Object structure
Title:

Wykluczenie transportowe seniorów

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Białobrzeska, Katarzyna

Keywords:

wykluczenie społeczne ; wykluczenie transportowe ; dostępność transportowa ; wykluczenie transportowe seniorów

Abstract:

Zjawisko wykluczenia społecznego należy do kwestii o charakterze interdyscyplinarnym, a jego wielowymiarowy ogląd wykracza poza ubóstwo, bezrobocie, dostęp do różnych dóbr i usług, obejmując swym zasięgiem zagadnienia związane np. z zerwaniem więzi społecznych, poczuciem izolacji oraz uzależnieniem od innych. Problem wykluczenia społecznego dotyka wielu grup społecznych, ale są grupy, które są bardziej wrażliwe i stają się odbiorcami negatywnych skutków tego zjawiska. Do grupy szczególnie narażonej na skutki wykluczenia należą osoby starsze. Celem artykułu jest nakreślenie problemu dotyczącego wykluczenia transportowego seniorów jako dynamicznie narastającego zjawiska na terenach wiejskich. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu badani seniorzy doświadczają niekorzystnej sytuacji komunikacyjnej oraz jak ograniczony dostęp do komunikacji publicznej wpływa na ich funkcjonowanie. Uzyskane wyniki dość wyraźnie wskazują, że osoby starsze doświadczają skutków wykluczenia transportowego, co ma wpływ na jakość ich życia.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 209-226

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9578

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: