Object structure
Title:

Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max”

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Chrostowska, Bożena

Keywords:

wolontariat ; wolontariat koleżeński ; wsparcie psychospołeczne osób w spektrum autyzmu ; system społecznego wsparcia

Abstract:

Wzrastająca liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu w Polsce oraz doświadczane przez nie problemy w codziennym funkcjonowaniu i/lub w dostępie do systemu wsparcia powodują, że istotny staje się namysł nad poszukiwaniem dodatkowych rozwiązań wspierających tę grupę osób. Wartą uwagi propozycją, z powodzeniem realizowaną w Wielkiej Brytanii są programy wolontariatu koleżeńskiego funkcjonujące tam jako standard pomocy osobom autystycznym. W Polsce ta forma wolontariatu jako propozycja wsparcia osób w spektrum autyzmu jest wciąż mało znana, a programy wolontariatu koleżeńskiego nie są popularne. Mało jest też opracowań na ten temat. Celem artykułu jest zatem uzupełnienie luki w tym zakresie. Zostaną w nim omówione założenia, sposób organizacji, formy tego typu wsparcia na przykładzie Programu Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”. Program ten jest realizowany w Polsce od kilku lat przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”. W artykule zostanie podjęty również namysł nad potencjałem, ograniczeniami oraz efektywnością wolontariatu koleżeńskiego jako formy wsparcia osób w spektrum autyzmu.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 93-110

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9540

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: