty:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2022

In our library since:

Dec 7, 2022

Number of object content hits:

$number.toString().replaceAll("[0-9](?=(?:[0-9]{3})+(?![0-9]))", "$0 ")

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6483

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information