Object

Title: Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej

Type:

link

Contributor:

Życki, Artur. Red.

Abstract:

Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej. Problematyka związana ze zmianami klimatu od kilkunastu lat znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Przetrwanie wielu gatunków flory i fauny, jakość życia ludzi stają się podstawową osią sporu politycznego i to zarówno na poziomach krajowych, międzynarodowych, jak i w skali globalnej. Wszystkie dotychczasowe konflikty, przy obecnym tempie zmian klimatycznych i degradacji środowiska, mogą stać się nieistotne, prozaiczne, błahe, wobec kwestii fundamentalnej: życia bądź jego zaniku na Ziemi. Książka ukazuje aktualny stan środowiska i jego wpływ na dobrostan społeczeństw. W pierwszej części skoncentrowano się na działaniach mających zapobiegać negatywnym zmianom klimatycznym. Stwierdzono, że wszelkie starania na rzecz ochrony przyrody są i będą szlachetnymi, lecz mało skutecznymi inicjatywami, jeśli nie zostaną podjęte międzynarodowe działania polityczno-prawne, za którymi stać będzie siła mogąca wyegzekwować proekologiczne rozwiązania. Ponadto reguły rynkowe, poprzez politykę fiskalną, muszą uczynić antropopresję ekonomicznie nieopłacalną. W dalszej części rozważań przedstawione zostały czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne, dostające się w obieg przyrodniczy w wyniku działalności człowieka, a które mogą być dla ludzi niebezpieczne. Końcowy rozdział opisuje skutki braku równowagi w środowisku naturalnym i jego wpływ na duże grupy społeczne, które aby przeżyć zmuszone są opuścić swoje miejsca zamieszkania i rozpocząć migracje. Autorzy, mając świadomość swoich ograniczeń, uznali za swój obowiązek podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do skuteczności globalnej polityki ekologicznej. Climate change and its impact on societies. Selected aspects of the ecological policy. The issues related to climate change have been in the center of public interest for over a dozen years. The survival of a plethora of flora and fauna species and the quality of human life has become the main axis of political dispute, both at national, international and global levels. All existing conflicts, juxtaposed with the current pace of climate change and environmental degradation, may become irrelevant, prosaic, trivial, concerning the fundamental issue: life or its disappearance on Earth. The book shows the current state of the environment and its impact on the well-being of societies. The first part focuses on measures that may prevent negative climate change. It was found that all efforts to protect nature are and will be noble, but ineffective as long as relevant international political and legal actions will not be taken. Those actions should be followed by a force capable of enforcing pro-ecological solutions. Moreover, market rules, through fiscal policy, must make an anthropogenic impact on the environment economically unprofitable. In the further part of the considerations, the biological, chemical and physical factors that may be dangerous for humans are elaborated. Those enter the natural circulation as a result of human activity. The final chapter describes the effects of imbalance in the natural environment and its impact on large social groups who, in order to survive, are forced to leave their places of residence and start migrating. The authors, being aware of their limitations, considered it their duty to share their observations on the effectiveness of the global environmental policy.

Physical description:

180 s.

ISBN:

978-83-7133-926-4

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Format:

text/xml

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4081 ; doi:10.25951/4437

Language:

polski

Object collections:

Last modified:

Nov 23, 2021

In our library since:

Nov 23, 2021

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4437

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information