Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Kult św. Mamasa i jego transmisja (od późnego antyku do ok. XIV w.)

Abstrakt:

Kult świętych odgrywał istotną rolę w pobożności chrześcijan doby średniowie¬cza. Niektórzy spośród świętych, a w szczególności Apostołowie, byli czczeni niemal w każdym zakątku Christianitas. Również kult męczenników był niezwykle istotny od samego początku istnienia religii chrześcijańskiej. W artykule autor analizuje transmi-sję kultu św. Mamasa, umęczonego według przekazów za panowania Aureliana (270– 275), z terenów Cesarstwa Bizantyńskiego na inne ziemie chrześcijańskie, w tym na obszary basenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Autor wyróżnia dwa główne aspekty tego przekazu. Po pierwsze, kult św. Mamasa został ukazany w szero¬kiej geograficznej perspektywie, ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnego Kró¬lestwa Francji, gdzie obecność czci oddawanej św. Mamasowi wydaje się wyjątkowo widoczna. Jest to o tyle istotne, jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę centrum kultu w Langres i jego wpływ na dalszą transmisję. Po drugie, autor analizuje przejawy kultu św. Mamasa na terenie Rusi Kijowskiej od czasu pojawienia się imienia tego męczen¬nika w traktatach rusko-bizantyńskich z początku X w. Co istotne dedykowany mu kościół lub klasztor uważa się za ostatni etap szlaku handlowego „od Waregów do Gre¬ków”. W artykule poruszone zostały przyczyny szerokiego rozpowszechnienia się kultu św. Mamasa, wskazując na patronat cesarski, królewski lub lokalnych elit możnowład¬czych jako główny czynnik stymulujący transmisję. W artykule wskazano również na w istocie niewielki wpływ tego kultu na proces chrystianizacji Rusi Kijowskiej, regionu związanego z „Byzantine Commonwealth”.

Opis fizyczny:

s. 19-56

ISSN:

2449-738X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2020

Format:

application/pdf

Identyfikator:

doi:10.25951/4250

Język:

polski

Jest częścią:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Ma część:

t. 21, z. 3

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji