Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

Eating habits and morphofunctional development versus health-related life quality in adolescents

Abstract:

NAWYKI ŻYWIENIOWE I ROZWÓJ MORFOFUNKCJONALNYA JAKOŚĆ ŻYCIA ZWIĄZANA ZE ZDROWIEM MŁODZIEŻY 1. Wstęp Rozwój morfofunkcjonalny oraz sposób żywienia mogą istotnie warunkować poczucie jakości życia. 2. Cel pracy Celem badań było ustalenie związków pomiędzy obiektywnymi parametrami rozwoju morfofunkcjonalnego, nawykami żywieniowymi a subiektywnym poczuciem jakości życia związanej ze zdrowiem wśród młodzieży. 3. Materiał i metodyka Badaniem objęto grupę 871 uczniów, 411 chłopców i 460 dziewcząt w wieku 13-16 lat, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego realizowaną techniką ankietowania. Narzędziami użytymi w pracy była polska wersja kwestionariusza KIDSCREEN-52, elementy polskiej wersji kwestionariusza HBSC, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Poziom rozwoju morfologicznego określono w oparciu o pomiary: wysokości i masy ciała w celu określenia wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI), smukłość ciała, wskaźnik Rohrera, zawartość tkanki tłuszczowej w ciele, gęstość ciała, tkankę aktywną i tkankę tłuszczową w kg i odsetkach %. 4. Wyniki Młodzież z regionu świętokrzyskiego wykazywała przeważnie wysokie subiektywne poczucie jakości życia. Prawidłowa masa ciała dominowała wśród 79,8% badanych, szczególnie wśród nastolatków o obniżonym subiektywnym poczuciu jakości życia. Nadwaga i otyłość dotyczyła 17,7% osób. Nie wykazano istotnego związku między BMI i miejscem zamieszkania a wybranymi zdolnościami motorycznymi (szybkość, moc, zwinność i gibkość) uczniów (p>0,05), jedynie wiek istotnie warunkował zwinność badanych (p<0,05). Prawidłowe nawyki żywieniowe oraz skłonność do takich zachowań w zakresie struktury żywienia występowała u 23,2% badanych. Regularnie podjadało między głównymi posiłkami aż 56,4% chłopców i 55,4% dziewcząt. Ponad połowa młodzieży (71,5%) deklarowała jednak regularne spożywanie podstawowych posiłków w ciągu dnia. Subiektywna ocena jakości życia u dominującej grupy badanych była wysoka, szczególnie u osób mieszkających na wsi. Chłopcy o wysokim subiektywnym poczuciu jakości życia wykazywali istotnie wyższe poczucie własnej wartości, akceptacji i wsparcia ze strony rówieśników niż dziewczęta. Istotnie korzystniejsze nastroje i emocje wykazywała młodzież o obniżonym subiektywnym poczuciu jakości życia zamieszkująca na terenie miasta. 5. Wnioski Rozwój morfologiczny i funkcjonalny wykazuje istotny związek z wybranymi wymiarami subiektywnego poczucia jakości życia. Struktura żywienia i regularność spożywania podstawowych posiłków mają istotne powiązanie z zaburzeniami masy ciała. Znaczące różnice w zakresie obniżonej subiektywnej jakości życia występują w analizowanych grupach niedowagi i nadwagi chłopców i dziewcząt i wiążą się ściśle z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi.

The morphofunctional development and diet can significantly affect the sense of quality of life. The aim of the thesis was to determine the correlation between the objective parameters of morphofunctional development, eating habits and a subjective sense of health–related quality of life among adolescents. . The study involved a group of 871 pupils, 411 boys and 460 girls aged 13–16, residing in the Świętokrzyskie Province. The method of a diagnostics survey was used in the research which employed the questionnaire technique. The tools used in the research included the Polish version of the KIDSCREEN-52 questionnaire, the elements of the Polish version of the HBSC questionnaire, and the International Physical Fitness Test. The level of morphological development was determined on the basis of the measurements of height and weight in order to establish the growth and weight index (BMI), body slenderness, Rohrer’s index, the content of fat tissue in the body, body density, active tissue and fat tissue in kg and percent %. Adolescents from the Świętokrzyskie region showed mostly high subjective sense of quality of life. Normal body weight dominated among 79.8% of respondents, in particular among adolescents with a reduced subjective sense of quality of life. Overweight and obesity concerned 17.7% of respondents. There was no significant correlation between BMI, place of residence and selected motor skills (speed, power, agility and flexibility) of pupils (p>0,05), only age significantly affected the agility of the respondents (p<0,05). Normal eating habits and the tendency to such modes of behaviour in terms of nutrition structure occurred in 23.2% of the respondents. 56.4% of boys and 55.4% of girls had regular snacks between main meals. However more than half of the adolescents (71.5%) declared eating basic meals regularly during the day. The subjective assessment of the quality of life of the dominant group of respondents was high, in particular among respondents living in the countryside. Boys with a high subjective quality of life showed significantly higher self-esteem, acceptance and support from peers than girls. Significantly more favourable moods and emotions were demonstrated by adolescents with a reduced subjective sense of quality of life, who lived in the city. The morphological and functional development shows an important link with selected dimensions of subjective sense of quality of life. The structure of nutrition and regular consumption of basic meals are significantly related to weight disorders. Substantial differences in reduced subjective quality of life occur in the analyzed groups of underweight and overweight boys and girls and are closely related to incorrect eating habits.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4836

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

25.01.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Sikorski, Marek Franciszek (1964- )

Reviewer:

Jackowska, Teresa Dorota ; Karakiewicz, Beata Maria ; Wiktor, Henryk

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 22, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5182

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information